Logo UAB
2021/2022

Literatura Anglesa del Segle XX

Codi: 100270 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos FB 1 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Christina A. Howes
Correu electrònic:
Christina.Howes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Christina A. Howes
Paula Yurss Lasanta
Francesca Blanch Serrat

Equip docent extern a la UAB

Nick Spengler

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal tenir afició a la lectura de literatura i tenir presents en tot moment els coneixements que s'adquireixin a l'assignatura de primer curs, "Història i Cultura de les Illes Britàniques," si ja s'ha cursat. Cal a més llegir els llibres obligatoris pel curs. Qualsevol indicació que l’estudiant no ha completat la seva lectura pot afectar l’avaluació negativament.

Cal un nivell inicial d’anglès C1 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’estudiant pot entendre les idees principals de temes concrets i abstractes, incloses les argumentacions tècniques en el seu camp d’especialització (en aquest cas, la Literatura).

Addicionalment, l’estudiant ha de poder interactuar amb parlants natius amb fluïdesa i espontaneïtat sense gran esforç i produir textos argumentatius clars i detallats on expressi opinions. El nivell final que cal assolir és C1.

Objectius

L’assignatura "Literatura Anglesa del s. XX" ofereix una introducció als principals gèneres literaris d’aquesta Literatura amb especial èmfasi en els textos del segle XX (la narrativa breu, el teatre, la novel·la i la poesia) mitjançant la seva lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació.

Aquesta assignatura obligatòria ofereix coneixements i referències fonamentals sobre les característiques literàries de cada gènere i una visió dels autors més representatius de la Literatura Anglesa del segle XX dins aquests gèneres, però sobre tot forma en la lecturaen la interpretació d’una selecció de textos i en la redacció d' un assaig crític.

La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d’assignatures relacionades amb la Literatura Anglesa al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector.

En completar l’assignatura "Literatura Anglesa del S. XX," l’estudiant podrà:

 • Tenir coneixement dels principals temes de la literatura del segle XX
 • Demostrar una molt bona comprensió lectora dels textos literaris en anglès contemporani
 • Generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs breus
 • Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària sobre la matèria de Literatura Anglesa
 • Expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris contemporanis en anglès.
 2. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 5. Descriure l'evolució històrica i temàtica de la literatura anglesa contemporània.
 6. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris contemporanis en anglès.
 7. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb la literatura anglesa contemporània.
 8. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre una varietat de temes d'interès general.
 9. Identificar els corrents, els autors, els gèneres i els textos principals de la literatura anglesa contemporània.
 10. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa contemporània.
 11. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 12. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb la literatura anglesa contemporània.
 13. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa contemporània.
 14. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries sobre la literatura anglesa contemporània.

Continguts

UNITAT 1 La narrativa breu: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi de 3 textos  representatius Modernistes. – Inicis de segle i el Modernisme: 1900s-1930s

UNITAT 2 L’escriptura dramàtica al teatre: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi d’una obra teatral – Guerra i Post-Guerra 1940s-1960s

UNITAT 3 La novel·la: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi d’una novel·la. – Finals de segle 1990s, Post-Modernisme

UNITAT 4  La poesia: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi d’una selecció de poemes representatius de diversos moviments i moments de la Literatura Anglesa del s. XX. – Cap el Post-Modernisme 1970s-1980s

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores

 • Activitats dirigides (màxim 50%, fem el 30%, teoria i 20% pràctica, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (màxim 25%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (màxim 50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (màxim 25%, 0.3 cr)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques, lectures i debats 20 0,8 1, 5, 6, 7, 9, 13
Classes teòriques 30 1,2 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Activitats d'avaluació: redaccions, activitats d'avaluació a l'aula 25 1 1, 5, 6, 7, 9, 13
Tipus: Autònomes      
Lectura i autoestudi 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14

Avaluació

 L’avaluació per aquesta assignatura es basa en 1) 3 redaccions i 1 activitat en grup (100%):

Les redaccions i activitats son els sigüents 

 • 1 Redacció en format d’assaig crític (Unitat 1: narrativa breu) amb referències bibliogràficas. (20%)
 • 1 Redacció en format d’assaig crític (Unitat 2:escriptura dramàtica). (30%)
 • 1 Redacció en format d'assaig crític (Unitat 3: novel.la). (30%)
 • 1 Presentació oral i/o creació de un bloc en grup (poesia). (20%)

 

ATENCIÓ:

