Logo UAB
2021/2022

Pràctiques externes

Codi: 100649 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Publio Pablo Delgado Fernandez de Heredia
Correu electrònic:
PublioPablo.Delgado@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Atès que el nombre de places d’aquesta assignatura es troba subjecte al nombre d’empreses, entitats o institucions que tinguin un conveni vigent amb la UAB i a la seva disponibilitat per acollir un nombre determinat (i eventualment limitat) d’estudiants en pràctiques, s’estableixen les següents mesures organitzatives:

1- Tindran prioritat per a cursar l'assignatura els alumnes que ja hagin cursat totes les assignatures de 3r.
2- Es recomana que els alumnes interessats en les pràctiques externes assisteixin a la sessió informativa que realitzarà la coordinadora de l'assignatura entre març i abril del curs anterior. Si efectivament decideixen cursar l'assignatura, hauran de pre-inscriure's a l'aplicatiu que publicarà la facultat a la pàgina web (al voltant del mes de maig), i comunicar-ho a la coordinadora de pràctiques de la titulació paral·lelament.
3- Un cop aplicat el primer criteri de prioritats, la coordinadora de pràctiques ordenarà el llistat d’alumnes interessats en cursar l’assignatura d’acord amb la nota mitjana del seu expedient acadèmic. Aquesta ordenació tindrà una doble funció:
a- Si el nombre d’alumnes que volen fer pràctiques és superior al nombre de places disponibles, l’ordenació (que anirà des de l’alumne que ocupi el núm. 1 fins el que ocupi el nombre corresponent al total de places disponibles) servirà per determinar quins alumnes poden realitzar les pràctiques.
b- A més, si hi ha coincidència d’interessos entre els alumnes admesos en relació a l’empresa o entitat on volen realitzar les pràctiques, aquesta ordenació determinarà la prelació en l’elecció del lloc on fer les pràctiques.

Objectius

L’assignatura de “pràctiques externes” té l’objectiu de complementar els coneixements adquirits pels alumnes en la seva formació acadèmica, amb la intenció d’afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.
Amb la realització de les pràctiques externes es pretenen assolir les següents finalitats:
a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
b) Facilitar el coneixement de metodologies de treball adequades a contextos i a realitats professionals en les què els estudiants hauran d’operar.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori l’ocupabilitat futura.
e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

Competències

  Musicologia
 • Aplicar mitjans tecnològics i informàtics (Internet, bases de dades, programari específic d'edició i tractament del so, etc.). a la disciplina musicològica.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Integrar-se en projectes comuns de caràcter interdisciplinari.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats per organitzar grups de treball, amb la planificació, el repartiment de tasques i la flexibilitat metodològica adequats.
 2. Aprofundir en la capacitat de treballar en equips de recerca homogenis o interdisciplinaris.
 3. Assumir un rol participatiu en els projectes propis de les pràctiques i en altres iniciatives de recerca o gestió.
 4. Col·laborar en projectes col·lectius d'estudi del patrimoni cultural.
 5. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació musicològica.
 6. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la divulgació i la informació musicals.
 7. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural i de lleure.
 8. Desenvolupar projectes de transferència de coneixements planificats i científicament fonamentats a l'àmbit de la gestió musical.
 9. Detectar els camps possibles d'innovació i millora de les propostes de gestió cultural i de lleure.
 10. Detectar els camps possibles d'innovació i millora en les propostes de divulgació i informació musicals.
 11. Detectar els camps possibles d'innovació i millora en l’àmbit de la recerca musicològica acadèmica.
 12. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 13. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 14. Implementar l'elaboració de projectes de contingut musicològic, amb la realització d'un pla de treball i una metodologia adequats a l'objecte i el temps d'estudi.
 15. Incorporar-se en projectes de recerca en musicologia.
 16. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 17. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 18. Participar en projectes col·lectius de gestió cultural.
 19. Participar en projectes propis de l'etnomusicologia.
 20. Prendre part en projectes propis de la gestió musical.
 21. Recollir totes les eines informàtiques pròpies de la musicologia i saber aplicar-les correctament als projectes.
 22. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 23. Relacionar conceptes i innovacions metodològiques propis de la música i de les ciències humanes amb el conjunt de les disciplines humanístiques en activitats de gestió musical i cultural.
 24. Resoldre problemes de manera autònoma.
 25. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts

