Logo UAB
2021/2022

Direcció financera

Codi: 101200 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rizo Gubianas
Correu electrònic:
Jordi.Rizo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Olga Bravo Soler

Prerequisits

L'assignatura Direcció Financera és una assignatura obligatòria que transmet els conceptes bàsics relacionats amb la gestió d'un negoci turístic i amb la vinculació d'aquest negoci amb el món financer.  Direcció Financera vol donar les eines essencials per poder prendre decisions empresarials de forma racional. 

Darrere de l'assignatura Direcció Financera hi ha l'estudi de la informació comptable que proporciona l'empresa amb la finalitat d'utilitzar aquesta informació de la forma més eficient possible, és a dir, d'obtenir informació que ens permeti opinar sobre la gestió realitzada i sobre la situació actual del negoci turístic. 

L'estudi d'aquesta assignatura comporta:

a)Comprendre millor la utilitat de la comptabilitat

b)Conèixer les diferencies entre les fonts de finançament.

c) Saber com actuar davant la possibilitat de realitzar una nova inversió

Per facilitar el procés d'aprenentatge és convenient que l'estudiant conegui la informació que ens proporciona la comptabilitat: el balanç, el compte de pèrdues i guanys i l'estat de fluxos d'efectiu. Fa falta doncs, haver cursat l'assignatura de comptabilitat.

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és donar a conèixer a l'estudiant:

Les principals tècniques que hi ha per prendre decisions sobre noves inversions i el seu finançament.

Amb l'estudi de l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

a)Extreure informació útil, per prendre decisions, del balanç i del compte de pèrdues i guanys i l'estat de fluxos d'efectiu.

b)Aplicar les principals tècniques existents per analitzar si una nova possibilitat d'inversió és viable o no.

c)Entendre la diferència entre les diferents fonts de finançament.

Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes de la direcció comptable i financera i de recursos referent al producte i a l’empresa turística i en els diferents àmbits del sector.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Emetre informes tecnicocomptables en relació amb la situació financera d'una empresa i proposar solucions als problemes i alternatives de millora.
 4. Identificar la informació que proporcionen els estats financers i determinar la situació econòmica i financiera d'una empresa.
 5. Identificar les alternatives financeres de l'empresa a curt i llarg terminis.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Treball en grup.
 8. Valorar projectes d'inversió.

Continguts

Primera Part: Anàlisi de la informació comptable

Tema 1. L'empresa i el director financer

Tema 2. Comptabilitat i finances

Tema 3. Anàlisi dels Estats Financers de l'Empresa: Balanç, PyG i EFE.

Segona Part: Tècniques per analitzar la viabilitat de les noves inversions

Tema 4. El valor dels diners en el temps

Tema 5. El Valor Actual Net (VAN) i la Taxa de Rendibilitat Interna (TRI)

Tema 6. Fonts de finançament: definició i classificació, curt i llarg termini, extern i intern

Metodologia

La metodologia docent que s'utilitza en aquesta assignatura Direcció Financera:

Part teòrica

La metodologia docent que s'utilitza implica realitzar classes presencials i una elevada participació de l'estudiant. A través de les classes magistrals, el professor introduirà i definirà els conceptes i tècniques de l'assignatura. Els alumnes disposaran dels continguts bàsics de l'assignatura a través del Campus Virtual. L'estudiant haurà de consultar addicionalment els capítols de la bibliografia recomanada associada a cada capítol i es valoraran les seves aportacions, dubtes i reflexions durant la classe.

Part pràctica

La part pràctica de l'assignatura es desenvoluparà mitjançant la realització d'exercicis pràctics bé a l'aula o bé a la sala d'informàtica que s'hauran de resoldre en grup.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 1, 4, 5
Presentació pública de treballs 4 0,16 3, 4, 6, 7
Resolució casos pràctics 10 0,4 3, 4, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 18 0,72 3, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Estudi 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 8
Resolució casos pràctics 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 8

Avaluació

 

A)   AVALUACIÓ CONTÍNUA:

1-    Exàmens (60%)

Es realitzaran 2 proves escrites individuals sobre els continguts exposats en classe i les lectures realitzades pels estudiants, amb una ponderació equivalent del 60% de la nota final (30% cadascun). Cada prova es realitzarà al final de cada bloc temàtic.

