Logo UAB
2021/2022

Sintaxi de l'Espanyol: L'Oració Composta

Codi: 100584 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ángel J. Gallego Bartolomé
Correu electrònic:
Angel.Gallego@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Com que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i a les obligatòries, que ha adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquest motiu, les errades ortogràfiques i d'expressió que pugui cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. 

Les activitats pràctiques i els treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, en cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0). 

Així mateix, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. Tot i això, el professor de l'assignatura pot donar normes específiques, en el cas que ho consideri necessari.

Objectius

L'assignatura s'integra en el conjunt de la matèria Llengua espanyola: sincronia, que forma part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura. Es tracta d'un curs de sintaxi que complementa i aprofondeix l'assignatura Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple. Es parteix d'un enfocament descriptiu dels fenòmens que afecten l'oració composta i s'hi aporten les eines teòriques fonamentals per a la seva anàlisi i comprensió.

 

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenten els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els factors de variació lingüística de l'espanyol des dels punts de vista diacrònic i sincrònic.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar estructures lingüístiques de l'espanyol.
 2. Analitzar l'estructura de les paraules des del punt de vista morfològic.
 3. Analitzar les estructures lingüístiques de l'espanyol.
 4. Analitzar les relacions entre lèxic i gramàtica.
 5. Construir textos normativament correctes.
 6. Definir els conceptes de competència semàntica i pragmàtica.
 7. Descriure i identificar el sistema fonètic i fonològic de la llengua espanyola.
 8. Distingir la variació geogràfica des dels diferents nivells d'anàlisi lingüística.
 9. Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 10. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 11. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua.
 12. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 13. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 14. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 15. Identificar les relacions paradigmàtiques i sintagmàtiques entre les diferents unitats lingüístiques.
 16. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 17. Interpretar la paraula des dels diferents nivells d'anàlisi lingüística.
 18. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
 19. Realitzar prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 20. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 21. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels seus propòsits comunicatius.
 22. Utilitzar els recursos necessaris, tant digitals com no digitals (bases de dades, repositoris de textos, diccionaris, obres de referència), per analitzar qualsevol document, oral o escrit, des del punt de vista lingüístic.

Continguts

1.     De l'oració simple a l'oració composta

L'arquitectura de l'oració. El sintagma verbal (SV) i la predicació. La flexió verbal: les marques de temps i de concordança. El sintagma complementador (SC): les marques de la subordinació. La modalitat.

2.     L'oració composta: caracterizació general

Coordinació i subordinació. La classificació de les oracions subordinades: subordinades completivas, relatives y adverbials. Els nexes i la temporalitat. Tipus de nexes subordinants.

3.     La subordinació completiva (o substantiva)

La subordinació completiva: caracterització general i tipologia. Els predicats que seleccionen subordinades completives. Els nexes de la subordinació completiva. La temporalitat: l'alternança entre formes verbals finites i no finites. Les formes verbals finites: indicatiu vs. subjuntiu. Modalitat i subordinació sustantiva: interrogatives i exclamatives indirectes. Les clàusules quantificades.

4.     La subordinació relativa (o adjectiva)

La subordinació relativa: caracterització general i tipologia. Les marques de la subordinació relativa: l'estatut dels pronoms i adverbis relatius. Les relatives lliures o “substantivades”. Relacions entre les oracions interrogatives, exclamatives i relatives.

5.     La subordinació adverbial

La subordinació adverbial: l'enfocament funcional tradicional. Les marques de la subordinació adverbial. Classes de nexessubordinants. Les construccions absolutes. Subordinades adverbials pròpies i impròpies. L'anàlisi formal de la subordinació adverbial.

Metodologia

Una finalitat bàsica de l'ensenyament de la gramàtica és capacitar els alumnes per l'exercici de l'analìsi sintàctica. Conseqüentment, teoria i pràctica són dos aspectes relacionats íntimament en el desenvolupament de l'assignatura. En el desenvolupament de l'assignatura es combinaran ambdós aspectes: 1) l'exposició teòrica dels continguts del programa i 2) la il·lustració pràctica amb la finalitat de potenciar la capacitat de reflexió sintàctica dels estudiants. L'aula constituirà un espai obert per a la discusió de problemes, l'argumentació sintàctica, el comentari de la bibliografia rellevant i la resolució d'exercicis (prèviament preparats pels estduiants).

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professor 50,5 2,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15,5 0,62 5, 9, 10, 13, 18, 20
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 5, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

Hi ha tres components en l'avaluació del curs: un exercici escrit individual no presencial (30%), entregat a finals de desembre; una prova parcial de continguts (30%), a mig curs, i una prova final (40%), que es farà a final de curs. Les tres activitats són obligatòries. Es considerà 'No presentat' tot estudiant que no presenti aquestes tres evidències d'avaluació. Per aprovar el curs cal haver obtingut, com a mínim, 5 punts sobre 10 en la mitjana de les tres activitats (un cop aplicada la corresponent ponderació) i 4 punts sobre 10 en la mitjana de les proves escrites. En el cas que no s'aconsegueixi aquesta nota mínima (5 sobre 10), l'estudiant podrà presentar-se a l'examen de reavaluació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB; això inclou la possibilitat de fer exàmens individuals en línia en horaris acordats amb el professor. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici no presencial 30% 5 0,2 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21
Prova final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Prova parcial 30% 2 0,08 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Bosque, I. (1989), (2015): Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid, Síntesis.

Bosque, I. (1994): Repaso de sintaxis tradicional. Ejercicios de autocomprobación. Madrid, Arco Libros.

Bosque, I & V. Demonte, eds. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española, 3 vols. Madrid, Espasa Calpe.

Bosque, I. & J. Gutiérrez-Rexach (2009): Fundamentos de Sintaxis Formal. Madrid, Akal.

Brucart. J.M. & Á.J. Gallego (2009). "L’estudi formal de la subordinació i l’estatus de les subordinades adverbials". Llengua i Literatura, 20, 139-191.

Brucart, J.M. & M.L. Hernanz (2016): “Las posiciones sintácticas”. En Á.J. Gallego, ed., Perspectivas de sintaxis formal, Madrid, Akal: 33-109.

Gutiérrez-Raxach, J. (2016): Enciclopedia de lingüística hispánica, 2 volms., London, Routledge

Hernanz, M.L. & J.M. Brucart (1987): La sintaxis, I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona, Crítica.

Hualde, J.I., A. Olarrea & E. O’Rourke, eds. (2012): The Handbook of Hispanic Linguistics. Oxford, Wiley-Blackwell.

Moreno Cabrera, J.C. (1991): Curso universitario de lingüística general, 1. Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid, Síntesis.

Pavón Lucero, María Victoria (ed.) (2016): Las relaciones interoracionales enespañol, Berlin, De Gruyter.

RAE  (2010): Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid, Espasa.

Rodríguez Ramalle, T.M. (2005): Manual de Sintaxis del Español. Madrid, Castalia.

Rodríguez Ramalle, T.M. (2015): Las relaciones sintácticas. Madrid, Síntesis.

 

Bases de dades

Corpus de Referencia del Español Actual [CREA]:  http://www.rae.es

Corpus del español del siglo XXI [CORPES XXI]: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi

Corpus del Español de M. Davies[CE]: http://www.corpusdelespanol.org/

DRAE: http://buscon.rae.es/drael/

Diccionario panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/dpdl/

 

Programari

No s'aplica.