Logo UAB
2021/2022

Metodologia per a la redacció de projectes II

Codi: 101826 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Font Fabra
Correu electrònic:
Montserrat.Font.Fabra@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El material de les presentacions i classes és en català, però els materials d'estudi i consulta son en castellà.

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

 

Objectius

Familiaritzar-se en els tipus de projectes d'emergències i les seves normatives a nivell autonòmic, municipal i privat.
Assumir les pautes d'estructura més freqüents de els projectes de seguretat i emergències.
Aportar els coneixements teòrics i pràctics de l'apartat de l'estructura de la planificació d'emergències, prevenció i implantació.
Familiaritzar-se amb els mitjans i mesures d'autoprotecció.
Assumir la interrelació entre la planificació i els criteris d'activació

Competències

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 2. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 3. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 4. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 11. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

“Metodologia per a la redacció de projectes (II)” és la segona assignatura de la matèria denominada “Projecte” que es desenvolupa al llarg dels tres primers cursos de Grau de prevenció i de seguretat integral. A l'assignatura “Metodologia per a la redacció de projectes (II)” s'introduirà a l'alumne en tots els coneixements generals relacionats amb protecció civil i emergències i la seva legislació i normativa, i amb més detall de la legislació catalana respecte els plans d'autoprotecció. A nivell específic i relacionat amb l'elaboració de projectes, s'aprofundirà en la matèria bàsica de seguretat de la prevenció i planificació d'emergències, entrant en detall en l'avaluació de risc, els càlculs d'aforaments i els mitjans de protecció contra incendis bàsics dels plans d'autoprotecció, els criteris d'activació dels plans i els recursos humans en la fase d'implantació dels plans d'emergència. L'assignatura té una part conceptual, però també té una important part pràctica, que es tradueix en l'elaboració d'exercicis i anàlisi del risc dels plans d'autoprotecció.

Per estudiar profitosament “Metodologia per a la redacció de projectes (II)” no s'ha d'haver superat o cursat prèviament “Metodologia per a la redacció de projectes (I)” però és convenient revisar tot allò que en l'esmentada assignatura s'explica, així com repassar els coneixements previs de redacció de textos, així també els coneixements a nivell d'ofimàtica o matemàtiques bàsiques.

 

Unitat 1.- Introducció a la Planificació en l'àmbit de la seguretat i les emergències

 • Tema 1.- Planificació d'emergències

1.- Introducció 

2.- Pla d'autoprotecció o pla d'emergència        

3.- Planificar prèviament a les emergències

4.- Planificació en emergències

5.- L'obligació de fer un pla d'autoprotecció

Unitat 2.- Normativa bàsica de protecció civil de Catalunya

 • Tema 2.- Introducció a la protecció civil

1.- La protecció civil a Catalunya: que és, objectius i organització

2.- Actuacions de protecció civil

3.- Planificació de protecció civil

4.- Mapa de protecció civil de Catalunya

 • Tema 3.- Normes bàsiques d'autoprotecció

1.- Estatut d'autonomia i Llei de protecció civil.

2.- Decret d'autoprotecció de Catalunya

3.- Activitats i centres amb obligació.

4.- Continguts mínims del pla d'autoprotecció

4.- Tècnics acreditats

5.- Plataforma Hermes i signatura electrònica

 • Tema 4.- Equips d'ajuda externs a un PAU

1.- Introducció

2.- Grup d'intervenció.

3.- Grup d'ordre.

4.- Grup sanitari

5.- Grup Logístic

6.- Altres grups especialistes

7.- Centres de comunicació d'emergències

Unitat 3 Elements bàsics per elaborar plans d'autoprotecció

 • Tema 5.- Anàlisi de risc

1.- Introducció

2.- Perillositat (perill, amenaça)

3.- Vulnerabilitat

4.- Resilencia

5.- Exposició

6.- Riscos en un pla d'autoprotecció

 • Tema 6.- Coneixementsbàsics d'incendis

1.- Introducció

2.- El foc i la Prevenció d'incendis forestals

3.- Equipament de lluita contra incendis en edificis

 • Tema 7.- Càlcul del risc intern

1.- Introducció

2.- Risc d'incendis per al mètode de la càrrega de foc

3.- Càlcul del risc pel mètode dels factors simples

 • Tema 8.- Codi Tècnic de l'Edificació        

1.- Introducció

2.- Codi tècnic de l'edificació. Condicions de protecció contra incendis.

