Logo UAB
2021/2022

Treball de Final de Grau

Codi: 101239 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Zinenko
Correu electrònic:
Anna.Zinenko@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Olga Bravo Soler

Prerequisits

Per a cursar aquesta matèria es RECOMANA haver superat totes les matèries bàsiques i obligatòries i és IMPRESCINDIBLE haver superat com a mínim dos terceres parts dels crèdits ECTS (és a dir 160 crèdits).

Objectius

El TFG (Treball Final de Grau) es la culminació d’un aprenentatge de quatre cursos on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i desenvolupament i esta orientat a avaluar l’assoliment i la consolidació integrada de les competències específiques i transversals associades al programa formatiu d’aquest títol de Grau.

Consistirà en la realització d’un treball de recerca i/o pràctic relacionat amb la creació o millora d`un projecte, producte o empresa turística o el desenvolupament de tasques de recerca relacionades amb algun aspecte de la industria turística, supervisat per part d’un director o tutor.

El TFG es realitzarà per parelles (2 persones). L’avaluació però serà individualitzada.

Aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg del estudis de grau, mitjançant un treball original i inèdit.

Competències

 • Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit del sector turístic.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 2. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 3. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 4. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 5. Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit del sector turístic.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 8. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 9. Tenir orientació de servei al client.
 10. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.

Continguts

Consistirà en la realització d’un treball de recerca i/o pràctic relacionat amb la creació o millora d’un projecte, producte o empresa turística o el desenvolupament de tasques de recerca relacionades amb algun aspecte de la industria turística.

 A) Treball de recerca

Tema 1: Introducció. Elaboració de la Proposta de Recerca

 • L’objectiu d’aquesta part és que l’estudiant mitjançant la seva immersió en el mètode científic, planifiqui i dissenyi una proposta de recerca com a base per a l’elaboració del Treball Final de Grau. Això implicarà: la identificació de l’àrea i preguntes de recerca econòmiques, una primera revisió dels mètodes i enfocaments existents i l’elaboració d’un pla de treball. Al final d’aquesta part, l’estudiant haurà de presentar una proposta provisional de recerca.

Tema 2: Anàlisi de la Proposta

 • En la segona part, l’objectiu és que l’estudiant aprengui i posi en pràctica tècniques de cerca de informació acadèmica i empírica a través de la web però també en biblioteques i altres punts de referència físic. Per aquest motiu, al final del mòdul l’estudiant presentarà un llistat de referències acadèmiques sobre l’àmbit de tema de recerca triat per l’estudiant i de les referències sobre el cas d’estudi si s’escau, que haurà de constar d’una fitxa per a cada referència

Tema 3: Proposta de recerca II

 • Un cop superades les fites dels temes anteriors, l’estudiant realitzarà una proposta molt més concreta i extensa derecerca. Aquesta constarà de una revisió del tema triat, la redefinició de les preguntes de recerca, teoria i mètodes i la planificació per a l’elaboració del treball.

Tema 4: Elaboració del treball final de grau

 • Finalment, i en base a la proposta entregada en el tema anterior, l’estudiant començarà a elaborar el treball final de grau pròpiament dit. Entre les tasques que haurà de realitzar, haurà de acabar de localitzar les dades per a l’anàlisi, tractament i anàlisi de dades, elaborar conclusions, comparar conclusions, aplicar coneixement adquirit al problema, escriure el Treball Final de Grau i lliurar-lo.

Tema 5: Conclusions, propostes i alternatives futures

 • Aquest apartat ha d’incorporar conclusions personals i no un recull d’opinions d’altres autors.

B) Treball pràctic o Pla d’empresa

Tema 1: Introducció. Elaboració de la Proposta

 • L’estudiant ha de sintetitzar la seva idea de negoci i el seu model. Principalment ha de donar resposta a què farà (necessitat que satisfà) ?, a qui es dirigirà (segment de mercat) ? i com el realitzarà (solució) ?. En general, per a arribar a aquest punt i si no es té una idea prèvia, es desenvoluparan tècniques de creativitat perquè l’estudiant pugui tenir una idea pel seu pla d’empresa .

Tema 2: Anàlisi de l’entorn general i específic

 • on operarà la nova empresa o projecte emprenedor, en què s’utilitzaran diverses eines d’anàlisi que s’han treballat durant el transcurs del Grau.

Tema 3: . Anàlisi del mercat i pla de màrqueting

 • En què l’estudiant haurà de descriure i quantificar el segment o segments de mercat als que es dirigeix així com comentar l’estratègia de posicionament i establir un pla de màrqueting coherent amb les necessitats del segment i l’anàlisi de l’entorn realitzada.

