Logo UAB
2021/2022

Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics

Codi: 100716 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquim Pera Isern
Correu electrònic:
Joaquim.Pera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Els alumnes poden usar per a intervenir a classe la llengua en la que millor s'expressin, amb especial atenció als alumnes del programa Erasmus

Equip docent

Joaquim Pera Isern
Mateu Riera Rullan

Equip docent extern a la UAB

Mateu Riera Rullan

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. El nivell és bàsic a l'abast de tots els estudiants sense formació prèvia.

Objectius

Aquesta assignatura s’emmarca dins els ensenyaments que complementen l’arqueologia de camp. És de caràcter teoricopràctic i capacita els/les estudiants per enfrontar-se amb èxit a la classificació de material ceràmic de les èpoques antiga, medieval i moderna.

 

Els seu objectiu és la formació bàsica dels/les estudiants ens els aspectes essencials de la ceramologia antiga i en la classificació cronotipològica dels materials ceràmics apareguts a les excavacions realitzades a casa nostra, en jaciments que poden abraçar una cronologia des del segle IV aC fins al segle XIX.

 

Competències

 • Fer i dirigir treballs propis de l'arqueologia de camp: excavació i prospecció.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats per als casos d'estudi.
 2. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 3. Combinar recursos tècnics procedents de disciplines afins.
 4. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
 5. Interpretar els resultats procedents de l'arqueologia de camp inserint-los en el context històric.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 7. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia.

Continguts

1-    Aspectes tècnics de la ceràmica            

2-    La ceràmica com a document arqueològic

3-    Ceràmiques dels segles IV i III aC

4-    Ceràmiques de vernís negre romanes

5-    Ceràmiques de vernís vermell: sigil·lada itàlica i sudgàl·lica

6-    La T.S. Hispànica i la seva problemàtica

7-    La T.S. Africana

8-    La DSP                                                                           

9-    La ceràmica de Parets Fines

10-    La ceràmica de cuina africana i itàlica

11-    Les llànties

12-    Introducció a les àmfores

13-    La ceràmica utilitària dels segles VII-VIII. Transició entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana

14-    La ceràmica carolíngia, segles IX-X

15-    La ceràmica de cuina grisa/oxidada catalana dels segles XI-XIV

16.-   La reaparició de les ceràmiques de taula. L’anomenada pisa arcaica de Barcelona

17- La ceràmica catalana decorada de verd i manganès (o morat)

18-La ceràmica vidriada comuna dels segles XIII al XVIII

19-L’aparició de la decoració en blau de cobalt. L’anomenada ceràmica blava de Barcelona

 20- La ceràmica de reflex metàl·lic o daurada catalana

21- La ceràmica blava catalana, segles XVI-XIX

Metodologia

1.- Classes presencials a l’aula: constitueixen el 70% del curs en aquesta assignatura. El mètode docent és basa en les explicacions del professor. Per facilitar l’atenció, en la part de ceràmica romana, els apunts ja estan editats en un dossier que és a disposició dels alumnes a començament del curs. El material didàctic necessari per a l’estudi de la ceràmica medieval i moderna es facilita per part del professor, a través del campus virtual, mitjançant diverses publicacions i sèries d’imatges en format pdf. Igualment, es proporciona una abundant bibliografia que es objecte de comentari a classe.

Les explicacions teòriques sempre recolzen en imatges projectades i amb la presentació i circulació de materials ceràmics als quals es fa referència. Per tant, la classe té un també un vessant pràctic, segons els temes, cosa que fa difícil el seguiment de la matèria si no hi ha una assistència continuada.

 

2.- Classes pràctiques al laboratori: Constitueixen el 30% del total de l’assignatura. Són classes pensades per repassar, en grups reduïts, les produccions ceràmiques sobre les quals s’ha parlat a les lliçons teòriques. Aquest format assegura que tots els alumnes puguin tocar els materials i sobretot preguntar sobre aspectes i detalls que a l’aula, amb el grup complet, no es poden explicar amb facilitat.

 

3. Visita al magatzem d’Arqueologia del MUHBA: es fa al final del quadrimestre i té com a objectiu de repassar  les nocions adquirides sobre les diverses classes de ceràmica catalana medieval i moderna, al davant d’una col·lecció de ceràmica extraordinària, tan pel nombre de peces, com per la facilitat d’accedir-hi.

Dirigides

 

 

 

 

Classes teòriques

23

Exposició per part dels professors dels temes enumerats a l’apartat 6

 

Pràctiques d’aula

4

Exposició i debat de treballs pràctics realitzats en grup relacionats amb les dues parts de l’assignatura

 

Pràctiques de Laboratori

18

Per grups. Contacte directe amb els materials assajos de classificació i datació

 

Visita al magatzem del MUHBA

2

Per grups. Visualització d’una molt important col·lecció ceràmica, normalment tancada al públic, amb exercicis d’identificació de peces.

 

Supervisades

 

 

 

 

Tutories

15

Millorar l’execució dels treballs proposats

 

Realització d’exercicis pautats d’aprenentatge

6

Desenvolupar habilitats de jerarquització i síntesi de la informació

Autònomes

 

       
       

 

 

Recerca de documentació i lectura de textos

30

Lectura i anàlisi crítica de la bibliografia

 

Redacció de treballs i estudi

4

Assegurar una adequada expressió escrita

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
recerca i estudi 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
tutories i exercicis 20 0,8 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
estudi i recerca 47 1,88

Avaluació

L’avaluació dels coneixements adquirits en aquesta assignatura es fa de manera continuada, a través de les intervencions en les classes teòriques i pràctiques. D’altra banda, es demana la ressenya d’alguna publicació continguda a la bibliografia subministrada pels professors. Finalment, es fa un examen de cadascuna de les dues parts de l’assignatura (època antiga i època medieval i moderna), centrat en el coneixement teòric i la identificació pràctica, ja sia amb fragments o a través de fotografies, dels materials estudiats.

 

El no presentat serà l’alumne que no lliuri res o que lliuri només la meitat de les evidències. Es farà una reavaluació al final del semestre. Tindran dret a la reavaluació els alumnes que hagin presentat el conjunt de les evidències avaluables i hagin obtingut la qualificació de suspès. La reavaluació no serà en cap cas utilitzada com a segona convocatòria.

 

Treballs escrits

 

Desenvolupar habilitats de jerarquització i síntesi de la informació

Lectura i anàlisi crítica de la bibliografia

Assegurar una adequada expressió escrita

Exàmens

 

1 per cadascuna de les dues parts de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
participació a classe i assistència a les pràctiques 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
proves escrites 80% 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

La bibliografia de totes les classes de material ceràmic estudiades es proporcionarà a través del campus virtual, en forma de llistes de fitxes bibliogràfiques, d’enllaços amb pàgines ad hoc, i de documents (articles, capítols de llibre, llibres) en versió pdf, d’accés exclusiu a les persones matriculades.

Programari

no necessita programari