Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 100718 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Esther Rodrigo Requena
Correu electrònic:
Esther.Rodrigo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Saña Seguí
Esther Rodrigo Requena

Equip docent extern a la UAB

Pau de Soto

Prerequisits

 • Haver superat 120 crèdits al llarg dels dos cursos inicials de la titulació
 •  Haver superat les següents assignatures: 

-          100713 Mètodes i Tècniques de camp en arqueologia prehistòrica

-          100712 Mètodes i tècniques de camp en arqueologia d’èpoques històriques

Es donarà prioritat als i les estudiants que estiguin cursant quart curs del Grau d'Arqueologia. En les assignacions de les places es tindran en compte, si es necessari, l'expedient acadèmic, els interessos laborals futurs i els interessos del TFG.

Objectius

L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de Grau a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat formativa de les mateixes» (apartat f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional (…) en les pràctiques externes que es prevegin en el pla d'estudis» (apartat g). El seu objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals. Donat el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització no es derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

En el cas del grau d'arqueologia, les pràctiques curriculars estan organitzades com una assignatura optativa presencial de 6 crèdits que podran realitzar-se a la pròpia universitat o en entitats col·laboradores, tals com a institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional triades especialment per la Facultat de Lletres, a proposta dels Departaments de Prehistòria i de Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.  Aquests 6 crèdits equivalen a 150 hores de treball de l’estudiant i contemplen les hores presencials a l’empresa, institució o ens acollidor; les hores destinades a l’elaboració d’informes de seguiment i de la memòria final i les hores destinades a tutories intermèdies. Les hores de dedicació a l’empresa son aproximadament 125h.

L'alumnat ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes conforme al projecte formatiu detallat en el conveni específic que cada estudiant signarà amb la facultat i la institució en què es realitzin les pràctiques, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar, així com la durada i el règim de realització. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per aconseguir el objectius fixats de l'estada de pràctiques.

 

 

 

Competències

  Arqueologia
 • Aplicar les habilitats necessàries per a la gestió, la valorització i la divulgació del patrimoni historicoarqueològic.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats als casos d'estudi.
 2. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 4. Desenvolupar projectes de gestió, avaluació i divulgació del patrimoni historicoarqueològic.
 5. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 6. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 7. Interpretar la legislació i demostrar que es coneixen els tipus d'administració en el camp del patrimoni historicoarqueològic.
 8. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 9. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 10. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l’'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 11. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 12. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada.
 13. Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 14. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia.

Continguts

I. INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES DEDICADES A LA RECERCA EN ARQUEOLOGIA

 

1. Institut Català de Paleontologia (ICP)  

http://www.icp.cat 

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places 

 

L'ICP és un centre de recerca en paleontologia de vertebrats que pot oferir una plaça per a realitzar pràctiques relacionades amb la gestió (registre, inventari i documentació) i conservació de la seva col·lecció de vertebrats fòssils provinents de Catalunya. Ell programa de pràctiques contempla el treball amb la col·lecció de referencia de l’ICP, revisió de materials, identificació de restes fòssils, registre i documentació a la base de dades de material recuperat ens diversos jaciments actualment en estudi, siglat de material fòssils i rèpliques i introducció de sistema de radiofreqüència i l’aplicació de tècniques de conservació preventiva en la realització d’embalatges i suports a mida per a emmagatzematge a llarg termini.

 

2. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

http://www.iphes.cat

(coordinació: Departament de Prehistòria): 4 places 

 

L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) és un centre transdisciplinar que promou la recerca avançada, l'educació i la transferència de coneixement, i el compromís social amb la ciència, en matèria de prehistòria i evolució humana. Per tant, combinem diferents camps de la ciència, les humanitats i les ciències socials, però també les geociències i les biociències per aplicar-les a l'estudi de l'evolució humana i social. El nostre objectiu és promoure el coneixement tant de l'espècie humana antiga del passat com de l'ésser humà actual. Les pràctiques curriculars que es poden desenvolupar en el centre poden  estar lligades a les diferents Unitats de Recerca (Arqueobotànica, Zooarqueologia, Paleontologia, Tecnologia lítica, Geoarqueologia), al processament de materials de les excavacions arqueològiques, a tècniques d'anàlisi específiques (e.g. isotopia, 3D o restauració, )a la transferència de coneixement (e.g. processos de posada en valor del patrimoni i museografia) i divulgació (accions i canals de difusió i comunicació de la ciència).

