Logo UAB
2021/2022

Comunicació a les Organitzacions

Codi: 101846 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Llobet Llorens
Correu electrònic:
Jordi.Llobet.Llorens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències tenen unes necessitats comunicatives pròpies i característiques diferenciades de les de qualsevol altre organisme. Aquestes organitzacions, tant si són públiques com privades, necessiten projectar la seva imatge, ja sigui per obligacions derivades de la legislació (cas, per exemple, de l’àmbit de Protecció Civil), o bé per gaudir d’una bona reputació i consolidar la seva marca com a referent.
Els alumnes del Grau de Prevenció i Seguretat Integral, com a futurs professionals que en formaran part o tindran interlocució amb aquestes organitzacions, han de disposar d’uns coneixements relatius al funcionament dels sistemes de comunicació d’una empresa, administració o altre organisme, especialment els vinculats al món de la seguretat i les  emergències. La comunicació és una realitat transversal que afecta i arriba a tots els
elements d’una organització, per simple o complexa que sigui.
Comunicar estratègicament és una necessitat. Com comunicar, a qui i mitjançant quines eines, quin és el paper de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació en l’estratègia comunicativa d’una institució o empresa són elements a conèixer per part d’un professional de la prevenció i la seguretat.
També cal conèixer els mecanismes d’afrontar comunicativament una crisi, com detectar‐la i gestionar‐la per tal que els efectes negatius en la reputació de qualsevol organització, siguin controlats. Aquesta assignatura ofereix una visió general sobre la comunicació de les organitzacions i específica de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i emergències. L’alumne podrà assolir els coneixements bàsics necessaris sobre la matèria enfocats a la pràctica professional.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
Assolir els coneixements bàsics sobre la realitat de la comunicació de les organitzacions en l’entorn actual, especialment de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències. Conèixer quins són els mecanismes informatius dels mitjans de comunicació i com interactuen amb les organitzacions públiques i privades. Conèixer el panorama mediàtic del nostre entorn. Conèixer l’estructura, mecanismes i canals de comunicació interna i externa d’una organització. Analitzar les capacitats comunicatives i assolir els coneixements suficients per comunicar eficaçment en el rol de portaveu. Conèixer el funcionament de les xarxes socials aplicades al món de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Formular estratègies comercials en el sector de la seguretat.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 3. Aplicar els fonaments de la comunicació i les formes d'anàlisi del comportament dels ciutadans i estratègies de màrqueting per al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 6. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 7. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 9. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1.‐ EL PROCÉS COMUNICATIU I ELS SEUS ACTORS

TEMA 2.‐ TIPOLOGIA I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: relació amb les organitzacions privades i amb l’Administració. Panorama mediàtic espanyol i català.

TEMA 3.‐ LES XARXES SOCIALS

TEMA 4.‐ LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA: estratègies institucionals. Publicitat, propaganda, màrqueting i canals de divulgació.

TEMA 5.‐ LA COMUNICACIÓ DE CRISI: preparació, detecció i gestió. Estudi de casos.

TEMA 6.‐ LA COMUNICACIÓ DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES: singularitats i adaptació al nou Paradigma. Estudi de casos.

TEMA 7.- LA CONSTRUCCIÓ DEL MISSATGE. TÈCNIQUES PER PARLAR EN PÚBLIC: característiques del relat i el missatge. El rol del portaveu. Habilitats per a ser un bon portaveu, anàlisi dels punts forts, punts febles i potencialitats d’un individu com a portaveu. Pràctiques i enregistrament en video.Metodologia

El present pla d’estudis dóna un gran i necessari protagonisme a l’auto aprenentatge de l’alumne. Tanmateix això no exclou la pervivència d’un percentatge d’activitats dirigides que es concretarien d’un cantó en classe magistrals amb suport TIC i inclusió de debat en gran grup i d’un altre en pràctiques d’aula amb resolució de problemes.

L’alumne en el grau té , com hem esmentat abans, la exigència d’un autoaprenentatge.

Aquest es concreta i assoleix en les activitats autònomes que serien les següents:

- resolució de casos en grup on l’alumne s’acostarà a la problemàtica de la especialitat i actuarà d’ acord amb les pautes que es trobarà habitualment en la seva vida laboral.

- estudi personal per tal de cercar la necessari consolidació de coneixements per tal de superar l’assignatura.

En les classes assignades en el calendari com a pràctiques (Dissabte/Dimecres), l’assistència és obligatòria ja que, per la naturalesa de les activitats, es requereix la participació activa de l'alumnat. Per a qualsevol excepció, és necessari presentar el document acreditatiu de la impossibilitat d'assistir a classe, notificant-lo, per correu electrònic, al professor i amb còpia a coordinació acadèmica, per a la seva valoració. 

En les activitats supervisades l’alumne, com a membre d’un grup, haurà de preparar un tema que desprès serà exposat a classe, comptant amb l’assessorament i consell del professor.

En aquestes activitats l’alumne adquirirà les següent competències: CT11, CE3 i CE7.

Finalment l’alumne serà objecte d’una avaluació , sent aquesta un sumatori de les notes obtingudes en les proves teòric/pràctiques, en l’avaluació continuada i en la presentacions en grup a l’aula.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC i participació activa dels estudiants. 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització del treball pràctic i teòric. 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Realització, exposició i debat d'exercicis i casos pràctics de forma individual i / o en grup i d'un treball individual i / o en grup 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es divideix en 4 ítems. La participació activa a l'aula (10%), el lliurament d'Exercicis i pràctiques (40%) i una prova final d'Avaluació continuada (40%), oral i / o escrita, programada en l'horari.
A l'aula Moodle penjarem les indicacions concretes sobre els Exercicis i pràctiques.

Reavaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per a participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En allò relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratllar que la metodologia avaluativa és la mateixa que per la resta d'alumnat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis teòrics / pràctiques específiques de comunicació i formació de portaveus 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lliurament d'exercicis i participació en el foro 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Participació activa a l'aula 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Proves teòric / pràctiques escrites i / o orals sobre el temari 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

 • CANEL, María José. La comunicación de las instituciones públicas. Madrid: Tecnos, 2007.
 • CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
 • Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya http://serveisdigitals.gencat.cat/web/.content/02_CATALEG_SERVEIS/xarxes‐socials/pdf/guia_xarxa.pdf
 • GUILLAMET, J. Història del periodisme. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
 • LEITH, SAM. ¿Me hablas a mí?: La retórica, de Aristóteles a Obama. Madrid: TAURUS, 2012.
 • LOSADA DÍAZ, José Carlos. (NO) CRISIS La comunicación de crisis en un mundo conectado. Barcelona: Editorial UOC, 2018.
 • MACDOUGALL, Curtis D.; REID, Robert D. Interpretative Reporting. 9ª ed. New York: Macmillan, 1987.
 • MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. Curso de Redacción, Madrid, Paraninfo, 1994.
 • PONT, Carles. Comunicar las emergencias. Actores, protocolos y nuevas tecnologías.Barcelona: Editorial UOC, 2013.
 • RODRÍGUEZ, Encarnación. Comunicación de riesgo y estudio de caso. Los polígonos químicos españoles. Barcelona: Editorial UOC, 2016.
 • VARIOS AUTORES. Comunicación política en tiempos de coronavirus. Barcelona: UPF-Ideograma, 2020. 
 • WESTON, ANTHONY. Las claves de la argumentación. Madrid: Editorial Ariel, 2011.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365.