Logo UAB
2021/2022

Habilitats directives i de comunicació

Codi: 101191 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Aguar Martínez
Correu electrònic:
MariaJose.Aguar@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Raquel Herrera Ferrer

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Al final de l’assignatura l’alumne/a serà capaç de:

 • Conèixer com funciona i s’estructura la informació en els mitjans de comunicació
 • Identificar els seus punts forts i punts febles com a comunicador/a
 • Aplicar la seva capacitat d’anàlisi, de reflexió  i de síntesiSaber desenvolupar les tècniques d’argumentació i de persuasió en un discurs
 • Conèixer, aplicar i desenvolupar els elements clau del treball en equip
 • Aprendre a posar en pràctica l’empatia, l’escolta activa  i l’asertivitat

 

Competències

 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 4. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 5. Treball en grup.
 6. Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a les entitats turístiques.
 7. Utilitzar les tècniques de comunicació per difondre les argumentacions sobre la realitat del sector turístic.

Continguts

I L'exposició oral
 • Presentació de la informació: punts principals, informació secundària, exemples i anècdotes
 • El guió per a l'exposició oral
 • La utilització correcta de les TIC La comunicació no verbal
II Comunicació d'empreses i mitjans de comunicació
 • Els 5 interrogants de la comunicació: Què, qui, on, quan i com
 • Què volem comunicar i per quin públic
 • Anàlisi dels mitjans de comunicació i adaptació del discurs segons el mitjà
III Currículum, entrevistes, debats i reunions
 • Tipologia de currículums. Preparació i redacció d'un bon currículum
 • El vídeo-currículum
 • Elements i aspectes rellevants per preparar una entrevista de treball
 • La reunió de treball
IV El bon directiu
 • Empatia i assertivitat
 • El treball en equip i la direcció d'equips
 • Lideratge i tipologia de lideratge
 

Metodologia

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:

Explicacions presencials de tipus classe-magistral pel que fa als diferents temes del programa. Utilització d’àudios i vídeos per il·lustrar alguns  blocs temàtics de l’assignatura.

b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:

Realització i exposició a classe d’exercicis  pràctics (individuals i en equip) per tal d’avaluar els progressos dels alumnes com a persones involucrades en el procés comunicatiu i directiu. Es combinen les pràctiques de caràcter oral i escrit relacionades amb les explicacions teòriques.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 1, 3, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Resolució casos 6 0,24 2, 4
Treballs aula 14 0,56 1, 2, 3, 7
Tutories 16 0,64 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 56 2,24 1, 2, 5, 7

Avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura consta del següent sistema:

a)    Un examen teòric sobre temes d’actualitat, coneixement de l’entorn social, polític i cultural, així com dels temes de l’àmbit comunicatiu i directiu desenvolupats a classe: 50% de la nota final.  L’examen que no hagi assolit la nota mínima de 5 sobre 10 a la prova d’avaluació continuada haurà de ser repetit el dia de l’examen final de l’assignatura.

b)    La realització de treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat:  40% de la nota final.

c)    Assistència, actitud i participació activa a classe: 10%

Per fer la mitjana de la nota de l’assignatura s’ha d’haver aprovat l’examen.

Per aprovar l’assignatura s’ha de fer l’examen i els treballs pràctics. Els estudiants que no puguin fer aquest seguiment per alguna raó justificada hauran de realitzar algun treball complementari, a pactar amb la professora.No es pot aprovar l’assignatura només amb l’examen.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debats-Forums 10% 2 0,08 1, 3, 5
Exàmens 50% 4 0,16 2, 3, 4
Presentacions orals 40% 12 0,48 1, 2, 3, 5, 6, 7

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Anderson, Chris (2016): TED’s secret to great public speaking
 • Andrews, Patricia (1999): Public speaking: connecting you and your audience. Boston: Houghton Mifflin
 • Arroyo, Carlos; Garrido, Francisco José (1997): Libro de estilo universitario. Madrid: Acento
 • Cervera Fantoni, Ángel Luis (2005): Comunicación total. Madrid: Esic
 • Carnegie, Dale (1936): How to win friends and influence people. New York: Simon & Schuster
 • Cockcroft, Robert (1992): Persuading people: an introduction to rhetoric. Hampshire; Macmillan Press
 • Davis, Flora (1976): La comunicación no verbal. Madrid: Alianza
 • El libro práctico de la comunicación y las relaciones públicas (1997). Barcelona: Folio
 • Foster, Clare & McCabe, Scott (2010): “Management Development Skills in the Hospitality andTourism Sector: Needs and Issues from a Regional Perspective”. Tourism & Hospitality Planning& Development, vol. 7, is. 4. Taylor & Francis Online
 • Huber, Cheri (2002): La primera impresión. Barcelona: Océano
 • James, Judi (1995): El lenguaje corporal.Barcelona: Paidós
 • Knapp, Mark L. (1980): La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós
 • Lázaro Carreter, Fernando (1998): El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Gutemberg
 • Libro de estilo El País (1996). Madrid:  El País
 • McCabe, Scott (2008). Marketing Communications in Tourism and Hospitality. London:Routledge
 • Motion, Judy (2016): Social media and public relations: a guide for professionals. London:Routledge.
 • Manual práctico. Expresión oral (1998). Barcelona: Larousse
 • Manual práctico. Expresión escrita (1998). Barcelona: Larousse
 • Martínez, Margarita y Salvador, Maribel( 2005). Aprender a trabajar en equipo. Barcelona: Paidós
 • Montaner, Ramón (1998): Manual del directivo eficaz. Barcelona: Ediciones Gestión 2000
 • Morgan, N. ( 2004) ,Conquistando la audiencia. Barcelona: Deusto
 • Morales, Carlos Javier (2001): Guía para hablar en público. Madrid: Alianza
 • Naisdat, Ivy (2004): Hablar sin miedo. Barcelona: Oniro
 • Nguyen,Kenny; Murillo, Gus; Killeen, Robert y Jones,Luke(2017) Presentaciones memorables. Crea experiències únicas que cautiven a tu audiència. Empresa Activa
 • Puchol, Luís (ed) (2005): Nuevos casos en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Díaz de Santos
 • Sebastián, Carmen (2001): La comunicación emocional. Madrid: Prentice Hall
 • Sherer, Anita & Mössenlechner, Claudia (2009): “Key competencies of tourism graduates: the employer’s point of view”, Journal of Teaching in Travel & Tourism, vol. 9, iss. 3-4, pp. 266-287.Taylor & Francis Online 4 08.03.001
  Rev.: 02
 • Serrano, Sebastià (2004): El regalo de la comunicación. Barcelona: Anagrama
 • Urpí, Montse (2004): Aprender comunicación no verbal. Barcelona: Piados
 • Verbeder, Rudolph F. (1999): Comunícate!. Madrid: International Thomson Editores
 • Whetten, David and Cameron, Kim (2015). Developing Management Skills, London: Pearson Education Limited

 Recull de textos i articles elaborat per la professora

 

Programari

-