 

3. Consell Superior d’Investigacions Científiques. IMF – Arqueologia de les Dinàmiques Socials, Barcelona http://www.imf.csic.es/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 3 places

 

Un dels principals objectius del grup ‘Arqueologia de les Dinàmiques Socials’ del CSIC-IMF és la implementació de metodologies per a aproximar-nos al passat, desenvolupant i aplicant noves tècniques analítiques a la recerca arqueològica. D’aquesta manera, duem a terme una recerca de caire interdisciplinari, oberta a col·laboracions científiques internacionals en diversos àmbits científics. Els nostres interessos de recerca principals són:

­  Interaccions medi ambient – societats humanes;

­  Mobilitat humana i usos del paisatge;

­  Patrimoni per a la integració social i construcció de la pau;

­  Darrers grups caçadors-recol·lectors a la Mediterrània occidental i al Proper Orient;

­  Procés de neolitització a la Mediterrània occidental i al Proper Orient;

­  Aplicacions 3D en Arqueologia;

­  Pràctiques rituals del passat;

­  Recursos faunístics des de la prehistòria recent fins a les societats medievals;

­  Anàlisis isotòpiques de restes osteològiques;

­  Tecnologia prehistòrica;

­  Pedreres, activitats mineres, proveïment de matèries primeres i contextos de producció;

­  Xarxes de difusió de materials, productes i idees;

­  Anàlisis estadística de dades mitjançant R;

­  Patrons de microdesgast en instruments prehistòrics i esmalt dentari.

 

Els estudiants es poden introduir en les problemàtiques inherents a totes aquestes línies de recerca mitjançant l’ús de diferents infraestructures sota el nostre monitoratge.

 

4. Secció estudis medievals, CSIC – Barcelona

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Treball amb fonts documentals originals, calen nocions de paleografia

 

5. Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC)

http://www.mac.cat/esl/Sedes/CASC

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Suport a les diferents tasques de caràcter arqueològic i de conservació que es porten a terme en el CASC. Si es vol participar en el curs d’arqueologia subaquàtica cal tenir el carnet de submarinisme

 

6. Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

http://www.icac.cat/

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1-2 places

Possibilitat de fer les pràctiques a la Unitat d’Arqueometria de l’ICAC, anàlisis de materials petrològics i ceràmics.

Treball a la Unitat de Documentació Gràfica, dibuix arqueològic amb autocad, treball de documentació planimètrica

 

 

II. LABORATORIS DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

 

1. Laboratori d’Arqueozoologia (Servei Anàlisi Arqueològiques, UAB)

http://www.uab.cat/web/qui-som/laboratori-d-arqueozoologia-1251787583350.html

(coordinació: Departament de Prehistòria): 3 places  

 

Treball amb restes de fauna arqueològiques. L’alumnat tindrà la possibilitat d’analitzar diversos conjunts de restes de fauna conformats a partir de diferents categories de restes de fauna arqueològica (macrofauna, microfauna, ictiofauna, malacofauna, avifauna, ...). Aplicació dels procediments propis de la disciplina. Classificació anatòmica i taxonòmica, anàlisis tafonòmica i qualitativa de les restes de fauna, anàlisi patologies òssies, anàlisis biomètriques, biogeoquímiques i biomecàniques.

 

2. Laboratori d’Arqueobotànica (Servei Anàlisi Arqueològiques, UAB)

http://sct.uab.cat/saa/content/analisis-arqueobotaniques

(coordinació: Departament de Prehistòria): 3 places 

 

3. Laboratori d’Arqueometria (restes ceràmiques) (Servei Anàlisi Arqueològiques, UAB)

http://sct.uab.cat/saa/content/analisis-dartefactes-arqueologics

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places 

 

Treballs amb conjunts de ceràmica prehistòrica. Els estudiants participen i s’integren en l’estudi integral de diferents conjunts ceràmics, on s’aborda des de l’estudi de la matèria primera fins al seu ús social, passant per aspectes com les característiques morfo-tipològiques, les tècniques de modelat, el tractament de les superfícies, les tècniques decoratives, ... Les pràctiques inclouen tant la participació en l’estudi de materials arqueològics com en els programes experimentals que s’estiguin desenvolupant.

