Logo UAB
2021/2022

Tradició Literària Occidental II

Codi: 100252 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Roas Deus
Correu electrònic:
David.Roas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

A

Atès que l'alumnat ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

 

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

 

Així mateix es considera que l'alumnat coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

Objectius

El curs és una aproximació al debat al voltant de les nocions de modernitat i postmodernitat literàries. Alguns dels textos triats per a caracteritzar aquesta reflexió ocupen un lloc eminent en el cànon actual, han estat analitzats des de metodologies diverses i han tolerat algunes de les més cèlebres realitzacions pràctiques de la crítica literària. En diàleg amb els anteriors, hi posarem altres textos que per la seva capacitat poiètica i força crítica apareixen com punts de fuga al canon occidental, generant les seves pròpies genealogies. L'objectiu de l'assignatura és que les lectures seleccionades constitueixin el punt de partida d'un discurs crític sobre la tradició que aquestes obres (i la seva resposta crítica) han contribuït a definir.

Es treballarà en el desenvolupament d'una perspectiva crítica in-formada pels feminismes i els estudis culturals.

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Interpretar els textos literaris des de bases filològiques i comparatives.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les seves estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
 2. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 3. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 5. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents.
 6. Emmarcar els textos literaris en els corresponents gèneres.
 7. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 8. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris comparats.
 9. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 10. Identificar diferents elements literaris i la inserció d'aquests en diferents textos i estils discursius.
 11. Identificar diferents elements literaris i la inserció d’aquests en diferents textos i estils discursius.
 12. Identificar diferents elements literaris i la seva inserció en diferents textos i estils discursius.
 13. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
 14. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació.
 15. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
 16. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
 17. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 18. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 19. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 20. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 21. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 22. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 23. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes
 24. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada i relacionar-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 25. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 26. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina
 27. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

Temes:

 

1. Modernitat i Postmodernitat. Història, sentit i discusió de dos conceptes

La razón estética, Chantal Maillard. Lo posthumano, Rosi Braidotti

2. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal

3. Lewis Carroll, Trough the Looking Glass and What Alice Found There

4. Joseph Conrad, Heart of Darkness

5. Franz Kafka, Der Schloss

6. Jorge Luis Borges, Ficciones

7. Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale

 

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumnat es distribueix de la manera següent:

 · Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

 · Activitats supervisades (15%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes tant relacionats amb el temari de l'assignatura com, sobretot, amb els treballs escrits que l'alumnat haurà de presentar.

 · Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de dos treballs escrits.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes magistrals 55 2,2 3, 25, 27
Tipus: Supervisades      
tutories programades 20 0,8 7, 11, 20
Tipus: Autònomes      
treballs escrits 75 3 3, 7, 20

Avaluació

L'avaluació es realitzarà mitjançant dos treballs escrits obligatoris a lliurar al desembre i gener, i per una exposició d'un breu comentari d'una de les lectures obligatòries del programa. Els/Les alumnes només podran presentar-se a la recuperació en el cas que hagin presentat tots els treballs i hagin obtingut un suspens de nota mitjana.

Si el/la estudiant no ha presentat cap dels treballs, serà considerat/a "No avaluable".

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 treball escrit a presentar a desembre 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
1 treball escrit a presentar al gener 40% de la nota 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Breu exposició sobre una de les lectures obligatòries del programa 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

 

Lectures obligatòries

Les lectures obligatòries són, evidentment, les indicades en el temari del curs, així com altres textos que es repartiran online.

 

Bibliografia

La present llista conté les referències bibliogràfiques fonamentals per al marc teòric de l'assignatura (definició i estudi de la modernitat i la postmodernitat).

La bibliografia específica per a cada autor i obra es consignarà durant el curs.

 
 

AA.VV., La polémica de la postmodernidad, monográfico de Revista de Occidente, núm. 66 (noviembre de 1986).

Barth, John, «Literatura postmoderna», Quimera, 46/47 (1984-1985), pp. 13-21.

Calinescu, Matei, Cinco caras de la modernidad, Tecnos, Madrid, 1991.

Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Ediciones Siruela, Madrid, 1989.

Feher, Ferenc, “Comentario sobre el intermezzo postmodernista”, Revista de Occidente, núm. 66 (noviembre de 1986), pp. 57-74.

Foster, Hal (ed.), La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985.

Gay, Peter, Modernidad.La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett, Paidós, Barcelona, 2007.

Habermas, Jurgen, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989.

Hart, J., “Comparative Poetics, Postmodernism and the Canon: An Introduction”, Canadian Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, 20:1-2 (1993), pp. 1-8.

Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory and Fiction, Routledge, Londres, 1988.

Jameson, Fredric, Teoría de la postmodernidad, Trotta, Madrid, 1996.

Jauss, Hans-Robert, «Italo Calvino: Si una noche de invierno un viajero. Informe sobre una estética postmoderna», en Las transformaciones de lo moderno, Visor, Madrid, 1995, pp. 223-251.

Lipovetski, Gilles, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona, 1993.

Lipovetski, Gilles, y Sébastien Charles, Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2006.

Llovet, Jordi, “Vigencia de la modernidad”, La Página, núm. 3 (junio de 1990), pp. 8-15.

Lyon, David, Postmodernidad, Alianza Edtorial, Madrid, 1996.

Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1986.

Lyotard, Jean-François, «Reescribir la modernidad», Revista de Occidente, 66 (noviembre de 1986), pp. 23-33.

Marchán Fiz, Simón, «Le bateau ivre: para una genealogía de la sensibilidad postmoderna», Revista de Occidente, 42 (noviembre de 1984), pp. 7-28.

Navajas, Gonzalo, «Retórica de la novela postmoderna española», en Teoría y práctica de la novela española posmoderna, Edicions del Mall, Barcelona, 1987, pp.13-40.

Navajas, Gonzalo, Más allá de la posmodernidad, EUB, Barcelona, 1996.

Pardo, José Luis, «Filosofía y clausura de la modernidad», Revista de Occidente, 66 (noviembre de 1986), pp. 35-47.

Perloff, Marjorie, «Modernist Studies», en S. Greenblatt-G. Gunn, Redrawing the Boundaries, Modern Language Association, Nueva York, 1992, pp. 154-178.

Picó, Josep (comp.), Modernidad y postmodernidad, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Roas, David, Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Páginas de Espuma, Madrid, 2011.

Rowe, John Carlos, «Postmodernist Studies», en S. Greenblatt-G. Gunn, Redrawing the Boundaries, Modern Language Association, Nueva York, 1992, pp. 179-208.

Saldaña, Alfredo, “Postmodernidad: Todo vale, aunque de nada sirva”, Tropelías, núm. 5-6 (1994-1995), pp. 349-369.

Santiáñez, Nil, Investigaciones literarias. Modernidad, historia de la literatura y modernismo, Crítica, Barcelona, 2002.

Vattimo, Gianni, et al., En torno a la posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1990.

Wellmer, Albrecht, Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad, Visor, Madrid, 1993.

Programari

Cap