Logo UAB
2021/2022

Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana

Codi: 100340 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OB 2 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Culla Clarà
Correu electrònic:
Joan.Culla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Qualsevol exercici, examen o treball es podrà redactar indistintament en català o castellà

Equip docent

Joan Culla Clarà

Prerequisits

Tenir coneixements d’Història contemporània universal, d'Espanya i de Catalunya adquirits al Batxillerat.

Objectius

En aquesta assignatura es tractarà del naixement i consolidació d’un nou model econòmic, social, polític i cultural a la Catalunya Contemporània i les alternatives al mateix al llarg del segle XIX i el primer terç del segle XX català. En aquest sentit, el seu eix passa per l’explicació i anàlisis de la consolidació d’una nova forma d’Estat, l’Estat liberal, i un nou model socioeconòmic, el capitalista, i els impactes d’aquesta realitat en la transformació i contradiccions de la societat catalana. Així mateix s’abordaran les grans alternatives que s’establiren en el si d’aquesta mateixa societat per transformar aquest model d’Estat i de tipus específic de capitalisme: el republicanisme, l’obrerisme i el catalanisme. La interacció entre les mateixes i la dinàmica política, social i cultural que inauguraren en un marc fortament convuls, ens permetrà endinsar-nos en els grans eixos de fons que han marcat la contemporaneïtat de Catalunya.

 

 

 

Competències

  Història
 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera autònoma.
 2. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 3. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 4. Identificar els principals models teòrics que intenten explicar les característiques de la societat catalana actual.
 5. Identificar i utilitzar de manera apropiada fonts de recerca per a l'estudi de la Catalunya contemporània.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 8. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 9. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 10. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics.
 11. Treballar en equip respectant tots els punts de vista.
 12. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1- La Revolució Liberal i els orígens de la Catalunya Contemporània

2- L’intent de gran rectificació. El Sexenni: democràcia, republicanisme i sobirania

3- El naixement de la nació: catalanisme i construcció nacional

4- La modernització del republicanisme: lerrouxisme i catalanisme

5- L’alternativa obrera: l’anarcosindicalisme

6- La crisis de la Restauració: la Dictadura de Primo de Rivera

7- La II República: esperances i frustracions

8- La Guerra Civil

 

 

Metodologia

Assistència a classes teòriques impartides pel professor.
Assistència, si s'escau, a sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professor.
Lectura comprensiva de textos.
Aprenentatge d’estratègies de recerca d’informació.
Realització de recensions, treballs i comentaris analítics de textos.
Preparació, si s'escau, de presentacions orals.
Estudi personal.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 40 1,6 3, 4, 5, 6, 9, 10
Pràctiques i seminaris orientats pel professor, lectura comprensiva de textos, coneixement d'arxius i fonts documentals per a la recerca. 20 0,8 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories d'orientació de les classes, treballs i pràctiques. Ressolució personalitzada de dubtes. 15 0,6 1, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Treball individual i/o col·lectiu de l'alumne per a preparar materials i apunts, exposicions i pràctiques. 75 3 1, 5, 7, 11, 12

Avaluació

La matèria s'avaluarà aplicant els següents criteris:

- Proves escrites de tipus examen sobre el contingut del temari: 50%

- Realització de treballs, recensions de llibres llegits o similars (25%), comentaris analítics sobre textos, imatges o documents proposats (25 %).

La qualificació de l’assignatura s’establirà a partir de la mitjana obtinguda en les proves escrites (50%) i la resta d’exercicis (el 50% restant). La no presentació d'aquests altres exercicis impedirà de concórrer al/s examen/s i, per tant, de superar l'assignatura.

Aquells alumnes que, en l'avaluació global de l'assignatura, hagin obtingut una nota inferior a 5 però igual o superior a 3 podran presentar-se a un examen de recuperació.

Aquells estudiants que per raons de força major no puguin seguir l’avaluació continuada estaran obligats a presentar-se al/s examen/s, així com reforçar els continguts amb activitats suplementàries a concretar per part del professor. En aquest supòsit, caldrà acreditar documentalment la seva absència a les sessions presencials.
La còpia de fonts escrites (Internet, llibres, treballs, etc.) comportarà un 0 a la qualificació de l'exercici.

L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades en les dates i els horaris que estableixi el professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa i responsable en les sessions teòriques i pràctiques 10 % 0 0 1, 8, 9, 11
Proves escrites 50 % 0 0 2, 3, 4, 6, 9, 10
Treballs pràctics: anàlisi comprensiu de textos, identificació i interpetació de fonts d'arxius 40 % 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Bibliografia

- Casanova, J., República y Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2014.

- Culla i Clara, Joan B., El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986.

- Fontana, J., La fi de l’Antic Règim i la industrialització. 1787 – 1868, Barcelona, Edicions 62, 1988.

- Fontana Josep, La época del liberalismo, Barcelona, Crítica, 2007.

- Fontana, J., La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, Vic, Eumo, 2014.

- Sobrequés i Callicó, J. (ed.), “Història Contemporània de Catalunya (I)”, Barcelona, Columna, 1997.

- Riquer, B. (dir.), Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. La gran transformació 1790 – 1860, volum 6, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997.

- Riquer, B. (dir.), Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. La gran consolidació del món burgés 1860 - 1900, volum 7, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996.

- Riquer, B. (dir.), Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. L’època dels nous moviments socials 1900-1930, volum 8, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997.

- Riquer, B. (dir.), Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. De la gran esperança a la gran ensulsiada 1930-1939, volum 9, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1999.

- Termes, J., “De la revolució de setembre a la Guerra Civil. 1868 – 1939”, Barcelona, Edicions 62, 1993

Programari

****