Logo UAB
2021/2022

Treball de Final de Grau

Codi: 100723 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Paloma González Marcén
Correu electrònic:
Paloma.Gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Paloma González Marcén
Esther Rodrigo Requena

Prerequisits

Les/els estudiants poden matricular-se del seu Treball de Fi de Grau un cop superats 160 crèdits al llarg dels tres cursos anteriors. Tanmateix, es recomana matricular-lo durant l'últim any d'estudis del Grau.

Objectius

Mitjançant el Treball de Fi de Grau l’alumnat haurà de demostrar que ha assolit les competències i els resultats dels aprenentatges bàsics adquirits durant la seva formació acadèmica mitjançant la redacció i exposició d'un treball d'iniciació a la recerca. El treball consisteix en l'elaboració i presentació pública d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades a l'arqueologia. Un professor o una professora tutoritzarà el treball i orientarà l'alumnat durant el procés d'elaboració. Els treballs hauran de tenir un caràcter original i es realitzaran de forma individual.

Els resultats del Treball de Fi de Grau hauran de ser exposats en una presentació pública. Mitjançant aquesta presentació, l’alumnat haurà de demostrar les seves competències en el àmbit de la comunicació acadèmica de la recerca.

Competències

 • Contextualitzar i analitzar processos històrics.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats als casos d'estudi.
 2. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 4. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
 5. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 6. Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
 7. Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
 8. Dominar la història universal des de la prehistòria fins a l'edat contemporània
 9. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 10. Establir protocols de recerca per a projectes de recerca originals.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 12. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 13. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 15. Interpretar i analitzar les fonts documentals.
 16. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 17. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 18. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada.
 19. Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 20. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.
 21. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia.

Continguts

El TFG consisteix en l'elaboració i presentació un tema relacionat directament amb els continguts de les matèries del Grau d’Arqueologia que ha de permetre una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades. El TFG ha de ser un treball fonamentalment acadèmic, no pas un treball de recerca en el sentit estricte, caràcter reservat per al TFM. De forma excepcional i mai de forma generalitzada els Graus podran proposar alguns temes que suposin la iniciació al maneig de les eines bàsiques de la recerca.
Concretament, el TFG consisteix en:

 • La tria d’un tema relacionat directament amb els continguts del Grau d’Arqueologia
 • La recerca de documentació i de bibliografia, la selecció, el tractament i l’anàlisi crítica de les dades i literatura específica del tema escollit
 • El desenvolupament del marc teòric, hipòtesis i conclusions derivades d’aquesta recerca
 • La presentació escrita del treball
 • La presentació oral dels aspectes més significatius del treball realitzat

El treball escrit consistirà en la redacció d'un text en la llengua pròpia de cada estudiant i haurà de seguir estrictament els requisits formals de presentació, tant pel que fa a la ortografia com a les referències, citacions bibliogràfiques, notes i índex. Al respecte, poden seguir-se les orientacions donades pel Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índex, Bellaterra, 1994).

El TFG escrit haurà d’incloure els següents apartats:

 • Portada amb títol en català/castellà, nom de l’autor/ai tutor/a i curs acadèmic.
 • Resum del contingut en català/castellà i anglès (300 paraules per cada resum) i paraules clau (4-6) en castellà/català i anglès
 • Índex paginat
 • Cos del treball (extensió mínima de 12.000 paraules i màxima de 18.000 paraules):
  • Presentació o introducció.
  • Desenvolupament (subdividit en apartats/capítols).
  • Conclusions.
 • Bibliografia citada
 • Annexes (opcional)

El format serà lliure excepte en referència a l’interlineat (1,5), mida de lletra (11 o 12 punts) i amplada dels marges (mai superior a 3 cm). Totes les pàgines, a excepció dels annexes, han d’estar numerades.

El cos del TFG  pot incloure figures, gràfiques i taules que estaran numerades i referenciades al text amb un peu explicatiu on s’indicarà també, entre parèntesi, la procedència o indicant si és d’elaboració pròpia.

