Logo UAB
2021/2022

Treball de fi de grau

Codi: 101037 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Mercè Corbella Cordomí
Correu electrònic:
Merce.Corbella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

D'acord amb la normativa acadèmica de la UAB (Règim de permanència dels estudiants), per a poder matricular-se del Treball de Fi de Grau cal haver superat, com a mínim, dos terços del total de crèdits del pla d‘estudis. En el cas del Grau de Geologia, s'han d'haver superat 160 ECTS.

Es molt important haver superat la majoria d'assignatures de 2n i 3r del grau en Geologia.

Objectius

Aquesta assignatura té un caràcter transversal i global, pel que és millor matricular-la durant el curs en que es preveu acabar el grau. El treball ha de comportar una càrrega lectiva per a l'estudiant de 150 h (si fa feina durant 5 mesos –de setembre a gener- són unes 8 hores/setmana, si fa feina durant 7 mesos -de novembre a juny- són unes 5h/setmana).

L'objectiu de l'assignatura és realitzar un treball individual i curt d'investigació (6 ECTS), de caràcter experimental o teòric, predominantment de manera autònoma, sobre algun tema de Geologia proposat per part de professorat o d'estudiants. Amb aquest treball els estudiants s'ha de demostrar que s'han assolit la maduresa i coneixements necessaris de Geologia i que se saben transmetre.

El treball haurà de ser presentat en forma de memòria escrita i presentació oral.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 • Reconèixer teories, paradigmes, conceptes i principis propis de la geologia per utilitzar-los en diferents àmbits d'aplicació, científics i tècnics.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de conducta professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aplicar teories i principis de geologia a un treball de recerca propi.
 3. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 4. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 5. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 6. Demostrar una conducta ètica en un treball de recerca propi.
 7. Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 8. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 9. Treballar amb autonomia.

Continguts

 

Assignació de temes de TFG:

El tema de treball de fi de grau pot sorgir a partir de propostes tant de professors/professores com d'estudiants, abans o durant el mes de setembre. Es demanarà als professors i professores del Departament de Geologia que presentin propostes de temes en els que estan disposats a fer de tutors, esperant que de cada àmbit de la Geologia es proposin un mínim de 3 i un màxim de 10 temes.

Per proposar formalment un tema, siguin alumnes o docents, s'haurà d'omplir un full específic "Proposta de temes per a TFG de Geologia", que facilita el coordinador de l'assignatura, i enviar-lo signat al mateix coordinador. En aquest full caldrà especificar també a quina convocatòria es presentarà el treball (febrer o juny; no hi ha convocatòria de setembre). En la proposta de tema caldrà posar-hi un títol provisional, l'àmbit de la Geologia en el que s'emmarca el treball, un resum de la feina a fer i alguns dels resultats esperats.

Quan sigui l'estudiant qui proposa el tema, s'haurà de posar d'acord amb algun professor per tal que tutoritzi el treball i ho ha de comunicar al coordinador de l'assignatura presentant-li el full de Proposta signat per ambdós, com a molt tard durant el mes d'octubre. En cas que l'estudiant no trobi tutor per al tema que proposa, el coordinador li assignarà un dels temes proposats pels professors.

El professor tutor d'un TFG:

És l'encarregat de fer el seguiment d'un TFG durant el curs des de que s'acorda amb l'estudiant el tema fins que aquest el presenta oralment. Pel seguiment d'un TFG, al professor tutor se li comptarà al Pla docent la càrrega lectiva corresponent. Ha de fer un mínim de dues sessions de tutoria amb l’estudiant, d’acord amb la Guia-TFG de la Facultat de Ciències.

Cada professor no hauria de ser tutor de més de dos treballs per curs, si hi ha altres professors del mateix àmbit sense tutoritzar treballs.

Per tal d'assegurar el seguiment de l'estudiant durant tot el procés, el tutor haurà de lliurar al coordinador de l'assignatura els fulls de valoració d'acord amb el calendari establert. Es posaran a disposició dels tutors uns fulls de seguiment i valoració per tal d'unificar els criteris i aspectes a tenir en compte.

Les comissions que qualifiquen els TFG:

Les comissions estaran constituïdes per 3 professors del Grau de Geologia que valoraran la qualitat del treball realitzat, la presentació oral i la resposta a les preguntes plantejades. La qualificació es farà seguint les rúbriques facilitades pel coordinador de l'assignatura.

