Logo UAB
2021/2022

Aprenentatge i desenvolupament motor

Codi: 102053 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Tomas Peire Fernández
Correu electrònic:
Tomas.Peire@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És recomanable haver aprovat les assignatures de "Educació Física en Educació Primària" i "Educació Fisica i la seva didàctica I".

Objectius

- Proporcionar a l’alumnat el coneixement de les bases teòriques i els autors i tendències més significades que han estudiat i interpreten els procesos del desenvolupament i de l'aprenentatge motor,  fent èmfasi en les etapes d'Educació Infantil i Primària.

- Conèixer, analitzar i reflexionar sobre aspectes didàctics del procés d’adquisició d’aprenentatges motors.

- Dissenyar propostes didàctiques teòric-pràctiques adequades per estimular i afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge motor. Saber explicar i dosificar activitats referides a les habilitats motrius bàsiques i especifiques, fonamentant-les en els coneixements teòrics adquirits.

- Experimentar de forma vivenciada a través de les pràctiques a les classes dirigides pel professor, i de les Pràctiques Competencials Internes, programades i dirigides per grups d'alumnes, els processos d'ensenyament-aprenentatge del moviment humà i d’impartició d'activitats adients de caràcter educatiu.

- Fomentar el contacte amb la naturalesa com mitjà ideal per a impartir l'educació física i reforçar els factors favorables per a la salut. Part destacada de les sessions pràctiques i teoricopràctiques es desenvoluparan en el medi natural.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat, considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 4. Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'Educació Física
 5. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 6. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 8. Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en primaria.
 9. Programar, organitzar i aplicar els aprenentatges i continguts en educació per a la salut en educació física, dissenyant i desenvolupant projectes educatius o unitats de programació que permetin adaptar el currículum d'educació física a l'escola i promoure la qualitat dels contextos.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 12. Reconèixer l'evolució històrica i les possibilitats de l'educació física per a generar hàbits saludables i de benestar al llarg de la vida.
 13. Seqüenciar les capacitats perceptives - motrius al llarg de l'ensenyament en primària segons la lògica interna d'aquest contingut.
 14. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.
 15. Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.

Continguts

1.    Introducció general a l’aprenentatge i al desenvolupament motor

1.1. Concepte de motricitat i el seu interès en l'àmbit educatiu i a l'etapa primària.

1.2. Aprenentatge i desenvolupament, termes esencials en educació

1.3. Aprenentatge motor i desenvolupament motor, dos termes diferents. Interrelacions.

2. Desenvolupament motor

2.1. Problemàtica terminològica (creixement-maduració; estimulació i reflex; herència-medi)

2.2. Desenvolupament biològic de l'ésser humá. 

2.3. Teories i models sobre el desenvolupament (Piaget, Gessel, Wallon, Montessori, Le Boulch, Gallahue)

2.4. Etapes del desenvolupament motor.

2.5. El desenvolupament motor a l’educació infantil i primària.

2.6. Determinants socials en el desenvolupament dels infants.

3. Aprenentatge motor.

3.1. Les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques: conceptualizació i classificacions. Visió naturalista. Interpretació curricular. Estimulació precoç.

3.2. La transferència en l’aprenentatge motor. El binomi ensenyament-aprenentatge en l'àmbit de l'Educació Física. Modalitats d'aprenentatge.

3.3. Propostes metodològiques per al desenvolupament de les capacitats perceptives i leshabilitats motrius bàsiques i específiques a l’educació primària.

3.4. L’avaluació de les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques i específiques a l’educació primària.

3.5. Programació, temporització i impartició d'activitats formatives orientades a les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques i específiques a l’educació primària. Pràctiques Competencials Internes (PCI).

3.6 L'Educaió Física al medi natural. Importància i necessitat de les activitats d'aprenentatge i de desenvolupament a la naturalesa. Opcions en el context escolar. Adequació i seguretat.

Metodologia

Es potenciarà la participació de l'alumnat junt amb la producció de materials innovadors per entendre el contingut de l'assignatura a través de metodologies didàctiques actives i participatives.

-  Activitat participativa i reflexiva: realització de lectures, resolució de problemes i potenciació de l'anàiisi crític i dels debats.

-  Activitats  vivencials: activitats dirigides pel professor. Disseny per part del propi alumnat de tasques pràctiques d'Educació Física de base, amb experimentació i posada en pràctica a l'aula.

-  Activitats Cooperatives: realització de treballs en petits grups. Pràctiques Competencials Internes

-  Foment de feines i processos investigadors: elaboració i exposició pública de recerques, de format i profunditat proporcionades al temps disponible, en l’àmbit del desenvolupament i l’aprenentatge motor en les edats escolars.

- Si les circumstàncies ho permeten, es programarà una activitat en el medi natural que implicarà una despesa addicional i una o dues pernoctacions.

 

Es farà ús de tutories individuals i grupals, així com del Campus Virtual.

Es destinarà aproximadament 15 minuts d'alguna classe a permetre que els estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura.

Es valorarà la perspectiva de gènere i d'inclusió a la diversitat de manera transversal al llarg de l'assignatura.