El treball pot tenir al final annexos de documentació, gràfics, il·lustracions, plànols, fitxes, que no hagin estat inclosos en el cos del text (màxim 5 pàgines)

Les cites i referències bibliogràfiques s’ajustaran al Sistema Harvard, a l’estil APA (American Psychological Association), Chicago o a qualsevol altre model normalitzat que el/la tutora/a estimi convenient donades las característiques y contingut del TFG. Per a més informació sobre sistemes de citació i referenciació bibliogràfica, es poden consultar els recursos de les Biblioteques de la UAB https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html

Per a l’elaboració del TFG és altament recomanable l’ús d’un gestor bibliogràfic com Mendeley:  https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html

La presentació oral consistirà en l'exposició pública del TFG per part de l'alumne davant d’una Comissió d’Avaluació composta per dos membres del professorat del Grau d’Arqueologia o experts/es dessignats/des per la coordinació del TFG. La Coordinació del TFG assignarà data i lloc de lectura pública del TFG.

La presentació per part de l'alumnat tindrà una durada màxima de 15 minuts amb el suport, si ho considera convenient, de programes de presentació digital o altres eines audivisuals, sempre i quan la presentació no s'estengui més enllà de la duració establerta. La Comissió Avaluadora podrà formular preguntes i demanar aclariments sobre el TFG durant l'acte de presentació. De forma orientativa, la comissió atendrà els valors expositius, recursos instrumentals i de suficiència expressiva de l'alumne, però també el contingut de la recerca exposada, la seva coherència i la rellevància del procés de recerca presentat i dels seus resultats

Metodologia

ORGANITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Tot i constar com assignatura semestral, el calendari d'elaboració del TFG és anual. La selecció del tema a desenvolupar i les sessions de tutoria tindran lloc al llarg de tot el curs acadèmic, tant a primer com al segon quadrimestre. Al llarg del curs la Coordinació del Grau conovacarà 3 reunions generals amb l’alumnat matriculat al TFG (Setembre/Octubre, Febrer, Maig) per explicar els objectius del treball a realitzar, facilitar el procediment d'assignació dels tutors/es i donar suport al procés general d’elaboració del TFG. Les dates i els llocs específics on es celebraran les reunions es faran públiques, amb un mínim d’una setmana d’antelació, a través del Campus Virtuals. L’assistència a aquestes reunions és obligatòria i tindran contingència en l’avaluació del seguiment. També al s’hauran de lliurar diferents documents a la Coordinació del Grau i/o al professorat tutor per monitoritzar el seguiment del procés d’elaboraciódel TFG de cada estudiant matriculat. Les dates de lliurament i el models dels documents estaran disponibles al Campus Virtual.

La versió final del TFG serà lliurada al tutor o a la tutora en format electrònic (pdf) com a data màxima el dia 15 de juny (convocatòria Juliol) o el dia 15 de juliol (convocatòria Setembre) . En la mateixa data, també s'haurà d'enviar una còpia en pdf a la Coordinació del TFG del Grau, que servirà de constància oficial de lliurament.

El Grau podrà organitzar al llarg del curs seminaris de formació complementàriaper a l’elaboració del TFG d’assistència voluntària.

Donat que es tracta d’una assignatura sense horari ni espai fixe de reunió és imprescindible que l’alumnat consulti regularment l’Espai Moodle de l’assignatura del Campus Virtual per estar informat de les reunions convocades, els documents necessaris per realitzar el seguiment i altres informacions rellevants que puguin sorgir.

Procediments de tria o assignació de tema i de tutor/a: L'alumnat tindrà la possibilitat d'escollir alguna de les temàtiques que s'hagin treballat en el Grau d'Arqueologia. Tot el professorat del Grau estarà implicat en l'assignatura. Les i els estudiants podran triar la persona que tutoritzarà el TFG d'entre tot el professorat que faci docència en el Grau, en funció de la línia substantiva o especialitat del treball i la disponibilitat del professorat triat. El/la coordinador/a del Grau sonarà el suport necessari per garantir que cada estudiant que es matriculi compti amb aquesta tutorització. Qualsevol canvi en la temàtica o la persona assignada per tutoritzar el TFG hauran de ser autoritzats, dins dels límits establerts pel calendari de treball, des de la Coordinació del Grau i la Comissió Docent del Grau d'Arqueologia. Cada professor/a supervisarà un màxim d'estudiants en funció dels criteris que estableixi cada unitat o àrea de coneixement dins del Grau.       