Els continguts específics de l’assignatura es determinaran en funció de la institució / empresa / entitat en la què realitzi les pràctiques cada estudiant. S'hi poden trobar entitats de gestió musical, arxivístiques, pedagògiques, del món de la comunicació i altres.
Una vegada sigui assignada una institució / empresa / entitat a un determinat estudiant, es concretarà, de comú acord entre la UAB i el tutor o responsable de la institució / empresa / entitat, una relació de les tasques que constituiran la feina que farà l’estudiant durant la seva estada de pràctiques.

La concreció de les tasques constarà de manera clara al convenique signen la institució, l’estudiant i la UAB, de manera que totes les parts tindran un coneixement precís del contingut de les pràctiques abans dels seu inici.

El conveni és, de fet, un acord entre les parts que detalla els compromisos que s’adquireixen. En qualsevol cas, l'estudiant es compromet a incorporar-se a la institució / empresa / entitat en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per la institució / empresa / entitat, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Metodologia

Les pràctiques externes estan organitzades com una assignatura optativa que implica, per part de l'alumne, una presencialitat de l’entorn de 120 hores a la institució / empresa / entitat.
La metodologia i les activitats formatives estaran supeditades a les característiques de cada institució / empresa / entitat.

En cas que les pràctiques no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures i activitats es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitat pràctica a la institució d'acord amb el pla formatiu especificat al conveni específic de cada estudiant 117 4,68 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25
Seguiment a través de sessions de tutoria presencials o virtuals 3 0,12 3
Sessions teòriques destinades a introduir a la temàtica de les pràctiques i descripció de les tasques a realitzar 3 0,12 4, 15, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Informe de l'alumne amb la descripció de les tasques desenvolupades i la seva valoració de les pràctiques 4 0,16 22

Avaluació

a- El pes principal de l'avaluació de l'assignatura de pràctiques externes (70%) recau en el tutor de la institució o empresa on l’alumne realitza les pràctiques. El tutor presentarà un informe en acabar el període de pràctiques en el què valorarà especialment de l’alumne:
- la seva capacitat de treball
- el seu sentit de la responsabilitat
- la seva implicació personal i motivació per la feina
- la seva adaptació a la institució / empresa
- les seves aportacions a la institució / empresa
- la receptivitat a les crítiques
- la relació amb el seu entorn de pràctiques
- l’acompliment dels horaris establerts.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


b- La qualificació també comptarà (20%) amb una memòria escrita pel propi alumne, amb una extensió de 5-6 pàgines com a mínim, que es recomana realitzar just després de finalitzar les pràctiques. Els continguts orientatius de la memòria són els següents:
- Breu descripció de la institució on s'han realitzat les pràctiques. 
- Explicació concreta i detallada les tasques desenvolupades.
- Valoració de la utilitat de les pràctiques realitzades, exposant, si és el cas, els problemes que hagin pogut sorgir.
- Valoració final i suggeriments que considerin oportuns.

c- La qualificació es completarà (10%) amb la valoració del seguiment realitzat de les pràctiques.

 

Al moment de publicació de les qualificacions finals de l'assignatura, els estudiants podran demanar data i hora per a la seva revisió. Aquesta revisió no es concreta per tothom el mateix dia, ja que els períodes de pràctiques poden ser diferents per cada estudiant.

Atesa la singularitat de continguts, metodologia i calendari, aquesta assignatura no disposa de cap procediment de reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del tutor designat per la institució de pràctiques 70 % de la qualificació final 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Memòria / informe de l'alumne/a sobre l'activitat realitzada 20% de la qualificació final 15 0,6 22
Seguiment de les pràctiques 10% 8 0,32 3

Bibliografia

La bibliografia dependrà eventualment de les tasques i de la institució, entitat o empresa en la que l'alumne/a dugui a terme les pràctiques.

Programari

El programari serà el determinat i acordat per cada entitat amb els respectius alumnes