Logo UAB
2021/2022

La Monarquia Hispànica, Segles XVI-XVIII

Codi: 100377 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Simón Tarrés
Correu electrònic:
Antoni.Simon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits 

 

Objectius

Els objectius de l’assignatura són bàsicament el següents:

1. Aconseguir una base de coneixements i bibliografia actualitzada i plural sobre les distintes temàtiques demogràfiques, econòmiques, polítiques, institucionals i de relacions internacionals relacionades amb La Monarquia Hispànica durant els segles XVI, XVII i XVIII..

2. Aconseguir nivells d'expressió escrita i oral pròpies del nivell científic i universitari .

3. Avançar en la reflexió i la crítica historiogràfiques a partir de les temàtiques específiques de l'assignatura.

4. Fomentar les actituds participatives en el treball intel·lectual i científic.

5. Fomentar les actituds d'esforç i de respecte personal en el treball intel·lectual i científic.

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics diacrònics i temàtics propis de la ciència històrica.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera autònoma.
 2. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 3. Identificar les qüestions clau que defineixen les característiques de l'Espanya de l'Època Moderna.
 4. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 5. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 7. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 8. Resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la història moderna d'Espanya.
 9. Sintetitzar críticament els principals enfocaments temàtics de la historiografia sobre l'Espanya de l'Època Moderna.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

 1. Aproximació a la definició política i constitucional de la monarquia hispànica dels Àustries i dels Borbons.
 2. De la Revolució dels Preus a la “Decadència”. La demografia i l’economia espanyoles en els segles XVI i XVII.
 3. Societat i conflictivitat social a l’Espanya dels Àustries.
 4. Institucions i formes de govern de la Monarquia Hispànica dels Àustries.
 5. La Monarquia Hispànica i Europa. La forja de l’Imperi. El pensament polític i els instruments de la política exterior.
 6. L’època de la “Decadència”. Els arbitristes. L’expulsió dels moriscos.
 7. El govern de la monarquia en el segle XVII: “válidos” i “juntas”. El reformisme absolutista d’Olivares i la crisi de 1640.
 8. El declivi imperial. El tractat dels Pirineus de 1659 i la pèrdua de l’hegemonia.
 9. Dels Àustries als Borbons. La Guerra de Successió Espanyola.
 10. Les bases institucionals i administratives de l’absolutisme centralitzador dels Borbons. Les directrius de la política exterior.
 11. L’expansió demogràfica i econòmica del Setcents. Un contrast: el model català i el model castellà.
 12. El segle de la Il·lustració i de l’ascens de la burgesia.

Metodologia

La metodologia docent es fonamenta en:

1. Classes teóricas amb la participació dels estudiants.

2. exposicions dels estudiants.

3. Proves escrites tipus qüestionari.

4. Ressenyes de llibres.

5. Tutories de supervisió de les activitats autònomes dels estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 39 1,56 3, 7, 8, 9
Exercicis pautats d'aprenentatge 7,5 0,3 1, 4, 10, 11
Seminaris, pràctiques i tutories dirigides pel professor 10 0,4 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 2, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 45 1,8 1, 2, 4, 6, 11
Integració dels coneixements adquirits. Realització d'esquemes, mapes conceptuals, resums i altres pràctiques. 30 1,2 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11

Avaluació

L’avaluació continua es farà en base als següents procediments  i criteris :

 1. Prova escrita tipus qüestionari 35 %
 2. Prova escrita tipus qüestionari 35 %
 3. Una ressenya d’un llibre a triar entre tres possibles: 20%
 4. Una exposició breu (sobre un text, personatge o esdeveniment puntual) amb el lliurament d’un esquema escrit: 10%

La recuperació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en la data establerta per la Facultat. La recuperació no és un mitjà de millora de la nota. La nota màxima  que es podrà obtenir a la recuperació és de 5.0 (Aprovat).

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En les activitats escrites es tenen en compte les faltes ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques. La penalització pot ser d'entre 0,1-0,2 punts per cada falta comesa sobre la nota final. Les faltes repetides poden descomptar.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'una ressenya 20% 0 0 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11
Proves escrites (35% + 35%) 70% 3 0,12 1, 2, 9, 10
presentació oral 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL.

ARTOLA, M., Enciclopedia de Historia de España, Madrid, 7 vols., Alianza, 1988-1993.

BALCELLS, A., (Coord.), Història de Catalunya, Barcelona, L’Esfera dels Llibres, 2004.

BELENGUER, E., El imperio hispánico 1479-1665, Barcelona, Crítica, 1995.

ELLIOTT, J.H., La España imperial, Barcelona, Vicens Vives, 1964.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., La crisis de la Monarquía, Barcelona, Crítica- Marcial Pons, 2009.

FLORISTAN, A. (Coord.), Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ariel, 2004.

LYNCH, J., Los Austrias, Barcelona, 2 vols., Crítica, 1992.

LYNCH, J., Los Borbones, Barcelona, Crítica, 1991.

MARCOS MARTÍN, A., España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona, Crítica, 2000.

MOLAS RIBALTA, P., Edad Moderna 1474-1808. Manual de Historia de España, Madrid, Espasa Calpe, 1988.

RUIZ TORRES, P., Reformismo e Ilustración, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007.

SIMON, A., (Dir.), Diccionari d’Historiografia catalana, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2003.

VILAR, P., Catalunya dins l’Espanya Moderna, Barcelona, 4 vols., Ed. 62, 1964-1968.

 

Programari

No cal