 

4. Laboratori d’Arqueometria (restes lítiques) (Servei Anàlisi Arqueològiques, UAB)

http://sct.uab.cat/saa/content/analisis-dartefactes-arqueologics

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places 

 

5. Laboratori d’Arqueologia Quantitativa i Aplicacions Informàtiques (Servei Anàlisi Arqueològiques, UAB)

http://sct.uab.cat/saa/content/arqueologia-quantitativa-i-aplicacions-informatiques

(coordinació: Departament de Prehistòria): 1 places

 Anàlisi,gestió i processament de  dades arqueològiques de tota mena amb mitjans informàtics, i utilitzant mètodes  quantitatius.

 

6. Laboratori d'arqueología medieval (Grup de investigació consolidat en Arqueología Agraria de l¡Edat Mitjana)

(Coordinació: Ciencias y Técnicas de la Antigüedad y de la Edad Media): 1 plaça

 Temes:

 • ceràmica medieval
 • ceràmica andalusí
 • excavacions arqueológiques en jaciments medievals
 • estudis sobre espais de cultiu medievals
 • estudis sobre espais ramaders medievals
 • numismàtica andalusí
 • arqueología de l'arquitectura

 

 

 

III. GRUPS DE RECERCA EN ARQUEOLOGIA (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

 

1. Centre Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP, UAB)

http://cepap.uab.cat/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

 

2. Grup de Recerca d'Arqueologia d'Alta Muntanya (GAAM, UAB)

https://arqueologiademuntanya.wordpress.com

 (coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

 

3. Grup de recerca arqueològica del Mediterrani i al Pròxim Orient (GRAMPO, UAB) 

http://grupsderecerca.uab.cat/grampo

(coordinació: Departament de Prehistòria): 3 places

 

Tasques de documentació i estudi de materials del neolític del Pròxim Orient. Es tracta de treballar amb les dades inèdites generades per les diverses excavacions que ha realitzat l'equip al Pròxim Orient (Síria, Turquia i Iraq) des dels anys 90 fins a l'actualitat. Es preveu també treballar amb material d'excavacions de Catalunya (lític, ceràmic, etc.) recuperats en el marc dels projectes de recerca a la vall de l'Ebre, Pla de Barcelona i vall mitja del riu Ter. Tasques que contemplen el disseny i creació de bases de dades, documentació gràfica (fotografia i dibuix) i tasques de digitalització.

 

4. Tecnologies Digitals per a l'Arqueologia Social UAB)

https://tedas.telearchaeology.org

(coordinació: Departament de Prehistòria): 4 places

 

Pràctiques de descripció, anàlisi i processament de dades procedents de jaciments arqueològics prehistòrics, tant a la Península Ibérica com d'altres procedències geogràfiques. També es poden fer pràctiques amb dades etnoarqueològiques i etnohistòriques per a la interpretació  arqueològica.

 

5. Grup de Recerca d'arqueologia social mediterrània (ASOME, UAB)

http://asome.uab.cat/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

 

 

 

IV. MUSEUS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ, LA RECERCA I LA DIFUSSIÓ DE L’ARQUEOLOGIA

1. Museu Comarcal de Manresa

www.museudemanresa.cat

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventari i anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

2. Museu de Gavà 

http://www.patrimonigava.cat/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventarii anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

3.Museu d’Arqueologia de Catalunya – MAC Barcelona (Agència Catalana de Patrimoni Cultural)

http://www.macbarcelona.cat/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 3 places

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventari i anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

4. Museu d’Arqueologia de Catalunya – MAC Girona (Agència Catalana de Patrimoni Cultural)

http://www.macgirona.cat/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 1 plaça

 

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona (MAC-Girona) aplega els materials arqueològics trobats a les excavacions de diversos jaciments de les comarques de Girona, des de la prehistòria fins a l'edat mitjana, però també s’hi fan exposicions temporals, presentacions i conferències, activitats familiars i un ampli ventall d’activitats per al públic escolar.

Les estades en pràctiques que s’ofereixen estan concebudes per a estudiants que es volen especialitzar en arqueologia i museologia, i també, per aquells que tenen interès en conèixer el funcionament i les tasques que es realitzen en un museu. L’objectiu se centra en permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals en el camp de l’arqueologia i/o museologia. Cal destacar les següents competències i resultats d’aprenentatge:

- Utilitzar els principals instruments informàtics i de gestió de dades així com la tecnologia de la informació i comunicació en general en el camp específic de les ciències històriques i arqueològiques

- Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.

- Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-lo de forma contínua.

Les activitats que realitzarà l’estudiant durant el període de pràctiques són:

- Classificació de materials arqueològics de diferents jaciments

- Realització de fitxes d’inventari amb el programari MuseumPlus propi de totes les seus del Museu d’Arqueologia  de Catalunya

- Ajuda als treballs de conservació dels diferents materials arqueològics de les reserves.

 

5. Museo Municipal de Ciutadella (Menorca)

http://www.menorca.es/contingut.aspx?idpub=9111

(coordinació: Departament de Prehistòria): 1 plaça

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventari i anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

6. Museu de Son Fornés (Mallorca)

http://sonfornes.mallorca.museum/

(coordinació: Departament de Prehistòria) (coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventari i anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

7. Museu de Maó (Menorca)

https://www.museudemenorca.com

(coordinació: Departament de Prehistòria): 1 plaça

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventari i anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

8. Museu de Cardona

http://www.museodelasal.com/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 1 plaça

Suport documental i treball amb els fons patrimonials del Museu: inventari i anàlisi de restes arqueològiques, processament de les dades, treball amb la base de dades museumplus, preparació d’exposicions, suport didàctic.

 

9. Museu de Badalona

http://www.museudebadalona.cat/

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana):

El Museu ofereix dues línies per fer les pràctiques:

 

Pràctiques de classificació de materials procedents de les excavacions de la ciutat, inventari, fotografia de les peces, processament de les dades fent servir la base de dades museumplus, suport didàctic i documental: 2 places

 

Grup de reconstrucció històrica en que els estudiants participaran en activitats relacionades amb la recerca i estudi dels processos relacionats amb la cuina, fabricació de vidre i elaboració de teixits en època romana i una segona fase d’experimentacióapartir de les dades recollides. Els estudiants que participin en el Grup de reconstrucció històrica hauran de comptar que hauran de participar en les activitats programades dintre del Festival Magna Celebratio de Badalona: 3-4 places

 

10. Museu Municipal de Granollers

http://www.museugranollers.org/

 (coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 2 places

Treball de revisió del fons arqueològic del Museu: inventari i recatalogació del fons arqueològic amb especial atenció als materials d’època ibèrica.

 

 

 

11.  Museu Municipal de Montmeló

http://www.montmelo.cat/pl229/el-municipi/guia-d-equipaments-i-serveis/id6/museu-municipal.htm

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Treballs relacionats amb l’entrada de les peces del fons del Museu en la base de dades museumplus, manteniment del jaciment de Can Tacó/Turó d’en Roïna, suport a les tasques de didàctica (visites d’escoles al jaciment, pràctiques d’excavació per a nens...)

 

12. Museu d'Història de Sabadell

http://museus.sabadell.cat/museu-historia

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Suport documental i treball amb els fons del magatzem del museu: inventari de peces, preparació d’exposicions en curs, suport didàctic a les visites escolars

 

13. Museu de Sant Cugat

http://www.museu.santcugat.cat/

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1-2 places

Suport documental i treball amb els fons del magatzem del museu: inventari de peces, preparació d’exposicions, suport didàctic. També depenent de l’activitat que s’estigui desenvolupant es donarà suport alstècnics del museu: materials didàctics, visites guiades

 

14. Museu de l'Esquerda (Roda de Ter)

https://www.lesquerda.cat/

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Seguiment i participació en diversos projectes d’arqueologia experimental, neteja, classificació i siglat del material arqueològic, control i seguiment de la conservació del jaciment, introducció de dades a la base de Museumplus, classificació de material fotogràfic, atenció als visitants

 

15. Museu Municipal de Montcada

http://museuslocals.diba.cat/museu/1327280

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Participació en les excavacions al jaciment ibèric de Les Maleses , tasques de neteja, siglat, inventari i dibuix de material, treballs de camp relacionats amb el manteniment i conservació del jaciment

 

16. Museu Municipal de Mataró-Torre Llauder

http://culturamataro.cat/ca/museu-i-exposicions/museu-de-mataro/torre-llauder

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 2 places

Excavacions a la vil·la romana de Torre Llauder, treball amb els materials: tasques de neteja, siglat, inventari i dibuix de material, treballs de camp relacionats amb el manteniment i conservació  del jaciment, treball amb la documentació històrica.