 

Metodologia

L'estudiant realitzarà un treball d'investigació personal i original guiat per un tutor. El treball podrà ser realitzat individualment o per parelles. El treball conjunt ha de tenir l'amplitud necessària per complir amb la normativa de l'assignatura. En finalitzar el treball d'investigació, l'alumne en redactarà una memòria escrita i prepararà una presentació oral del treball realitzat per defensar davant d'un tribunal.

En triar el tema, l'estudiant ha de decidir també si presentarà el treball al febrer o al juny, tenint en compte que només es pot presentar una vegada per convocatòria o curs.

La major part de la feina de l'estudiant serà en forma de treball autònom per cerca d'informació, realització de la investigació, redacció del treball i preparació de la presentació oral.

El tutor i l'estudiant han d'acordar com a mínim dues reunions o tutories en tot el curs.

Els estudiants de la doble titulació de CC.AA. + Geologia hauran de presentar un TFG per a cada una de les dues titulacions, tot i que es tracti d'un tema conjunt. En aquest cas, el treball tindrà dos tutors (un de cada titulació) i tant la memòria com la presentació oral del TFG de Geologia hauran de complir amb el que estableix aquesta Guia.

El coordinador de l'assignatura informa de l'organització de l'assignatura i del calendari corresponent a través del Campus Virtual.

Memòria escrita:

La memòria s'ha d'escriure en un màxim de 20 pàgines en el cas de treballs individuals, o de 30 pàgines els treballs en parelles, en l'estil d'un article científic. Si cal, també es podran adjuntar annexes a la memòria (material no essencial com taules de dades, mapes, glossari, etc.). Pot estar escrita en català, castellào anglès. Els continguts no originals han d'estar clarament referenciats en el text.

Ha de comptar amb les següents parts, com a mínim:

0-Títol, autor i tutor del treball, curs/data, “Departament de Geologia” i el logotip de la UAB.

1-Índex

2-Resum, Resumen, Abstract (resums en català, castellà i anglès)

3-Introducció (plantejament del problema, coneixement previ del tema i de la zona d'estudi, objectiu del treball, hipòtesi de partida)

4-Materials i metodologia (material del que s'ha disposat, mètodes emprats per resoldre el problema; ha de quedar clar quines activitats ha realitzat l'estudiant)

5-Resultats obtinguts (descripció de les dades adquirides, diferenciant-les clarament de les dades d’altres estudis o TFGs; no interpretar les dades aquí)

6-Interpretació o discussió dels resultats (no repetir les descripcions de dades, només interpretacions, valoracions, comparacions, etc.)

7-Conclusions (resum dels resultats i la interpretació)

8-Bibliografia (només tots els treballs citats al text; haurà d'estar homogeneïtzada i presentada segons els criteris habituals)

9-Annexes (si cal; però les dades/imatges importants han d’estar incloses al cos principal del treball)

Presentació oral:

La presentació del Treball de Fi de Grau constitueix l'examen final oral de l'assignatura, que es realitzarà davant d'un tribunal constituït per 3 professors en sessió oberta a tots els estudiants. Els assistents a l'acte hauran de tenir en comptela rellevància i formalitat d'aquest examen.

La presentació oral del treball es pot realitzar en català, castellà o anglès i s'acompanyarà de suport digital. El treball es presentarà en un temps màxim de 10 minuts en el cas de treballs individuals, i de 15 minuts si el treball es per parelles, després dels quals l'estudiant haurà de contestar les preguntes que plantegin els membres del tribunal durant uns altres 10 minuts (o 15 minuts si el treball es per parelles). Les peguntes aniran adreçades a esbrinar si l'estudiant ha assolit la maduresa i els coneixements necessaris corresponents al títol de Grau en Geologia.

Calendari de l'assignatura:

Per a tots els estudiants, independentment de la data de presentació:

Juliol-Setembre: Recollida de temes proposats per part del professorat i per part dels alumnes. Hi ha d'haver entre 3 i 10 temes de cada àmbit.

Setembre-octubre: es publicarà el llistat de temes proposats per professors i estudiants.

- Pels estudiants que presentin el TFG al febrer:

Octubre: Data límit de sol·licitud i assignació o acord entre professors i alumnes sobre els temes i la data de presentació del TFG.

Primera reunió estudiant-tutor per iniciar el TFG.

Desembre: Intervenció del coordinador de l'assignatura en cas de seguiment negatiu per part del tutor o de procés negatiu per part de l'estudiant.

Gener: Lliurament de l'esborrany de la memòria escrita al tutor.