 • L’avaluació serà continuada i no haurà examen final.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS. Les activitats d'avaluació no entregades equivaldran a un 0 per a aquella activitat, i per tant, això afectarà negativament la nota mitjana dels 4 elements d'avaluació.
 • El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs.
 • La nota mínima per aprovar l’assignatura és 5. IMPORTANT: La nota global de les 3 redaccions i del activitat en grup (poesia) ha de superar un 5. 
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. Serà el 25% de la nota en totes els exercicis,i s’avaluarà tal com s’especifica a continuació: Gramàtica (morfologiai sintaxi): 30%; Vocabulari (precisió i varietat): 15%; Cohesió (entre frases i paràgrafs): 15%; Organització (argumentació): 20%; Estil (expressió i registre): 15%; Ortografia: 5%.
 • En cas que les proves/clases no es puguin fer presencialment, s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 • Procediments de revisió d’exercicis i recuperació: L’estudiant té el dret a revisió en tutoria personal dins els terminis anunciats, què mai seran més tard de dues setmanes un cop fet l’exercici i/o la recuperació. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. L’estudiant perd el dret a revisió si no recull l’exercici retornat en el termini anunciat pel docent.

 

 • RECUPERACIÓ: La recuperació consisteix en un examen de síntesi dels continguts de l'assignatura, de dues hores, en horari programat per la Facultat. És condició imprescindible per recuperar haver completat l'avaluació continuada i haver aprovat almenys DOS dels quatre activitats/redaccions durant elcurs. Recuperen els estudiants lque hagin obtingut una nota mitjana de lesquatre activitats d'entre 3,5 i 4,9Si la nota mitjana del les quatre activitats és inferior a 3,5 i no n'han aprovat dos, l'assignatura es considerarà suspesa. L'examen de recuperació es qualificarà com a Apte/No apte. Si l'estudiant aprova la recuperació, la seva nota final serà un 5. No es pot recuperar per millorar nota. 

 

 • Activitats avaluatives excloses de la recuperació: Les activitats següents nopoden ser recuperades:
  • Presentació oral i/o creació de un bloc en grup = 20%
 • L’estudiant tindrà al seu abast al Campus Virtual guies sobre 1) com escriure un comentari crític (vàlida també per a l’examen); 2) com fer una cerca d’informació sobre temes acadèmics.

 

 • MOLT IMPORTANT! El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral i/o creació de un bloc en grup (Unitat 4: poesia) 20% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Redacció en format d'assaig crític (Unitat 3: novel.la) 30% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Redacció en format d'assaig crític (Unitat 1: narrativa breu) amb referències bibliogràfiques 20% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Redacció en format d'assaig crític (Unitat 2:escriptura dramàtica). 30% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

CAL COMPRAR ELS LLIBRES ABANS DE COMENÇAR L’ASSIGNATURA. 
 

UNITAT 1: La narrativa breu

Recull de relats breus, disponibles a l’aula Moodle del Campus Virtual: Katherine Mansfield, “Bliss”; James Joyce, “The Sisters” ; Virginia Woolf, “Kew Gardens”  

UNITAT 2: L’escriptura dramàtica

Obra de teatre:

John Osborne, Look back in Anger. Faber and Faber Plays

 • ASIN: B00VYOBTYC

Guia Recomanada:

Aleks Sierz, John Osborne's Look Back in Anger (Modern Theatre Guides). Continnuum-3PL; Edition: Annotated ed (10 de marzo de 2008)

 • ISBN-10: 0826492010
 • ISBN-13: 978-0826492012

 UNITAT 3: La poesia

Recull de poemes disponible a l’aula Moodle del Campus Virtual 

UNITAT 4: La novel·la

Novel·la: The Remains of the Day, de Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day. Faber and Faber

 • ISBN-10: 9780571258246
 • ISBN-13: 978-0571258246

Bibliografia (Es recomenable llegir):

Caserio, R. (Ed.). (2009). The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel (Cambridge Companions to Literature). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL9780521884167

Cavanagh, Dermot; Alan Gillis, Michelle Keown, James Loxley, Randall Stevenson (eds.),  The Edinburgh Introduction to Studying English Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 248 pages, ISBN 13: 9780748640256 ISBN 10: 0748640258.

Furniss, TomiMichael Bath, Reading Poetry: An Introduction. Longman Inc., 1996. ISBN-13: 978-0133552980. ISBN-10: 0133552985

Thody, Phillip, Twentieth-century Literature: Critical Issues and Themes. MacMillan Press, 1996. ISBN-13: 978-0333615348 ISBN-10: 0333615344

Thomas, C. Foster, How to Read Literature like a Professor Revised Edition: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines.  HarperCollins Publishers Inc; Edition: Revised ed (13 de octubre de 2017).ISBN-13: 978-0062301673 ISBN-10: 9780062301673 

Webs:

Es recomanen els següents diccionaris online:

IMPORTANT!  La Wikipedia i altres webs que ofereixen notes de estudi (Sparknotes, enotes, gradesavers) es poden consultar, però MAI utilitzar per substituir els exercicis dels estudiants. Plagiar (=copiar) es considera una FALTA MOLT GREU que condueix a un SUSPENS.

Programari

Moodle i Wiki, Microsoft Teams