 

 

17. Museu del Cau Ferrat de Sitges

http://museusdesitges.cat/ca

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Suport a les diferents tasques de caràcter arqueològic que es realitzin en algun dels museus i equipaments que integren els Museus de Sitges

 

18. Museu comarcal de l’Urgell- Tàrrega

http://museutarrega.cat/

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Pràctiques de classificació de materials procedents de les excavacions de la ciutat, inventari, fotografia de les peces, processament de les dades fent servir la base de dades museumplus, suport didàctic i documental. Treballs de camp en les possibles excavacions que es puguin realitzar

 

19. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver (Ajuntament de Cerdanyola)

http://museucanoliver.cat/

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 3 places

Treballs relacionats amb el Conjunt Ibèric de Ca N’Oliver: neteja, siglat i inventari de materials, excavació,  control i suport en les tasques de conservació i manteniment del jaciment, suport didàctic per a les visites

 

20. Museu de Moià-Parc Prehistòric de les Coves del Toll

http://www.covesdeltoll.com/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 1 plaça

 

21. Museu diocesà i comarcal de Solsona                              

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça        

http://museusolsona.cat/

Suport documental i treball amb els fons del magatzem del museu: inventari de peces, preparació d’exposicions, suport didàctic a les visites d’escoles, preparació de tallers.

 

22. Museu de Terrassa                                                                  

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana):2 places

http://www.terrassa.cat/museu

Treball centrat en el conjunt episcopal de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, seu Egara; treball a partir dels materials arqueològics, inventari peces arqueològics, classificació, treball amb la base de dades museumplus

 

23. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

http://www.victorbalaguer.cat/inici/

Treball a partir dels fons i col·leccions arqueològiques amb que compta el Museu i també amb els fons documentals de la Biblioteca

 

V. CENTRES I INSTITUCIONS DEDICADES A LA GESTIÓ  DE L’ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA I DEL PATRIMONI

 

1. Serveis Territorials de la Catalunya central (Generalitat de Catalunya)

Plaça Major, 37, 08500 Vic

http://delegacionscatalunya.gencat.cat/ca/delegacions/delegacio_del_govern_a_la_catalunya_central/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

 

2. Ajuntament de Barcelona. Servei d’Arqueologia de Barcelona. Centre d’Arqueologia del Born

http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/

(coordinació Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana): 5 places

Participació en la campanya arqueològica al jaciment del Born,  que es desenvolupa durant el mes de juliol en horari de 8h a 14:00h i 15:00h a 18:00h

 

VI. CENTRES I INSTITUCIONS DEDICADES A LA RECERCA, L’ENSENYAMENT I DIFUSSIÓ DE L’ARQUEOLOGIA

1. Camp d'aprenentatge de la Noguera (Dept. Ensenyament. GENCAT)

http://www.xtec.cat/cda-noguera/

(coordinació: Departament de Prehistòria): 2 places

 

2. Centre d'Estudis Històrics de Martorell

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Treballs utilitzant el programa  GIS al laboratori de geografia del LIGIT a la UAB

 

3. Ca L'Arnau (Ajuntament de Cabrera de Mar)

http://www.cabrerademar.cat/el-municipi/patrimoni-arqueologic/ca-l-arnau

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 3 places

Tasques de neteja, siglat, inventari i dibuix de material, treballs de camp relacionats amb el manteniment del jaciment, participació en les excavacions.

 

 

VIII. EMPRESES PRIVADES D’ARQUEOLOGIA

 

1. ARQUEÒLEGS.CAT SL

http://www.arqueolegs.cat

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1-2 places

Treball de camp en funció de les excavacions i projectes en que estigui intervenint l’empresa en el moment d’incorporar-se a les pràctiques. S'ha de disposatr de mitjà de desplaçament propi

 

2. ATICS, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric

http://atics.cat

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 1 plaça

Treball de camp en funció de les excavacions i projectes en que estigui intervenint l’empresa en el moment d’incorporar-se a les pràctiques. Treball de laboratori i suport en l’elaboració de les memòries de les intervencions arqueològiques que s’estiguin portant a terme.