Per poder fer la mitjana de les notes entre les dues proves, s'ha de tenir una puntuació mínima d'un 3,5.

Aquestes proves tenen com a finalitat avaluar els coneixements teòrics i pràctics dels continguts de l'assignatura.

2-    Exercicis a lliurar i altres (15%)

La qualificació d'aquests exercicis serà d'un total d'15% sobre la nota. L’avaluació serà explicada i detallada pel professor de l’assignatura el primer dia de classe.

3-    Treball pràctic (25%)

El treball es realitzarà en grup (mínim 3 màxim 5 persones).

Consistirà en l'anàlisi econòmica i financer dels Comptes Anuals d'una empresa real del sector Turístic.

L'última setmana del curs es realitzaran les exposicions de cada grup.

La qualificació d'aquest treball pràctic serà d'un total de 25% sobre la nota

La nota que s'obté és la mateixa per tots els membres del grup que han participat en l'activitat.

L'assignatura s'aprova amb una nota final de 5.

Informació important

Per aprovar l’avaluació continuada i alliberar l’examen final l’estudiant haurà de tenir una mitjana mínima de:

-       Nota exàmens parcials: mínim de 5 en total, amb un mínim de 3,5 en un dels parcials

Si la mitjana que resulta dels exàmens parcials es aprovat (mínim 5) amb l’avaluació continuada, l’estudiant no haurà de presentar-se a l’examen FINAL  sempre que també es compleixi una de les següents condicions:

-       Exercicis a entregar i altres, mínim de 5.

-       O treball pràctic mínim de 5.

Si l’estudiant no supera un dels exàmens parcials, serà examinat només de la part no superada a l’examen FINAL segons el calendari oficial d’examens.

B)   AVALUACIÓ ÚNICA – EXAMEN FINAL –

Els estudiants que no hagin aprovat l'assignatura per avaluació continuada o no l'han seguit, poden presentar-se a l'examen FINAL.

C)   RECUPERACIÓ

Només podran accedir a la recuperació aquells alumnes que en l'avaluació FINAL hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 però inferior a 5 . En cas d'aprovar la recuperació, la nota màxima a aplicar serà 5.

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1er Examen (teoria y práctica) 30% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 8
2n examen (teoria i pràctica) 30% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 8
Exercicis i altres 15% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball 25% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

BIBLIOGRAFÍA

Brealey, R., Myers, S. i Marcus, A. (2007). Fonaments de finances corporatives. Mc Graw Hill. 5ª edició. ISBN: 978-84-481-5661-9.

Bibliografia complementària:

Amat, O. (2008). Anàlisi d'estats financers. Barcelona: Edicions Gestió 2000.

Brealey, R., S.C.Myers i F.Allen (2010). Principis de finances corporatives. 9ª edició. Madrid: McGraw-Hill (En anglès hi ha disponible la 10ª edició: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2010).

Garrido, P.; Iñiguez, R. (2010): Anàlisi d'estats comptables. Elaboració i interpretació de la informació financera. Edicions Piràmide.

Medina Hernández, Un. (2010): Gestió Financera d'activitats turístiques. 1ªedició. Edicions Piràmide.

Parra López, I. i Calero García, FJ. (2006): Gestió i direcció d'empreses Turístiques. 1ªedició. Madrid: McGraw-Hill.

Ross, S. a., R.W. Westerfield i J.Jaffe (2010).Modern Financial Management . 9ª edició. Nova York: McGraw-Hill. (Edició en castellà: Finances corporatives, 9ª edició. Mèxic DF: McGraw-Hill, 2010)

Gómez Valls, Francesc.Aplicació en Excel per a l'elaboració d'estats de fluxos d'efectiu. Editorial Profit.

Tinard, I (1996): “Turisme: Economia i Gestió”. Ed. Bosch. Barcelona

Programari

Sabi