Logo UAB
2021/2022

Economia i gestió d'empresa

Codi: 101033 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OT 3 0
2500254 Geologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ruben Ilzarbe López
Correu electrònic:
Ruben.Ilzarbe@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs d'economia. 

Objectius

Aquesta assignatura té per objectiu presentar els conceptes bàsics d'economia i del món de l'empresa i una introducció al procés de direcció i presa de decisions empresarials.

Competències

  Geologia
 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Avaluar i prendre decisions en matèria de nous negocis.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Descriure el procés estratègic i els models de negoci.
 • Elaborar un pla estratègic, de negoci o d'empresa.
 • Identificar, analitzar i resoldre els problemes de gestió d'empreses i de persones, i de situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Treballar amb autonomia.
 • Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de conducta professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 2. Avaluar i prendre decisions en matèria de nous negocis.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Descriure el procés estratègic i els models de negoci.
 5. Elaborar un pla estratègic, de negoci o d'empresa.
 6. Identificar, analitzar i resoldre els problemes de gestió d'empreses i de persones, i de situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària.
 7. Percebre l'impacte i les implicacions de decisions i activitats en l'entorn d'una empresa.
 8. Treballar amb autonomia.

Continguts

 

1. Introducción a la Economía

- ¿Qué se entiende por Economía?

- La escasez y la necesidad de elegir

- La frontera de posibilidades de producción (FPP)

- Cuáles son las decisiones básicas de toda economía?

- Realidad económica: Qué se produce, cómo se produce y para quién se produce en España.

- Introducción a la Macroeconomía y a la Microeconomía.

- Principales escuelas del pensamiento económico y  su influencia económico- social

2. Economía de Empresa y Estrategia Empresarial.

 2.1: Empresa y Transacciones

- Definición de empresa.

- Organigramas. Tipos.

- Rasgos distintivos de las empresas: Unidad Organizativa, Realización de actividades productivas y Ánimo de lucro.

- Las empresas como " actividades productivas " ( ejercicio práctico de cálculo: productividad, producción y volumen de ventas ).

- Las actividades productivas y su financiación: Introducción a la Contabilidad (ejercicios prácticos).

- Las empresas desde el punto de vista jurídico: las sociedades mercantiles.

-  Actividad principal: Elaboración de un Plan de Negocios o de empresa

2.2: El precio y la creación de valor en las transacciones financieras.

- Introducción al VAN y VFN. ( ejemplos y ejercicios ).

- El tipo de interés simple y compuesto ( ejemplos y ejercicios ).

- TIR ( ejercicios).

- Actividad: Ejercicio práctico para relacionar conceptos

2.3: Toma de decisiones empresariales.

- Estrategia empresarial.  (mercados competitivos, monopolistas y de competencia monopolista)

- Teoría de los juegos: dentro de un oligopolio.

  Actividades adicionales: 

- Leer noticias económicas y debatirlas en grupos.

- Realización de debates con temas tratados en clase.

 

 

Metodologia

Es combinarán les classes teóriques amb les práctiques. Es realitzará un pla d'empresa, utilitzant tots els coneixements adquirits en les classes desenvolupades en la materia d'empresa. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe pràctica 22 0,88 2, 4, 5, 6, 7
Classe teòrica 12 0,48 2, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 7 0,28 1
Tipus: Autònomes      
Estiudi teoria 28 1,12 2, 4, 5, 6, 7
Resolució exercicis 28 1,12 1, 3, 8

Avaluació

Es valorará l'assistència a classe i la participació activa en ella. La qualificació final de l'assignatura constarà de: 50% per l'exàmen final, 30% assistència, participació i realització d'exercicis, i un 20% serà per la realització d'un pla de negoci que l'alumne haurá de crear (aquest treball es pot fer individualment o en grup de màxims tres alumnes, però la nota será individual). Per aprovar l'assignatura fará falta una qualificació mínima d'un 5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 100 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

El material bàsic per seguir l'assignatura són els continguts que s'aniran donant al llarg del curs.

De tota manera, com a bibliografia complementària, també es pot consultar qualsevol dels molts llibres introductoris a l'economia del 'empresa.

Programari

La major part del material de l'assignatura estará disponible mitjançant el campus virtual dels estudiants. Algun material pot ser entregat mitjançant altres fonts.