Logo UAB
2021/2022

Investigaciˇ privada

Codi: 101870 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel ┴ngel Robles Llorente
Correu electr˛nic:
MiguelAngel.Robles@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta asignatura note prerequisits

Objectius

L'objectiu primordial de l'assignatura s'emmarca, dins de la formació de l'investigador privat, en aquelles facetes d'investigació més transcendents i d'actualitat que són pròpies del seu exercici professional. En aquest sentit es desenvoluparan els coneixements teòrics en què es fonamenten aquestes facetes d'investigació, es determinarà la seva aplicació pràctica en l'àmbit professional i s'argumentarà el desenvolupament i contingut dels informes tècnics que es deriven de les investigacions realitzades.

Els objectius formatius generals de l'assignatura es concretaran en els següents:

- Perfeccionament de la capacitat d'aprenentatge, de la capacitat d'anàlisi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.

- Desenvolupament de la capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de recerca i tractament de la informació i de la capacitat per assimilar nous coneixements.

- Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i seleccionar la informació essencial per al desenvolupament tècnic de casos específics i conèixer la seva influència i transcendència en la seguretat i en la investigació.

- Assimilar el contingut teòric i pràctic de les comeses professionals més transcendents i d'actualitat que es relacionen directament amb la professió de l'investigador privat.

- Conèixer què rellevància tenen els temes tractats en la investigació operativa i ser capaç de delimitar la forma d'actuar d'acord amb la legislació específica de cada matèria.

- Desenvolupament de capacitat crítica i autocrítica i de la capacitat per mostrar actituds coherents d'acord amb els conceptes ètics i deontològics.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 11. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 12. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

L'assignatura es divideix en tres blocs temàtics amb continguts independents:

Bloc 1 -La Propietat Intel · lectual: Propietat Industrial i Drets d’Autor.

Bloc 2 -Identificació personal e Investigació Tècnic Pericial: Dactiloscòpia, lofoscòpia i empremtes de trepitjades. -Mostres biològiques i la seva anàlisi. L'ADN. - Imatge i so forense.La inspecció tècnica pericial: indicis i cadena de custòdia. - Informàtica forense. -Balística forense. -Investigació tècnica d'incendis.

Bloc 3 -Documentoscòpia. - Perícia Cal · ligràfica Forense. - Falsedat Documental.

 

Temari:

Tema 1.-  Presentació assignatura.- La Propietat Intel · lectual. Modalitats de protecció en P. Int

Tema 2.-  Elements distintius de la marca. Pràctiques.

Tema 3.-  La Protecció de les Innovacions (1) Pràctiques.

Tema 4.-  Drets d'autor. plagi. Pràctiques

Tema 5.-  Criminalistica. El mètode científic i el treball de l'investigador

Tema 6.-  Identificació Personal: Dactiloscòpia i Lofoscòpia. Identificació Biomètrica. Rastres de petjadas

Tema 7.-  Noves tècnicas d'investigació científica: Balística Forense, Biología General i Hemogenètica, ADN, Anàlisi química de restes i Entomología Forense.

Tema 8.-  Inspecció Ocular Tècnic Pericial. Indicis. Cadenade custodia.

Tema 9.-  Acustica forense. Els espectrogrames. Passaport vocal.

Tema 10.- Investigació tècnica d'incendis.

Tema 11.- Elements de seguretat en documents d'identitat

Tema 12.- Elements de seguretat en el mitjà de pagament. Diners de plàstic .

Tema 14.- Billets de banc: Euro y Dólar.

Tema 15.- Grafoscòpia: Origen i les lleis de l'escriptura.

Tema 16.- Origen i elements de la signatura manuscrita.

Tema 17.- Signaturas falses: Elements identificadors.

Metodologia

Les classes a l’aula correspondran a una metodologia magistral en la qual el professor exposarà la teoria de la matèria objecte d’estudi, la resta correspondrà a les sessions practiques on els alumnes treballaran de manera individual i en grup, discutint sobre elements materials reflexius i resolent casos concrets. Els continguts treballats a les sessions teòriques (a més de la bibliografia bàsica obligatòria) seran avaluats mitjançant proves escrites. D’altra banda, els continguts treballats a les sessions practiques també seran avaluats mitjançant el lliurament de les tasques realitzades individualment.

Alhora, els alumnes, fora de l’aula contribuiran al coneixement de la materia mitjançant la recerca de documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d'estudi. Cada alumne, a més de la seva assistència a l'aula haurà de realitzar recerca de documentació i treballs personals de consolidació sobre l'exposat en classe.

 Nota: Es reservarán 15 minuts d'una classe, dintre del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enqueste d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes magistrals amb suport de TIC, participaciˇ activa dels estudiants. 40 1,6 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realitzaciˇ del treball de camp prÓctic i te˛ric. 12 0,48 1, 2, 5, 6, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Realitzaciˇ, exposiciˇ i debat d'exercicis i casos prÓctics de forma individual o en grup, o d'un treball individual o en grup 94 3,76 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12

Avaluaciˇ

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula Moodle.

L'alumnat realitzarà una avualció mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrá lloc en la data programada a l'Escola. Esta prova podá se oral  a critei del professor.

Reavaluació:

En cas de no superar l'asignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de reciperació en la data programada en l'horari i que versará sobre la totalitat dels continguts del programa.Per a participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat previament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un minim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No ostant aixó, la qualificació que constará a l'expedient de l'alumne es d'in màxim de 5- Aprobat.

Les proves/examens podran ser escrit i/o orals a criteri del professorat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'aquestes en l' avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0), amb independència del proces disciplinari que es pugui instruir. Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Alumnes que tornen a cursar l'assignatura:

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l'assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per a la resta d'alumnes.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Treball de camp-prÓctic (a l'aula) 30% 0 0 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12
Treballs te˛ric-prÓctics individuals 30% 0 0 1, 2, 5, 6, 9, 10

Bibliografia

Bibliografía básica:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y DE LUIS TURÉGANO J.V., Policía Científica (2 vols), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

-          BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 2007.

-          ROBLES LLORENTE M.A. y VEGA RAMOS A., Grafoscopia y Pericia Caligráfica Forense, Ed.Bosch, Barcelona, 2009.

 

Bibliografía complementaria:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y MÉNDEZ VAQUERO F., Análisis de textos manuscritos, firmas yalteraciones documentales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

-          ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE, La protección de las ideas, Alai, Jornadas de estudio Sitges octubre 1992.

-          GARCÍA PINDADO, M. y otros, Identificación (tomo I), División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, Madrid, 1990.

-          GAYET J., Manual de la Policía Científica, Ed. Zeus, Barcelona, 1962.

-          LOCARD, E., Manual de Técnica Policíaca, Editorial José Montesó, Barcelona, 1963.

-          ROBLES LLORENTE M.A., La escritura y la firma manuscrita como elementos coadyuvantes de la seguridad documental. Tesis doctoral UAB, 2015.

-          SERRANO GARCIA P., Grafística. Manual de Documentoscopia o examen y peritaje de documentos, Imprenta Justo López, Madrid 1953.

-          VEGA RAMOS A. y ROBLES LLORENTE M.A., Grafoscopia. Identificación de escritura y firmas.Ed. Cedecs, Barcelona, 2000.

-          VILLEGAS E. M. y PRIETO MARTIN J., Proceso gráfico: Graphic process, Europol, Salamanca, 2003.

-          Glosario del Consejo de la Unión Europea de seguridad de los documentos:

 

http://prado.consilium.europa.eu/es/glossarypopup.html

http://www.oepm.es

https://euipo.europa.eu

http://www.wipo.int

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365