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries (català).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques en gran grup. 30 1,2 4, 14
Classes teòriques en gran grup. 15 0,6 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria i seguiment de treballs acadèmics i de pràctiques docents internes. 30 1,2 14
Tipus: Autònomes      
Disseny i desenvolupament d'una recerca relacionada amb un aspecte destacat del programa de l'assignatura. 45 1,8 4, 14
Disseny, elaboració i presentació pràctica d'activitats educatives referides a aprenentatges motors. 30 1,2 14

Avaluació

L'avaluació serà continuada i es fonamentarà en treballs individuals i de grup.

La verificació de plagi en algun dels treballs de l'assignatura significarà el suspens de tota l'assignatura.

L'assistència és obligatòria. Si se supera el 20% d'absències a les classes teòriques i/o pràctiques, l'alumne/a no podrà aprovar l'assignatura.

Hi haurà opció de recuperació del treball individual  (examen), si la qualificació fos inferior a 5 i superior a 3,5.  

L'examen individual es realitzarà el 20 de juny de 2022

La data de recuperació de l'examen es pactarà amb l'alumnat afectat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit sobre el conjunt del programa de l'assignatura. Selecció de preguntes. (Individual). 35% 0 0 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
Assistència i participació activa en les classes teòriques i en les classes pràctiques. (Individual) 20 % 0 0 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15
Disseny, elaboració i exposició d'una investigació relacionada amb l'aprenentatge i el desenvolupament motor. (Treball per grups reduïts). 25 % 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
Disseny, elaboració i impartició d'una sessió d'educació física amb el grup-classe, dedicada a l'aprenentatge motor. (Treball per grups reduïts) 20 % 0 0 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14

Bibliografia

La bibliografia que s'ofereix a continuació es completarà en el programa de l'assignatura i al llarg del curs.

Motricidad y aprendizaje : el tratamiento pedagógico del ámbito corporal (3-6) 
Vaca Escribano, Marcelino. Barcelona : Graó, 2008

Evaluación de las habilidades motrices básicas : determinación de escalas para la evaluación de desplazamientos, giros y manejo de móviles 
Fernández García, Emilia. Barcelona : Inde, 2007

Desarrollo cognitivo y motor. Pons Segalés, Evaristo. Barcelona : Altamar, 2007

Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria : acciones motrices y primeros aprendizajes. Rigal, Robert.   Barcelona : Inde, 2006

Guía práctica del juego en el niño y su adaptación en necesidades específicas : desarrollo evolutivo y social del juego  Carmona López, Margarita
Granada : Universidad de Granada, 2006

Las Habilidades motrices básicas en primaria : programa de intervención 

Ureña, Nuria et al. Barcelona : INDE, cop. 2006

Habilidades en el deporte  Riera Riera, Joan. Barcelona : INDE, 2005

Anatomía para el movimiento  Calais-Germain, Blandine. Barcelona : Los Libros de la Liebre de Marzo, 2004  Nueva edición

La Presencia del cuerpo en la escuela:XX Congreso Nacional "Educación Física y Universidad", Guadalajara, 3-6 de julio de 2002. Congreso Nacional Educación Física y Universisdad (20è : 2002. Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá)

Manual de aprendizaje y desarrollo motor : una perspectiva educativa 
Granda Vera, Juan Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2002

Psicomotricidade : perspectivas multidisciplinares. Fonseca, Vítor da Lisboa : Âncora, 2001

La Enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas 
Díaz Lucea, Jordi Barcelona : INDE, 1999

La Enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas  Díaz Lucea, Jordi Barcelona : INDE, 1999

Manual de observación psicomotriz :significación psiconeurológica de los factores psicomotores  Fonseca, Vítor da Barcelona : Inde, 1998

Motricidad, autoconcepto e integración de niños ciegos  Arráez Martínez, Jn Miguel
Granada : Universidad de Granada, 1998

Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas 
Conde Caveda, José Luis Málaga : Aljibe, cop. 1997

Los Juegos en el currículum de la educación física : más de 1000 juegos para el desarrollo motor.  Méndez Giménez, Antonio. Barcelona : Paidotribo, DL 1996

Competencia motriz : elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física escolar  Ruiz Pérez, Luis Miguel. Madrid : Gymnos, 1995

Unidades didácticas para primaria III : habilidades y destrezas básicas 
Capllonch Bujosa, Marta. Barcelona : INDE, 1994

Deporte y aprendizaje : procesos de adquisición y desarrollo de habilidades 
Ruiz Pérez, Luis Miguel Madrid : Visor, cop. 1994

Aprendizaje motor y dificultad de la tarea 
Famose, Jean Pierre. Barcelona : Paidotribo, DL 1992

Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Famose, Jean Pierre Barcelona : Paidotribo, DL 1992

Desarrollo y déficit : ceguera, sordera, déficit motor, síndrome de Down, autismo. Lewis, Vicky Barcelona [etc.]. Paidós: Ministerio de Educación y Ciencia, 1991

Apprentissages moteurs : processus et procédés d'acquisition 
Simonet, Pierre Paris : Vigot, 1990

Didáctica de las habilidades y destrezas básicas Blasco Mirà, Josefa Eugenia Alicante : Universidad, Instituto de Ciencias de la Educación, DL 1988

Los Juegos y el deporte en el desarrollo psicológico del niño  Linaza, Josetxu, Maldonado, Antonio Barcelona : Anthropos, 1987

Desenvolupament motor i psicologia. Roca i Balasch, Josep Barcelona : Generalitat de Catalunya. INEF, 1983

Programari

Utilitzarem l'Office. La plataforma Zoom i al Campus Virtual de la UAB. Cap altre programari especific.