Logo UAB
2021/2022

Economia i gestiķ d'empreses

Codi: 101940 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500890 Genčtica OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciķ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciķ en funciķ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitāries.

Professor/a de contacte

Nom:
Oscar Gutierrez Arnaiz
Correu electrōnic:
Oscar.Gutierrez@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

 

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

 

L'objectiu de l'assignatura és introduir els conceptes bàsics d'economia i gestió de les empreses, primer donant una visió general de l'empresa i la seva organització i després analitzant les principals àrees funcionals. 

 

Competčncies

 • Aplicar els coneixements teōrics a la prāctica.
 • Aplicar l'esperit emprenedor en l'ārea de la genčtica i la genōmica a partir d'una visiķ integrada del processos d'R+D+I.
 • Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Elaborar, dirigir, executar i assessorar projectes en quč calguin coneixements de genčtica o de genōmica.
 • Percebre la importāncia estratčgica, industrial i econōmica de la genčtica i de la genōmica en les cičncies de la vida, la salut i la societat.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Saber comunicar amb eficācia, oralment i per escrit.
 • Utilitzar i gestionar informaciķ bibliogrāfica o recursos informātics o d'Internet en l'āmbit d'estudi, en les llengües prōpies i en anglčs.
 • Valorar la importāncia de la qualitat i de la feina ben feta.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements i capacitats adquirides en genčtica i en genōmica a potencials projectes empresarials de base tecnolōgica basats en la genčtica i la genōmica
 2. Aplicar els coneixements i capacitats adquirides en genčtica i en genōmica a potencials projectes empresarials de base tecnolōgica basats en la genčtica i la genōmica.
 3. Aplicar els coneixements teōrics a la prāctica.
 4. Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
 5. Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 6. Desenvolupar la creativitat.
 7. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 8. Recončixer la importāncia estratčgica i el potencial de desenvolupament industrial i econōmic dels avenįos genčtics en els āmbits de les cičncies de la vida, la salut i la societat.
 9. Saber comunicar amb eficācia, oralment i per escrit.
 10. Utilitzar i gestionar informaciķ bibliogrāfica o recursos informātics o d'Internet en l'āmbit d'estudi, en les llengües prōpies i en anglčs.
 11. Valorar la importāncia de la qualitat i de la feina ben feta.

Continguts

 

Tema 0: Introducció

Conceptes econòmics bàsics.

 

Tema 1: L'empresa i la seva organització.

 Empresa i mercat

 Organització interna

 Els preus com a mecanisme coordinador.

 

Tema 2: Inversió i finançament en l'empresa.

Taxa d'interès nominal i efectiu.

Valoració de rendes.

Préstecs i hipoteques.

Valoració i selecció de projectes d'inversió i de finançament (VAN, TIR).

 

Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Metodologia

 

Es combinaran classes teòriques amb pràctiques. Per les classes pràctiques cal haver treballat prèviament els exercicis i casos que es corregiran a classe.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prāctica 15 0,6 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11
Classes teoria 30 1,2 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Estudi, preparaciķ exercicis 95 3,8 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11
Tutories 6 0,24 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluaciķ


Avaluació contínua. La nota final s'obtindrà a partir de les notes dels parcials juntament amb la participació/assistència(10%). 

L'assistència a classe és obligatòria (60% mínim).

 

Per aprovar el curs cal treure un mínim de 4 a cada examen i un mínim de 5 en la nota final. Qui no arribi a 5 podrà fer un examen de recuperació on s'haurà d'examinar només dels temes suspesos.

L'examen de recuperació està pensat per als estudiants suspesos, no per pujar nota (pot haver excepcions a aquesta regla).

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 
 

 

 

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistčncia i participaciķ 10% 0 0 3, 5, 6, 7, 9, 11
Primer examen 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Segon examen 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 

Durant el curs el professor donarà als estudiants el material bàsic, a més de bibliografia complementària (e.g.: Salas-Fumás, V. (2007). El siglo de la empresa. Fundacion BBVA).

 

Programari

No és imprescindible cap programa. Utilitzarem excel bàsic que aprendrem a usar-lo en el curs.
Potser també usem zoom.