Les sessions de tutoria: Les tutories són reunions concertades entre l’estudiant i el/la tutor/a per resoldre dubtes, mantenir discussions sobre els continguts específic del treball i monitoritzar el procés d’elaboració del TFG segons el calendaris acordat entre el/la tutor/ail'estudiant. Les sessions de seguiment podran ser presencials o virtuals i implicaran el lliurament parcial dels apartats acordats i l’elaboració d’informes de progrés por part del professorat tutor. Es recomana que es realitzin un mínim d’entre 2 i 3 de sessions de tutorització per semestre. Els informes de progrés de cada alumne tindran contingència en l’avaluació del seguiment.

CALENDARI DE L'ASSIGNATURA

 • 2a quinzena de Setembre/1a quinzena d'Octubre (1a reunió de tot l’alumnat matriculat): Sessió amb tot l’alumnat matriculat sobre els objectius, calendari i procediment d’elaboració del TFG. La data concreta i el lloc de celebració de la reunió seran anunciades, al menys, amb una setmana d’antelació a través del Campus Virtual. De forma paral·lela, es farà difusió d’una llista orientativa de temes (i, si escau, dels tutors/res) a través del Campus Virtual. A l’alumnat en estada Erasmus se’ls informarà de forma personalitzada a través del Campus Virtual i se’ls facilitarà la seva adscripció a un tutor/a.
 • 15 d’Octubre (Lliurament de documents): Al llarg de la primera quinzena de mes, els i les estudiants sol·licitaran formalment el tema a desenvolupar al TFG,  d’acord  amb  la  llista  publicada  o,  si  escau,  a  proposta  pròpia, mitjançant el llurament d'una fitxa disponible a l'Espai Moodle del Campus Virtual. En aquesta fitxa ha de constar:
  • Títol provisional del projecte
  • Tutor/a/es del projecte
  • Objectius del TFG
  • Bibliografia inicial de referència
  • És obligatòria la signatura original (o digital) del Tutor/a del projecte de TFG.

Aquesta fitxa s’ha lliurar a través de l'eina de lliurament d'arxius del Campus Virtual.

 • 30 d’Octubre - Publicació de la llista definitiva al l'Espai Moodle del Campus Virtual de TFG acceptats i de la persona responsable de la seva tutorització
 • 15 Febrer (Lliurament de documents): Cada estudiant matriculat :
  • enviarà un correu electrònic a la Coordinació del TFG del Grau amb còpia a tutor que inclogui l'índex pormenoritzat del treball escrit i un apartat totalment redactat (seguint les indicacions del tutor/a del TFG)
  • respondrà un formulari enviat des de la coordinació del TFG per valorar els progressos en l'elaboració del TFG i la dinàmica de tutorització
 • 2a quinzena de Febrer (2a Reunió de tot l’alumnat matriculat): Sessió de consulta i seguiment del procés d’elaboració del TFG. La data concreta i el lloc de celebració de la reunió seran anunciades, al menys, amb una setmana d’antelació a través del Campus Virtual.
 • 1a quinzena de Maig (3a Reunió de tot l’alumnat matriculat): Sessió per atendre a les problemàtiques per completar el TFG i, especialment, per donar pautes generals per la presentació oral. La data concreta i el lloc de celebració de la reunió seran anunciades, al menys, amb una setmanad’antelació a través del Campus Virtual.
 • 30 Maig (Lliurament de documents): Cada estudiant matriculat:
  • respondrà un formulari enviat des de la coordinació del TFG per informar si es presentaran a la convocatòria del Juliol o de Setembre (aquesta comunicació és imprenscindible per incorporar a l'alumne al llistat de'alumnat avaluable)
 • 15 Juny (Lliurament de treball escrit per la convocatòria Juliol): Data límit de l’entrega del treball per la seva presentació oral durant la primera setmana de juliol. El treball s’ha d’enviar amb un correu electrònic tant al tutor com a la Coordinació del TFG de Grau en format pdf. No és necessària cap còpia en paper del TFG.
 • 23-26 Juny - Publicació de la data i hora i la composició de les Comissions d'Avaluació de les presentacions orals de Juliol
 • 1 i 2 de juliol - Presentacions orals convocatòria de Juliol (en el cas de que no siguin dies hàbils acadèmicament, les presentacions tindran lloc els dies immediatement posteriors a aquestes dates)
 • 15 Juliol (Lliurament de treball escrit per la convocatòria de Setembre): Data límit de l’entrega del treball per la seva presentació oral durant la primera setmana de setembre.
 • 23-26 JuliolPublicació de la data i hora i la composició de les Comissions d'Avaluació de les presentacions orals de Setembre
 • 1-2 Setembre –Presentacions orals convocatòria de Setembre (en el cas de que no siguin dies hàbils acadèmicament, les presentacions tindran lloc els dies immediatement posteriors a aquestes dates)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutoria 8 0,32 2, 10, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Preparació i redacció del Treball 141 5,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Avaluació

