Logo UAB
2021/2022

Seguretat ciutadana

Codi: 101875 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Grinyˇ i Mo
Correu electr˛nic:
Carles.Grinyo@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té pre-requisits. 

 

Objectius

Quan ens referim a la seguretat ciutadana dins les societats democràtiques, observem l’acció que porta a terme l’estat per tal d’assegurar la convivència pacífica, la utilització ordenada dels espais comuns, compatibilitzant-ne els usos, així com l’assegurament del respecte als drets i llibertats de tots els ciutadans/es, per tal d’evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus bens; tanmateix però, un concepte ampli de seguretat ciutadana pot acollir també molts camps de la prevenció i reacció a les seves amenaces.

La seguretat és una necessitat bàsica pel bon funcionament i pel desenvolupament de les societats humanes, immediatament desprès del tenir assegurades les necessitats fisiològiques que suposen la supervivència personal.

Encara que la matèria pugui centrar-se en el tractament i actuació dels cossos i forces de seguretat que tenen l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana en sentit estricte, els riscos que posen en joc la seguretat dels ciutadans, poden conformar un ampli ventall de supòsits en els que, segons sigui l’amenaça a vèncer, hi intervenen diferents agents (protecció civil, seguretat viària, bombers, exèrcit, intel·ligència, serveis públics d’atenció a les persones...).

Per aquest motiu la visió que es pretén conformar ha de pivotar de manera alternativa  entre la seguretat ciutadana en sentit estricte i la integralitat del concepte.  

 

Amb aquesta assignatura pretenem situar-nos en el context de la seguretat ciutadana tant a nivell integral com en sentit estricte.

Proporcionar elements de reflexió sobre la necessitat de la seguretat a les societats democràtiques per al seu òptim desenvolupament.

Conèixer el sistema de seguretat pública i els seus agents tant a nivell general com en el terreny dels cossos i forces de seguretat.

Apropar-nos a la normativa bàsica sobre seguretat ciutadana.

 

Observar l’aplicació directa de la seguretat ciutadana i la seva afectació en diferents camps de l’activitat habitual de la ciutadania (preservació de la seguretat de persones i bens, convivència, lluita contra la delinqüència, serveis públics d’atenció a les persones, qualitat de vida, seguretat vial i mobilitat). 

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 3. Aplicar els diferents sistemes de gestiˇ de la seguretat p˙blica.
 4. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperaciˇ de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingŔncies.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Prendre decisions relatives a les contingŔncies pr˛pies de la gestiˇ de riscos en sistemes p˙blics.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

T1. SEGURETAT CIUTADANA. CONCEPTE.

T2. EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA.

T3. AGENTS DE L’AUTORITAT. ELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT.

T4. SISTEMES POLICIALS. EL SISTEMA ESPAÑOL. LA POLICIA A CATALUNYA.

T5. EL CÓDI DEONTOLÒGIC A LA POLICIA

T6. LEGISLACIÓ BÀSICA SOBRE SEGURETAT CIUTADANA.

T7. SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. POLICIA DE PROXIMITAT.

T8. LA COORDINACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT AMB ELS SERVEIS

      D’ATENCIÓ A LES PERSONES.

T9. SEGURETAT I QUALITAT DE VIDA.

T10. SEGURETAT VIAL I MOBILITAT.

Metodologia

 • Classes magistrals amb suport de TIC i participació activa dels estudiants.

 • Treballs individuals o en grup supervisats pel professor.

 • Estudi, lectures programades, realització, exposició i debat de treballs i casos pràctics de forma individual i/o en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats Dirigides. Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Activitats dirigides. Classes magistrals 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 12 0,48 2, 3, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Activitats aut˛nomes 94 3,76 2, 3, 5, 9

Avaluaciˇ

- Proves escrites que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant

Prova escrita parcial alliberadora de matèria.

Prova escrita final de tot el contingut de l’assignatura.

- Pràctiques i resolució d’exercicis.

Pràctiques en classe mitjançant intervencions o reflexions de casos concrets.

Avaluació de pràctiques individuals o en grup i presentats per l’estudiant al professor o a l’aula.

- Treballs.

Avaluació de treballs individuals presentats per l’estudiant al professor.

 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

 

REAVALUACIÓ

L’alumnat que no superi l’avaluació continuada o que no es presenti a la mateixa s’haurà de presentar a la REAVALUACIÓ per tal de superar l’assignatura. La nota màxima d’aquest examen serà 5-Aprovat. Per poder accedir a aquest prova cal haver presentat un mínim de 2/3 parts de les proves evaluatives de la avaluación continuada

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 40% 0 0 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11
PrÓctiques i resoluciˇ d'exercicis 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Treballs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

El arte de la guerra. Sun Tzu

El Príncipe. Nicolás Maquiavelo

 

D’ambdues obres no és rellevant l’editorial ni l’any d’edició, sempre que siguin textos integres.

Tanmateix es facilitarà a l’alumne altre bibliografia, normativa i textos complementaris.

Programari

No és necessari software pel desenvolupament de l'assignatura.