 • Tema 9.- Pla d'actuació

1.- Introducció

2.- Escenaris, accidents o situacions que poden activar un PAU

3.- Criteris d'activació o fases

4.- Seqüència d'accions

5.- Integració del PAU amb plans d'àmbit superior

 • Tema 10.- Equips humans d'un PAU      

1.- Introducció

2.- Identificació de col·lectiu

3.- Funcions i equips d'un PAU

4.- Punt de trobada

 • Tema 11.- Simulacres

1.- Introducció

2.- Objectius dels simulacres

3.- Tipus de simulacres

4.- Fases de preparació d'un simulacre

5.- Investigació d'incidents i emergències

 • Tema 12.- Conceptes bàsics de dibuix

1.- Escala i Escalímetre

2.- Plànols

3.- Simbologia

Metodologia

“Metodologia per a la redacció de projectes (II)” té un vessant teòric i un vessant pràctic. El vessant teòric s’ensenya a través de classes magistrals i a través de classes on es posen exemples i exercicis que es resolen conjuntament a l’aula. El vessant pràctic de l’assignatura es desenvolupa a través d’exercicis i de treballs. Els exercicis comporten la resolució de situacions concretes que es poden realitzar a l’aula o fora de l’aula. Els treballs es realitzen fora de l’aula i de forma individual, tot i que a les classes presencials es resolen dubtes i es guia cap a la seva resolució.

L’assignatura té oberta una pàgina MOODLE al Campus Virtual on trobarà els materials de l’assignatura, notícies i indicacions de l’assignatura i el sistema per a fer el lliurament de treballs, entre d’altres aplicacions.

Per a accedir-hi, cal entrar al Campus Virtual de la UAB, l’adreça del qual és: https://cv.uab.cat/ . Cal entrar amb el Número d’Identificació Universitària (NIU) i la paraula de pas que es facilita en el procés de matriculació.

El Campus Virtual és també l’eina principal de comunicació dels alumnes amb el professor, tant a nivell de dubtes, com de comunicació de possibles problemes en el desenvolupament de l’assignatura. Quan un alumne es vulgui posar en contacte amb un professor utilitzarà la missatgeria de l’Aula Moodle amb preferència a l’ús del correu electrònic.
Las tutorías con el profesorado se concertarán por correo electrónico.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 2 0,08
Classes magistrals 40 1,6 2, 5, 6, 8, 10, 11
Tipus: Supervisades      
tutories de suport 12 0,48 2, 3, 4, 7, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Treballs exercicis i estudis 96 3,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L’avaluació és contínua i suposa la realització de diferents exàmens, exercicis i treballs que permeten obtenir fins a 10 punts. L’avaluació continuada està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat del seu procés d'aprenentatge.

 Els 10 punts s’obtenen a partir dels següents treballs, exercicis i exàmens: 

 a)Exercici de conceptes de planificació d’emergències.(2,5 punt)

Caldrà demostrar que s’ha assumit la teoria de planificació d’emergències des de una visió pràctica i relacional. Per alguns conceptes caldrà cercar i analitzar alguna emergència concreta que hagi succeït. S'ha de presentar seguint la normativa APA

b)Treball d’anàlisis del risc (2,5 punts)

Es facilitaran dades reals perquè l’estudiant pugui iniciar-se en el càlcul de el anàlisis del risc intern i extern d’un pla d’autoprotecció. Caldrà fer ús d’ eines de recerca i localització, del mapa de protecció civil i d’integrar conceptes teòrics en casos reals i pràctics.

c) Treball sobre el Codi tècnic de l’edificació on caldrà demostrar que s’ha après a calcular aforaments, passos d’evacuació, mesures de protecció contra incendis i resistència al foc dels materials constructius 3 punts.

d) Examen

Es imprescindible fer l'exàmen per aprovar l'assignatura.

L’examen es farà en dues parts, en el primer s’avaluarà la part pràctica i de càlculs i té un valor de 1 punts. En aquest examen es poden portar els materials en paper, el CTE-SI i els treballs de classe o altres documents necessaris.

En la segona serà teòric amb un valor de 1 punts, En aquest examen no es pot portar cap tipus de material.

 Per a poder sumar les diferents puntuacions és indispensable complir les condicions següents: 

 • Treure una nota equivalent a 5 sobre 10 en l’ Examen teòric i en el pràctic. Altrament caldrà fer l’Examen Final de Semestre.
 • Treure una nota equivalent a 5 sobre 10 en els diferents treballs i exercicis. Altrament caldrà presentar-lo de nou el dia de l’Examen Final de Semestre.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en el conjunt d'activitats, per tant cal fer tots els treballs i presentar-los en data. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici de conceptes de planificació d'emergències. 25% 0 0 3, 6, 7
Treball d'anàlisis del risc 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball sobre el Codi tècnic de l'edificació 30% 0 0 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
examen teoric i pràctic 20% 0 0 5

Bibliografia

Aznar Carrasco, A. (1990). Protección contra incendios. Análisis y Diseño de sistemas. Madrid: Editorial Alcion.

Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Ediciones Paidós.

Búsqueda y validación de parámetros de la carga de fuego en establecimientos industriales. Anexo Tablas publicado por el IDES.

Contelles Díez, E.A. (2014). Emergencias: aplicaciones básicas para la elaboración de un manual de autoprotección. Madrid: Ediciones Marcombo.

AAVV (1995). Manual Básico del Bombero. Vitoria: Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco.

Legislació estatal

-          Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil

-          Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

-          Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació

Legislació catalana

-          Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

-          Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Enllaços web

-          Pàgina sobre plans d’autoprotecció de la Generalitat de Catalunya  

-          Web del mapa de protecció civil de Catalunya

 

Programari

Microsoft office i Teams