El TFG podrà ser presentant a la convocatòria de Juliol o a la de Setembre. Cada alumne matriculat haurà de comunicar al mes de Maig a quina de les dues convocatòries es vol presentar, a través del mecanismes establerts per la Coordinació del TFG del Grau. (veure calendari de l'assignatura)

Avaluació del treball escrit (50% de la qualificació final)

El treball escrit serà avaluat pel seu tutor o tutora qui haurà de redactar un informe que es lliurarà a la Coordinació del TFG seguint un model establert i que valorarà els següents aspectes:

 1. Estructura ordenada del treball
 2. Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la bibliografia específica del tema escollit.
 3. Plantejament del marc teòric i estat de la qüestió
 4. Descripció, anàlisi i presentació de la documentació i de les dades elaborades
 5. Capacitat de raonament científic mitjançant la planificació experimental, plantejament d’hipòtesis i la seva possible contrastació
 6. Requisits formals de presentació, tant pel que fa a la ortografia i sintaxi com a les citacions bibliogràfiques, notes i índex. 

Avaluació de la presentació oral (40% de la qualificació final)

La presentació oral serà avaluada per una Comissió formada per dos membres del professorat del Grau d’Arqueologia o experts anomenats per la Coordinació de Grau que haurà de redactar un acta que es lliurarà a la Coordinació del TFG seguint un model establert. El/la tutora del TFG no pot formar part de laComissió d'Avaluació de la presentació oral.  Es valoraran els següents aspectes:

 1. L’expressió oral de l’alumne
 2. L’estructura de la presentació oral (formulació del problema, descripció del mètode, presentació dels resultats i interpretació)
 3. La coherència i rellevància del procés de recerca presentat i dels seus resultats
 4. La relació entre la presentació oral i el treball escrit
 5. L’ajust al temps de presentació establerts
 6. L’ús adequat de mitjans audiovisuals

Avaluació del seguiment (10% de la qualificació final)

El seguiment del procés d’elaboració del TFG serà avaluat per la Coordinació del TFG valorant els següents aspectes:

 1. Assistència a les 3 reunions generals de l’alumnat matriculat
 2. Lliurament en els terminis establerts dels documents i formularis programats per la Coordinació del TFG
 3. Informes de progrés dels tutors/es

Qualificacions

La qualificació d'un TFG té la mateixa gradació que qualsevol altra assignatura de el pla d'estudis. Aquells TFG que es consideren "No avaluables" serà perquè no s'hagi lliurat el treball escrit en la data determinada, no presenti els requisits normatius específics (extensió, normes estilístiques, ortogràfiques, bibliografia ...), es detectin plagis, no s'hagi realitzat la presentació oral o bé el/ a tutor/a consideri que el treball no reuneix les condicions per ser presentat. El TFG només té una convocatòria i no pot ser reavaluat.

En la convocatòria de Juliol s'atorgaran, si escau, el total de matrícules d'honor que corresponguin a el nombre de matriculats/des. No es reserven matrícules d'honor per a la convocatòria de Setembre, si bé en cas que enlaconvocatoria de Juliol no s'hagin esgotat, tindran l'opció aquells treballs presentats a la convocatòria setembre. En el cas d'haver més candidats que el nombre de matricules, es podrà designar una Comissió de Docència per determinar els criteris de concessió.

