Logo UAB
2021/2022

Teoria i llenguatge del cinema

Codi: 100544 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Rosa Gutiérrez Herranz
Correu electrònic:
MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No es necessiten requisits previs

Objectius

- Aprendre el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic

- Aplicar aquest llenguatge a l'anàlisi de les pel·lícules

- Conèixer els principals enfocaments teórics i metodològics de la historiografia del cinema

Competències

 • Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
 • Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de la història.
 2. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
 6. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 7. Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
 8. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
 9. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
 10. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 11. Utilitzar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art per fer l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.

Continguts

I. Anàlisi del film i llenguatge cinematogràfic

1. Descripció: fitxa tècnica i artística i context de producció

2. Anàlisi:

   2.1. Anàlisi de la representació: codis visuals, codis sonors, elements profílmicos, codis sintàctics

   2.2. Anàlisi de la narració: diégesis i relat, espai i temps cinematogràfics, narrador i punt de vista.

   2.3. Anàlisi dels continguts

3. Interpretació: recepció crítica i valoració estètica global i raonada

II. Teories, enfocaments i metodologies

1. Les teories dels cineastes

2. Estètiques formalistes: Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim i Béla Balázs

3. Fenomenologia: Siegfried KracauerAndré Bazin, Edgar MorinGilles Deleuze

4. De la psicologia a la semiòtica: Jean Mitry i Christian Metz

5. Psicoanàlisi, teoria de l'aparell i teoria feminista

Metodologia

- Classes teòriques i pràctiques dirigides pel professor

- Visionat i cine-fòrum de films

- Lectures, treball i estudi personal

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Tipus: Supervisades      
VISIONAT I COMENTARI DE FILMS 58 2,32 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
ESTUDI DELS CONTINGUNTS 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
LECTURES I TREBALL PERSONAL 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Avaluació

- Examen de teoria del cinema (35%) 

- Presentació oral: anàlisi del film (35%)

- Visionat i comentari de pel·lícules (30%)

Observacions:

- Docència virtual: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

- Revisió: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

- Recuperació: Per participar a la recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. L'activitat de visionat i comentari de films no serà recuperable.

- No evaluable: L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

- Plagi: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acted’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EXAMEN DE TEORIA DEL CINEMA 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PRESENTACIÓ ORAL: ANÀLISI DEL FILM 35% 9 0,36 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
VISIONAT I COMENTARI DE FILMS 30% 6 0,24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

Història del cinema

- AA.VV., Historia General del Cine (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995-1998

- Gubern, Romà, Historia del cine (2 vols.), Lumen, Barcelona, 1971

Anàlisi del film i lenguatge cinematogràfic

- Aumont, Jacques; Marie, Michel, Análisis del film, Paidos, Barcelona, 1993

- Bordwell, David; Thompson, Kristin, El arte cinematográfico, Paidos, Barcelona, 2002

- Magny, Joël, Vocabularios del cine, Paidos, Barcelona, 2005

Teories del cinema

- Arheim, Rudolf, El cine como arte, Paidos, Barcelona, 1996

- Aumont, Jacques, Las teorías de los cineastas, Paidos, Barcelona, 2004

- Bazin, André, ¿Qué es el cine?, RIALP, Madrid, 2004

- Casetti, Francesco, Teorías del cine, Cátedra, Madrid, 1994

- Deleuze, Gilles, La imagen-tiempo, Paidos, Barcelona, 1986

- Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento, Paidos, Barcelona, 1984

- Kracauer, Siegfried, Teoría del cine, Paidos, Barcelona, 1999

- Metz, Christian, El significante imaginario, Paidos, Barcelona, 2001

- Mitry, Jean, Estética y psicología del cine, Siglo XXI, Madrid, 2002

- Morin, Edgar, El cine o el hombre imaginario, Paidos, Barcelona, 2001

- Mulvey, Laura, Placer visual y cine narrativo, Universidad de Valencia, Valencia, 1988

- Sorlin, Pierre, Sociología del cine, Fondo de Cultura Económica, México, 1992

- Stam, Robert, Teorías del cine, Paidos, Barcelona, 2001

Programari

- Moodle

- Teams