Febrer: Lliurament per part dels estudiants de la memòria escrita del treball a través del Campus Virtual, i en paper, si es creu convenient.

Lliurament per part del tutor del full de seguiment i valoració del treball de l'estudiant.

Presentació oral del treball d'investigació davant d'un tribunal en la datafixada al calendari d’exàmens del Grau de Geologia. L'estudiant ha de lliurar una còpia digital de la presentació de suport via Campus Virtual el dia abans de les presentacions.

- Pels estudiants que presentin el TFG al juny:

Octubre: Data límit de sol·licitud i assignació o acord entre professors i alumnes sobre els temes i la data de presentació del TFG.

Novembre: Data límit de la primera reunió estudiant-tutor per iniciar el TFG.

Març: Intervenció del coordinador de l'assignatura en cas de seguiment negatiu per part del tutor o de procés negatiu per part de l'estudiant.

Juny: Lliurament de l'esborrany de la memòria escrita al tutor.

Lliurament per part dels estudiants de les memòries escrites del treball a través del Campus Virtual, i en paper si es creu convenient.

Lliurament per part del tutor del full de seguiment i valoració del treball.

Juliol: Presentació oral del treball d'investigació davant d'un tribunal en la data fixada al calendari d’exàmens del Grau de Geologia. L'estudiant ha de lliurar una còpia digital de la presentació de suport via Campus Virtual el dia abans.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Reunions amb el tutor 8 0,32 1, 3, 5, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
desenvolupament del treball d'investigació 122 4,88 1, 2, 3, 7, 9
preparació de la presentació oral 5 0,2 1, 3, 6, 8
Tipus: Autònomes      
redacció de la memòria escrita 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Es tindran en compte tant el progrés de l'estudiant durant la realització del TFG com els resultats obtinguts. El progrés l'avaluarà el tutor mitjançant l'informe de seguiment. La qualitat del treball serà avaluada en part pel tutor (valoració de la memòria escrita) i en part pel tribunal (valoració de la memòria escrita i de la presentació oral).

En base a la valoració de les memòries escrites i exposicions orals, les comissions d'avaluació jutjaran el contingut, la metodologia, grau de dificultat, la qualitat del treball realitzat i les competències transversals adquirides, a més de la presentació i defensa dutes a terme. Els membres del tribunal qualificaran separadament el treball escrit i la defensa oral.

Per tal que els criteris d'avaluació siguin uniformes, tant el tutor com els membres del tribunal ompliran els fulls de seguiment i avaluació preparats pel coordinador de l’assignatura indicant el grau d'assoliment de cada punt.

Els percentatges de nota de cada part a la qualificació final serà: 10% l’informe de seguiment del tutor, 15% la valoració de la memòria escrita per part del tutor, 40% la mitjana de la valoració de la memòria escrita per part dels membres del tribunal i 35% la mitjana de la valoració de la presentació i la resposta a preguntes per part dels membres del tribunal.

En base a les notes atorgades pels tutors i les comissions d'avaluació, el coordinador del TFG calcularà les notes finals de l'assignatura, considerant la diversitat dels tribunals, i la farà pública al Campus Virtual de l'assignatura. A més, serà l'encarregat de posar les Matrícules d'Honor, si s'escau, a partir de les propostes del tribunal, i de tancar l'acta.

Si un cop feta la presentació pública alguna de les parts valorades pel tutor o pel tribunal obté una valoració de deficient (inferior a 3 sobre 10), la qualificació final serà de Suspens, independentment de les valoracions de les altres parts. En cas que el tribunal consideri que la Memòria presenta deficiències solucionables, es donarà un termini de 15 dies per tal que l'estudiant pugui arreglar els errors. El tribunal emetrà la qualificació definitiva una vegada avaluada la correcció realitzada per l'estudiant.

La qualificació final de Suspens no permet tornar a presentar el treball dintre del mateix curs i l'estudiant haurà de tornar-se a matricular de TFG el curs següent. La qualificació serà de No Avaluable si l'estudiant no presenta el treball escrit al tutor o al tribunal en el període assignat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de seguiment del tutor 10 % 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Valoració del tribunal a la memòria escrita 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Valoració del tribunal a la presentació oral i les respostes a les preguntes 35 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Valoració del tutor a la memòria escrita 15 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Bibliografia

El tutor del treball suggerirà una bibliografia bàsica a l’estudiant d'acord amb el tema proposat.

L’alumne haurà de ser capaç d’ampliar aquesta bibliografia i realitzar independentment la seva pròpia cerca.

Programari

No hi ha programari específic.