Sobre la detecció de plagi

Si el professorat en qualsevol moment de l’avaluació d’un treball detecta un plagi evident, qualificarà el TFG amb un “No avaluat”, en aplicació del compromís que l’estudiant signa en el moment de la matrícula de respectar les regles sobre l’originalitat dels treballs. És obligatori, per a l'avaluació de l'TFG, que el/la alumne/a lliuri un document declaratiu de no haver incorregut en plagi en l'elaboració del seu TFG (el model de document estarà disponible a l'Espai Moodle de Campus Virtual i haurà de ser lliurat mitjançant l'eina de lliurament d'arxius existent en aquest mateix espai Moodle).

Sobre el procés de revisió i de reclamació de qualificacions

El TFG està sotmès als mateixos processos de revisió ordinària i revisió extraordinària que qualsevol altra assignatura del Grau. En el termini màxim d'una setmana després de realització de les presentacions orals, es publicaran a l'Espai Moodle de Campus Virtual les qualificacions desglossades de cada alumne/a (Treball escrit, Presentació oral i Seguiment), així com la qualificació final resultant. Si un/a alumna sol·licita la revisió de la seva qualificació parcial o final, haurà de posar-se en contacte amb la Coordinació de l'TFG i podrà consultar els criteris d'avaluació aplicats en cada cas (rúbriques), les actes de l'procés de seguiment i d'avaluació de la presentació oral i els informes avaluatius del treball escrit elaborats pel professorat tutor. En el cas de desacord amb la qualificació (parcial / final) de l'TFG, la Coordinació de l'TFG arbitrarà els mecanismes oportuns per determinar la qualificació definitiva (2a correcció del treball escrit, revisió de l'acta de la presentació oral per part de la Comissió de Docència de l'Grau d'Arqueologia).

Sobre la certificació del títol del TFG

A partir del curs 2017/2018 els títols del TFG no s’inclouran en l’expedient acadèmic dels/de les  estudiants. Els/les estudiants  que  ho  demanin, podran sol·licitar un certificat a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Lletres on consti el títol del TFG. Durant la primera quinzena de juliol, la Coordinació del TFG farà arribar a la GA acadèmica una llista completa amb els noms dels estudiants i els títols dels TFGs presentats de la manera que els sigui indicat des del Deganat

Sobre la publicació dels TFG al DDD

Es recomana la publicació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB de tots els TFG amb una nota final igual o superior a 9. Per tal de poder fer-ne la publicació, l’estudiant haurà de signar i lliurar al coordinador/a de TFG el document de consentiment elaborat per la Biblioteca d’Humanitats disponible a l'Espai Moodle de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memòria escrita del Treball de Fí de Grau 50 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Presentació oral del TFG 40 0,4 0,02 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20
Seguimiento 10 0,1 0 16, 17

Bibliografia

Coromina, Eusebi; Casacuberta, Xavier; Quintana, Dolors (2000) El Treball de recerca : procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Universitat de Vic: Vic.

Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Editorial Gedisa: Barcelona.

Estella, Marta (1994). Les Referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs. Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana

Ferrer, Virginia; Carmona, Moisés; Soria, Vanessa (eds.) (2013). El Trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. McGraw Hill:Barcelona

Meloy, J. M. 2002. Writing the qualitative dissertation: understandign by doing. Ed. Mahwah: Lawrence Enlbauw Associater.

Murray, R. 2008. Writing up your university assignments and research projects:a practical handbook. McGrow-Hill. Open University Press. https://ebookcentral-proquest-com.are.uab.cat/lib/uab/detail.action?docID=345139

Montolío, Estrella  (coord.) (2000). Manual práctico de escritura académica. Editorial Ariel: Barcelona

Sánchez Asín, Antonio et al. (2016). Trabajos de fin de grado y de postgrado: guía práctica para su elaboración. Editorial Aljibe: Archidona.

Sancho, Jordi (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic : guia pràctica per a estudiants i professors. Eumo Editorial: Vic.

Swales, John M.; Feak, Christine B. (2004). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. University of Michigan Press: Ann Arbor, MI.

Programari

No hi ha cap programari específic.

És recomanable la utilització d'un gestor bibliogràfic, com Mendelay https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html