Tema 4: Pla d’operacions

 • El pla d’operacions recull totes aquelles decisions relacionades amb la producció i distribució del producte o servei.

Tema 5: Organització i Recursos Humans

 • En aquesta fase es treballen tots aquells aspectes relacionats amb l’organització (estructura organitzativa) i els recursos humans necessaris per poder tirar endavant la idea de negoci proposada (nombre de persones que treballaran en la nova empresa, la seva posició i funcions, remuneració i perfil).

Tema 6: Viabilitat econòmica:

 • Totes les decisions preses anteriorment s’han de reflectir en un pla econòmic i financer que justifiqui quantitativament la idea proposada.
 • Pla econòmic financer constarà dels Estats Financers inicials (Balanç i Compte de Resultats), que recullen totes les accions que s’hagin fet per a començar l’activitat, el Pressupost de Tresoreria (mensual), amortitzacions, etc i els Estats Financers a la fi del primer exercici econòmic

Tema 7: Conclusions, propostes i alternatives futures

 • Aquest apartat ha d’incorporar conclusions personals i no un recull d’opinions d’altres autors.

Metodologia

 • Exposicions del professor a classe (classes magistrals)
 • Seguiment del treball realitzat, presentació i discussió.
 • Tutories supervisades
 • Realització del treball o Recerca

El tema del Treball Final de Grau serà establert pel Coordinador/a de Treball de Final de Grau entre els temes que proposi l’alumne.

A cada estudiant se li assignarà un tutor/a de Treball de Final de Grau.

Seran funcions del tutor:

 • Ajudar a definir les característiques del TFG i el pla de treball del TFG.
 • Orientar a l’alumne en desenvolupament del TFG.
 • Vetllar pel compliment dels objectius formatius i fixar els mínims a realitzar i complimentar del TFG.
 • Seguiment del TFG amb reunions i entrevistes periòdiques amb l’alumne.
 • Seguir la normativa del TFG i del programa.
 • Realitzar l’informe de valoració i autoritzar si s’escau, la defensa.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 1, 5, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Reunions de seguiment 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Treball Personal 211 8,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

El sistema d’avaluació s’organitza en 2 mòduls:

 • Mòdul de formació: Amb un pes global del 5% avaluarà l’assistència a:
  • les sessions d’orientació i classes programades
  • a les xerrades i conferències
 • Mòdul d’execució: Aquest mòdul tindrà un pes global del 95% i consistirà bàsicament en les tutories programades presencials i on-line i el lliurament del Treball Final de Grau, així com la seva posterior presentació i defensa (si s’escau).

L'avaluació del treball serà individual, encara que l'activitat s'hagi realitzat col·lectivament.

La qualificació del TFG serà competència exclusiva de la Junta d’avaluació del TFG, (establerta pel centre).

L’alumne disposarà de dues convocatòries per a la presentació del seu TFG (estipulades per calendari).

En l’avaluació es tindrà en compte:

 • Treball presentat

a) Temàtica: originalitat, innovació, ...

b) Estructura del treball presentat

c) Metodologia emprada i sistematització de la informació

d) Conclusions i resum

e) Propostes i alternatives futures

f) Bibliografia I referències utilitzades

 • Informe de valoració del tutor

El Treball Fi de Grau pot rebre una qualificació del tutor fins a un màxim determinat pel Centre (8,5). Sila nota del tutor, en primera convocatòria de lliurament, és 8,5 i només en aquest cas (les dues condicions), l’alumne/a, a fi d’optar a una nota superior, té dret a sol·licitar la defensa del seu treball davant d’un Tribunal. El Tribunal tornarà a avaluar el TFG elaborat per l’alumne/a i decidirà la nota definitiva.

Aquest Tribunal serà nomenat per la Direcció d’Estudis del Centre.

El TFG es lliurarà a cada tutor i coordinador a la data estipulada per calendari acadèmic en format electrònic (via Moodle).

Si l'estudiant no segueix les pautes de tutorització indicades pel tutor i el centre, i el tutor no té evidències suficients per poder garantir l'autoria del treball final de grau presentat per l'estudiant, el tutor pot decidir no valorar la memòria de l'estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral i tutories treball tutor 15% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Presentació treball escrit 80% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sessions presencials 5% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Es detallarà per cada TFG segons la seva temàtica. Igualment, però, es recomana l'ús d'aquests llibres per a preparar la part metodològica del treball:

 
Durbarry, R. (2017). Research Methods for Tourism Students. Routledge.
 
Veal, A.J. (2018). Research Methods for Leisure and Tourism. Pearson.

Programari

NA