 

3. ANTROPÒLEGS LAB

http://www.macbarcelona.cat/Recerca/Laboratori-de-paleoantropologia-i-paleopatologia

(coordinació: Ciències i Tècniques de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana): 2 places

Neteja en aigua i reconstrucció de material paleoantropològic, Neteja en sec i reconstrucció de material paleoantropològic, Elaboració d’inventaris, Identificació anatòmica i primers diagnòstics d’edati sexe

 

 

Metodologia

 

Activitats dirigides

 

 

 

Sessions teòriques i de planificació dirigides pel tutor/a responsable (UAB)

6 hores

Organització general de l’assignatura. Obligacions i deures dels estudiants a la UAB i a l’entitat col·laboradora.

 

Sessions teòriques dirigides pel tutor/a responsable (entitat a on es fan les pràctiques)

6 hores

Introducció a la temàtica de les pràctiques. Descripció de les tasques a realitzar

Activitats supervisades

 

 

 

Activitat pràctica a la institució d’acord amb el pla formatiu especificat al conveni individual de cada estudiant

125 hores

Capacitat de desenvolupament de les tasques assignades

Activitats autònomes i de seguiment

 

 

 

Elaboració d'informes i memòries de l'actitat realitzada

(s'indiquen a continuació)

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de síntesi

Aprendre de forma autònoma

Activitats de seguiment i avaluació:

 

 

 

 Treball seguiment activitat supervisat per tutor/a UAB

3 hores

Elaboració informe de seguiment

 

<spanstyle="font-family: Arial;">Realització de treball final de síntesis

10 hores

Elaboració memòria final d’activitat

En el cas del grau d'arqueologia, les pràctiques curriculars estan organitzades com una assignatura optativa presencial de 6 crèdits (que implica per part de l'alumne una presencialitat en el lloc de realització de les pràctiques d'aproximadament 125 hores).

Un cop feta la matricula es planificarà el desenvolupament de les pràctiques sota la coordinació del tutor/a (UAB) i les persones responsable de l'ens on realitzin. Aquestes s'inicaran una vegada signat el conveni especific de pràctiques. El tutor/a (UAB) realitzarà el corresponen seguiment que implicarà sessions de tutories intermedies i l'entrega d'un informe. Al finalitzar les pràctiques l'alumnat farà entrega al tutor/a UAB d'una memòria de pràctiques seguint en model establert.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de planificació i seguiment amb tutor/a-coordinador/a de la UAB i tutor/a entitat on e realitzaran les practiques 5 0,2 7, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Pràctiques en empresa, institució, laboratori, centre recerca, museu, equipament cultural 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració informe de seguiment i d'una memòria final de pràctiques 7 0,28 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Durant l'estada de pràctiques l'estudiant es reunirà amb el tutor/a assignat per l'UAB per tal de realitzar una valoració sobre el desenvolupament de les pràctiques que implicarà l'entrega d'un informe parcial d'activitat. Una vegada finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final, segons el model establert per la Universitat, conforme al que s'estableixi en cada conveni específic. Així mateix, l'entitat col·laboradora es compromet a facilitar al tutor/a (UAB) un informe en el qual consti on ha realitzat l'estada de pràctiques amb esment exprés de l'activitat desenvolupada, la durada i el rendiment. Aquest informe servirà per a l'avaluació de l'alumne amb un pes del 60%. Els informes de seguiment tindràn en total un pes del 15% i la memòria final del 25%.

La nota consistirà en un:

 • No avaluable”. Quan l’estudiant no hagi arribat a realitzar  un 10% de les hores presencials previstes al conveni.
 • “Suspès”. Quan l’estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.
 • “Matrícula d’Honor”. A criteri de la coordinació de les PE en el cas de que en les tres probes d’avaluació s’hagi obtingut una nota superior a 9,7 i seguint el percentatge establert per la normativa general (Art. 116. 6).

 

Les Practiques externes no es poden recuperar.

 En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

El procés d’avaluació pot tenir en compte l’assistència i/o participació a classe amb el benentès que:

1. L’assistència en cap cas no pot ser obligatòria i, per tant, el professorat no podrà exigir tasques per compensar-la (treballs, etc.).
2. No pot suposar més d’un 20% de la qualificació final.
3. S’ha d’ajustar al que consta a les memòries verificades.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de seguiment activitat 15 3 0,12 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
Memòria de les pràctiques realitzades 25 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14

Bibliografia

Tenint en compte l'ampli ventall ofertat i la seva diversitat, la bibliografia s''indicarà en cada cas durant les sessions inicials de tutories.

Programari

Word i Adobe reader