Logo UAB
2021/2022

Higiene i salut

Codi: 101833 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mercedes Hernßndez Galera
Correu electr˛nic:
Mercedes.Hernandez@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

Els objectius formatius generals de l'assignatura són:

 1. Conèixer els aspectes clau per valorar les condions de treball des de la vesant de l'entorn físic, químic i biològic de l'ambient de treball.
 2. Valorar els principals riscos sobre la persona dels contaminants físics, químics i biològics.
 3. Saber dissenyar estratègies de mostreig pels estudis higiènics.
 4. Saber interpretar els resultats de les mesures dels contaminants físics, químics i biològics.
 5. identificar els aspectes preventius necessaris per protegir la persona dels contaminants físics, químics i biològics.
 6. Adquirir els coneixements necessaris pel disseny de llocs de treball adaptats a la persona i lliures de contaminants.
 7. Conèixer les principals funcions de la medicina del treball.
 8. Conèixer les principals tècniques de la medicina del treball.
 9. Adquirir els coneixements elementals per entendre la epidemiologia laboral.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestiˇ propis dels models de gestiˇ de prevenciˇ de riscos laborals.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals mÚs habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Implementar i avaluar el pla de prevenciˇ de riscos laborals en una organitzaciˇ.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Bloc 1 - Higiene del treball

 • Higiene del treball. Conceptes i objetius.
 • Agents químics. Toxicologia laboral.
 • Agents químics. Avaluació de l'exposició.
 • Agents químics. Control de l'exposició: principis generals; accions sobre el focus contaminant; accions sobre el medi de propagació. Ventilació; accions sobre la persona: equips de protecció individual.
 • Normativa legal específica.
 • Agents físics: característiques, efectes, avaluació i control: soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions no ionitzants, radiacions ionitzants.
 • Agents biològics. Efectes, avaluació i control.

Bloc 2 - Medicina del treball

 • Conceptes bàsics, objectius i funcions.
 • Patologies d'origen laboral.
 • Vigilància de la salut.
 • Promoció de la salut en la empresa.
 • Epidemiologia laboral i investigació epidemiològica.
 • Planificació i informació sanitària.
 • Socorrisme i primers auxilis.

Metodologia

Les classes teòriques a l'aula, correspondran a una metodologia magistral en la qual el professor farà una exposició teòrica de la matèria objecte d'estudi la major part del temps.

Les classes pràctiques a l'aula consistiran en desenvolupar exercicis i treballs, en els que es portaran a la pràctica alguns dels conceptes explicats a les classes teòriques. Posteriorment es realitzarà una posada en comú, de la que es despendran les conclusions acadèmiques corresponents.

Les activitats autònomes correspondran tant a l'estudi individual com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. També es pot proposar a l'alumne fer un treball de recerca sobre algun tema relacionat amb la matèria objecte d'estudi, que en algunes ocasions es pot demanar la seva exposició al grup.

Les activitats d'avaluació serviran per avaluar els coneixements i competències adquirits pels alumnes.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes 40 1,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Prova d'avaluaciˇ continuada I i II 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi individual 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluaciˇ

Proves teòric-pràctiques individuals

La prova teòrica sobre el Bloc 1 comptarà un 20% de la nota de l'assignatura. 

La prova teòrica sobre el Bloc 2 comptarà un 20% de la nota de l'assignatura.

Ambdues proves seràn definides pel professorat amb la suficient antel.lació a l'alumnat. Un no presentat a una de les proves equival a un 0. En cas d'absència justificada a la prova, es pot parlar amb el professor per tal de cercar una forma alternativa d'avaluació per aquella prova.

Avaluació de treballs individuals

Durant el curs es proposaran una sèrie d'exercicis individuals a entregar i que puntuaran un 60% a la nota final.

Avaluació Continuada

L'avaluació continuada només es tindrà en compte si s'ha superat el 3,5 en les proves teòric-pràctiques  i s'ha realitzat el 80% de les activitats proposades.

Examen de Recuperació

Aquells alumnes que tinguin una puntuació inferior a 3,5 punts, tindran opció de presentar-se a l’examen de recuperació.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar unadata d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova te˛rica Bloc 1 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova te˛rica Bloc 2 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 • Bazan, X (2014). Higiene industrial. Barcelona: editorial UOC.
 • Fernández, J. (2013). Vigilancia de la salud de los trabajadores. Madrid: Eolas Editores.
 • Henao, F. (2010). Riesgo Químico. Madrid: Starbook Editorial.
 • López, A. (2011). Radioprotección en centros sanitarios. Madrid: CEP.
 • López, R. (2006). Riesgos químicos en el trabajo: guía jurídica. Madrid: Bomarzo.
 • Mateo, P. (2009). Gestión de la higiene industrial en la empresa. Madrid: Fundación Confemetal.
 • Menendez, F. (2012). Higiene Industrial. Manual para la formación del especialista. Valladolid: Lex Nova.
 • Rubio, J. C. (2005) Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Barcelona: Diaz Santos.
 • Ruix-Frutos c, García AM, Delcl`s J, Benavides FG. (2007) Salud laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona. Ed. Masson.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.