Logo UAB
2021/2022

Polítiques Comunitàries

Codi: 101107 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència Política i Gestió Pública OT 3 2
2500259 Ciència Política i Gestió Pública OT 4 0
2503778 Relacions Internacionals OB 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Mar Fernández Pasarín
Correu electrònic:
Ana.Fernandez.Pasarin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es valorarà positivament un coneixement previ del procés d'integració europea i, en particular, del sistema institucional europeu. Es demana un coneixement actiu i passiu de la llengua anglesa.

Objectius

L'assignatura pretén dotar als alumnes dels coneixements teòrics i les habilitats pràctiques necessàries per entendre el funcionament del sistema de govern de la UE, l'elaboració de les polítiques públiques europees i els impactes que aquestes produeixen en els Estats membres.

 

 

 

Competències

  Ciència Política i Gestió Pública
 • Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 • Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 • Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Relacions Internacionals
 • Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
 • Analitzar l’estructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques, econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda d’emergència), tant a l’àmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/o simulats.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
 2. Analitzar com la UE i altres actors manegen els problemes que planteja el foment de la democràcia i l'estat de dret al món.
 3. Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
 4. Analitzar el funcionament quotidià de la UE i el paper de diferents actors en l'elaboració de polítiques.
 5. Analitzar el paper dels diferents actors en la formulació de polítiques públiques.
 6. Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 7. Analitzar, per a casos reals i simulats, la implementació de les polítiques comunitàries i intergovernamentals a la UE i la seva aplicació posterior.
 8. Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 9. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 10. Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 11. Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 12. Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
 13. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 14. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 15. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 16. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 17. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 18. Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
 19. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 20. Treballar autònomament.
 21. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 22. Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 23. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
 24. Utilitzar les tècniques d'anàlisi del funcionament de les institucions universals, en particular de la Unió Europea, en el seu funcionament quotidià i en les seves tasques de promoció de l'ajuda al desenvolupament i la promoció de la democràcia i l'estat de dret.
 25. Valorar l'impacte dels diferents actors i de les regles de funcionament en la formulació de polítiques a la UE.

Continguts

 El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Tema 1. Introducció (I): L'UE com a proveïdor de polítiques públiques: integració positiva vs integració negativa

Tema 2. Introducció (II): Polítiques europees: elaboració, decisió i implementació  

Tema 3. Polítiques europees: una tipologia

Tema 4. Mercat interior

Tema 5. La política de la competencia

Tema 6. La política de cohesió econòmica i social

Tema 7. La política agrícola i de desenvolupament rural

Tema 8. La política comercial

Tema 9. La política de seguretat alimentària

Tema 10: La política europea en el marc del canvi climàtic. Mediambient i energia

Tema 11.  Gobernança econònmica i política monetària. 
Tema12. L'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia
 

 

Metodologia

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En principi, aquesta assignatura combina:

1) Activitats dirigides:

Classes tèoriques amb debats contradictoris sobre diferents temes d'actualitat europea i seminaris de discussió sobre les lectures obligatòries.

2) Activitats supervisades:

Tutòries individuals o per grup 

3) Activitats autònomes:
Elaboració d'un treball final

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i seminaris sobre lectures obligatòries 55 2,2 3, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o per grups petits 15 0,6 8, 15, 16, 18, 19, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Treball escrit 20 0,8 2, 4, 5, 18

Avaluació

L'avaluació es basa en:

1. Test sobre lectures obligatòries: 10%

2. Treball individual o en grup de max 2 alumnes sobre un dels temes de l'assignatura: 30%

3. Presentació oral del treball: 20%

3. Prova escrita: 40%

Plagi: la detecció de plagi implicarà la nota de suspès a l'assignatura.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

 

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.   

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evaluació sobre lectures obligatòries 10% 10 0,4 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
Presentació oral 20% 10 0,4 1, 6, 7, 18, 20
Prova escrita 40% 0 0 1, 3, 6, 11, 12
Treball escrit 30% 40 1,6 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25

Bibliografia

 

A inici de curs es penjarà al campus virtual un llistat amb les lectures obbligatòries

 

Lectures bàsiques:

 

BOMBERG, E., J. PETERSON and A. STUBB (eds) (2008), The European Union: How Does it Work?, (Oxford:Oxford University Press).

BULMER, S. et al. (2021) The Politics in European Union (Oxford: Oxford University Press), fifth ed. Also Available in Ebook.

BULMER, S. and LEQUESNE, Ch. (2020), The Member States of the EU (Oxford: Oxford University Press), 3rd ed.

HIX,S. and B. HOYLAND (2012), The Political System of the European Union (London: Palgrave Macmillan).

HEINELT, H. and MÜNCH, S. (2018) Handbook of European Policies, (Cheltenham: Edward Elgar)

NUGENT, N. (2010), The Government and Politics of the European Union, (London:Palgrave Macmillan)

PETERSON, J. & SHACKLETON, M. (2006) The Institutions of the European Union (Oxford: Oxford University Press).

VAN MIDDELAAR, L. (2014) The passage to Europe: How a Continent became a Union (Yale: Yale University Press)

WALLACE, H., M. POLLACK and A. YOUNG (2010) Policy-making in the European Union (Oxford: Oxford University Press).

 

Revistes d'impacte:

 

Journal of European Integration

Journal of Common Market Studies

Journal of European Public Policy

West European Politics

Public Administration

 

 

 

 

Programari

N/A