Logo UAB
2021/2022

Gestió pública de la seguretat

Codi: 101839 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

 

Es recomana haver superat l'assignatura de Dret de la Seguretat.

Objectius

L’assignatura “Gestió Pública de la Seguretat” és una assignatura de 6 crèdits de caràcter obligatori que s’imparteix al segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral.

 

Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la seguretat.

 

Per aconseguir aquest objectiu principal s’estudiarà les tres activitats administratives clàssiques: activitat de foment, de gestió de serveis públics i de limitació; i la seva incidència en la gestió pública de la Seguretat.

 

Per finalitzarà s’analitzarà el règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració a l’àmbit de la gestió pública de la seguretat.

 

 

Objectius formatius:

 

Teòrics:

1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de la seguretat pública des d’un context jurídic.

2. Conèixer les activitats administratives d’incidència en la gestió pública de la seguretat.

3. Conèixer la responsabilitat patrimonial.

 

Pràctics:

4. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.

5. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.

6. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret i de la gestió pública de la seguretat.

7. Traslladar el coneixement teòric a l’aplicació pràctica de la gestió de la seguretat pública.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 7. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 8. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1.

Les activitats administratives. Activitat de foment. Foment econòmic, honorífic i jurídic.

Incidència de l'activitat de foment a la gestió pública de la seguretat.TEMA 2.

Activitat de prestació de serveis públics. Gestió directa. Gestió indirecta. Gestió mixta.

Incidència de l'activitat de gestió de serveis públics en la gestió pública de la seguretat.TEMA 3.

Activitat de limitació. Autoritzacions. Mandats. Sancions.

Incidència de l'activitat de limitació a la gestió pública de la seguretat.TEMA 4.

La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Antecedents. Requisits. Procediment.

Metodologia

La metodologia docent consistirà en la combinació de les tècniques metodològiques de les classes magistrals juntament amb l'estudi de el cas i el treball supervisat i autònom per part de l'alumne per millorar l'adquisició de coneixements i competències.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries o competents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Classes magistrals 40 1,6 3, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Pràctiques i debats 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi i exercicis 94 3,76 2, 4, 5, 6, 8

Avaluació

El sistema d’avaluació d’aquesta assignatura s’estructura en dos apartats clarament diferenciats:

 

1. Part pràctica:

 L´ alumnat realitzarà les diferents pràctiques que plantejarà el professorat a l'aula.

 Aquesta part pràctica tindrà un valor de 4 punts de la nota final de l'assignatura.

 La nota mitjana d'aquestes pràctiques es sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s’especifiquen a l’apartat següent*.

 

2. Proves teòriques individuals

 

Examen escrit: proves escrites que permeten valorar els coneixements adquirits per l´ estudiant.

 

L´ alumnat ha de superar dues proves teòriques de caracter individual. El valor de les mateixes serà de 3 punts, cadascuna, respecte de la nota final de l’assignatura. Sent el valor total de 4 sobre 10 punts.

 

*L’alumne que obtingui, com a mínim, un 2,4 sobre 6 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

 

Per superar l’assignatura serà necessari arribar, i de conformitat amb les condicions anteriors, a un 5 sobre 10.

 

L’alumnat que no arribi aquesta nota es podrà presentar a l’examen de recuperació sempre i quan compleixi els requisits establerts en el punt següent.

 

 

3. Examen Recuperació.

 

Les persones que no superin l’avaluació continuada tindran dret a recuperació en el dia marcat oficialment per l'Escola, sempre i quan aquest alumnat hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Aquest examen consistirà en una prova d’avaluació on s’avaluarà el conjunt dels continguts de l’assignatura.

Per aprovar aquest examen serà necessari obtenir un 5.

La superació de l’examen de recuperació implicarà obtenir un 5 a l’expedient de l’alumne.

S'ha de tenir en compte quei si l'alumne no ha estat avaluat d'aquest conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total serà avaluat amb una nota de "No presentat".

 

4. Revisió:

Al moment de realització de cada activitat avaluativa, el Professorat s'informarà a l'Alumnat dels mecanismes de revisió de les Qualificacions.

 

5. Altres consideracions:

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

*** En relació a aquests criteris d'avaluació  s'ha de tenir present que en cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format i ponderació, si fos el cas, a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitatsi participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc., o qualsevol altre indicat expresament per l'Escola.

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis pràctics 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova teòrica 1 20% 0 0 3, 5, 6, 7
Prova teòrica 2 20% 0 0 3, 5, 6, 7
Pràctiques i debats 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Cuerda Arnau, Mª Luisa: Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Fernández Rodríguez, Juan Carlos: Retos actuales de la seguridad, Aranzadi Ed.

Fuentes Gasó, Josep Ramon  y Gifreu Font, Judith  (dirs.): Esquemas de procedimiento administrativo, Tomo IX., Ed. Tirant lo Blanch, 4ª ed., 2020.

Gamero, Eduardo, Fernández, Severiano: Manual básico de derecho administrativo. Ed. Tecnos, 17ª ed, 2020.

Martínez Espasa, José: Las políticas públicas de seguridad ciudadana, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Parejo Alfonso, Luciano: Lecciones de Derecho administrativo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 10 ed., 2020.

Parejo Alfonso, Luciano: Seguridad pública y policía administrativa de seguridad, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

Sánchez Morón, Miguel: Derecho administrativo: parte general. Ed. Tecnos, Madrid, 16 ed., 2020.

Santamaria Pastor, Juan Alfonos: Principios del Derecho administrativo general. Tomo II, Ed. Iustel, 2018.

Trayter, Joan  Manel: Derecho administrativo . Parte general,  Ed Atelier, 5ª ed., 2020.

Zuloaga, Lohitzune: El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política. Ed. Catarata.

Addicionalment al llarg del curs es podrà facilitar lectures complementàries.

Programari

Al llarg del curs es podrà utilitzar el programari de la UAB per fer el seguiment de l'assignatura.