Logo UAB
2021/2022

Teoria i Anàlisi del Teatre

Codi: 100242 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
2504211 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0
2504211 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0
2504212 Estudis anglesos OT 3 0
2504212 Estudis anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Julià Garriga
Correu electrònic:
Jordi.Julia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Atès que l’estudiant ha demostrat, mitjançant l’obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d’expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l’assignatura hauran de ser originals i no s’admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L’eventual presentació de material no original sense indicar-ne adequadament l’origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Així mateix, es considera que l’estudiant coneix les normes generals de presentació d’un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l’assignatura, si així ho creu necessari.

 

Objectius

Els objectius fonamentals de l’assignatura consisteixen a preparar els alumnes per poder realitzar una comprensió més aprofundida del gènere teatral, ja sigui des d’una perspectiva literària o bé espectacular. Per aquesta raó es desitja que l’estudiant conegui l’especificitat de la comunicació teatral, i que adquireixi conceptes i termes dramàtics útils per a portar a terme una reflexió teòrica o interpretativa de les obres teatrals.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Interpretar els textos literaris des de bases filològiques i comparatives.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les seves estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 3. Detectar el grau de cohesió i coherència dels diferents gèneres i identificar els factors que contribueixen a la cohesió i coherència, a més de la seva adequació a diferents contextos.
 4. Detectar el grau de cohesió i coherència dels diferents gèneres i identificar els factors que hi contribueixen, a més de la seva adequació a diferents contextos.
 5. Emmarcar els textos literaris en els contextos formals i culturals que els corresponen.
 6. Emmarcar els textos literaris en els gèneres corresponents.
 7. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 8. Identificar i explicar els fonaments bàsics del procés de comunicació literària en cada un dels gèneres i del procés d'interpretació a partir de preguntes i activitats teòriques i/o pràctiques.
 9. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 10. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 11. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 12. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina
 13. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

El curs pretén ser una descripció completa i detallada del gènere teatral i de les seves diferents formes i components específics, així com de les diferents explicacions i formulacions teòriques que ha tingut al llarg dels segles. El programa realitzarà un estudi aprofundit de les parts essencials d’una obra de teatre des de la perspectiva semiòtica, però sense deixar de banda les principals explicacions teòriques que hi ha hagut des de la Poètica d’Aristòtil fins a les formulacions més recents. D’aquesta manera, tot i que el curs parteix d’un plantejament eminentment teòric, l’aplicació pràctica dels continguts serà essencial, com es podrà comprovar en els comentaris d’obres de teatre concretes a les últimes classes de curs.

 

Temes

Tema 1. Les convencions del gènere teatral.

Tema 2. La semiòtica teatral.

2.1. La faula.

2.2. El diàleg.

2.3. El personatge.

2.4. El temps.

2.5. L’espai.

Tema 3. Teoria dramàtica clàssica i classicista.

Tema 4. Teoria dramàtica moderna i contemporània: quatre exemples.

Metodologia

L’aprenentatge d’aquesta assignatura per part de l’alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (30%).  Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup.

· Activitats supervisades (15%).  Presentacions individuals. Recensions o treballs de curs (individuals o en grup)  a partir d’una guia per a la seva realització.

· Activitats autònomes (50%).  Lectura comprensiva i crítica de textos literaris i teòrics. Realització d‘esquemes, mapes conceptuals i resums. Realització de treballs i comentaris de text.

· Avaluació (5%).  Comentaris de textos a l’aula.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup. 45 1,8 1, 3, 6, 8, 13
Tipus: Supervisades      
Presentacions individuals. Recensions o treballs de curs (individuals o en grup) a partir d'una guia per a la seva realització. 22,5 0,9 1, 3, 6, 7, 8, 13
Tipus: Autònomes      
Lectura comprensiva i crítica de textos literaris i teòrics. Realització d‘esquemes, mapes conceptuals i resums. Realització de treballs i comentaris de text. 75 3 1, 3, 6, 7, 8, 13

Avaluació

L’avaluació del curs es realitzarà, principalment, mitjançant tres proves. Hi haurà un examen teòric i un altre de pràctic (en forma de comentari de text) de la matèria exposada al llarg del curs, amb un valor del 50% de la nota, el primer, i d'un 40%  el segon. A més, hi haurà una tercera prova, que consistirà en una ressenya, monografia o excercici específic, amb un valor del 10% de la nota final, sobre algun aspecte de les obres de lectura obligatòria o algun tema proposat pel professor, com ara l'estil teatral d’una època, la poètica d’un autor, la comparació amb alguna altra obra o l'estudi específic d'un títol (l'anàlisi dels personatges, de l’escenificació inscrita en el text, de les diferents posades en escena, de les adaptacions que ha tingut, etc.).

Només podran optar a la recuperació de l’assignatura d'aquells exàmens que s'hagin avaluat prèviament, sempre que s'hagi obtingut una nota mínima d'1,5 punts en cada exercici. No presentat serà la persona que no s’hagi presentat a cap dels dos exàmens finals. Serà considerat no avaluable l'estudiant que no s'hagi presentat a cap dels exàmens finals. La revisió dels exercicis tindrà lloc al despatx del professor, previ anunci del dia i l’hora. 

Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquestaassignatura serà 0.

Si les proves no es poden fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text a l'aula 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen teòric a l'aula 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13
Treball monogràfic, ressenya o exercici 10% 4,5 0,18 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

AA. DD. [2005], Études théâtrales, Paris, PUF.

J. L. García Barrientos [2001], Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método, Madrid, Síntesis.

M. C. Bobes Naves [1987/1997], Semiología de la obra dramática, Madrid, Arco Libros, 1997.

——— (ed.) [1997], Teoría del teatro, Madrid, Arco Libros.

——— [2001], Semiótica de la escena, Madrid, Arco Libros.

M. Carlson [1984/1993], Theories of the Theatre, Ithaca, Cornell University Press, 1996.

M. Corvin [1995], Dictionaire encyclopédique du Théâtre, París, Larousse, 1998.

M. De Marinis [1988], Entendre el teatre. Perfils d’una nova teatrologia. Barcelona, Institut del Teatre, 1998.

X. Fàbregas [1973], Introducció al llenguatge teatral, Barcelona, Edicions 62.

E. Fischer-Lichte [1993], Semiótica del teatro, Madrid, Arco Libros, 1999.

M. P. Grillo Torres [2004], Compendio de teoría teatral, Madrid, Biblioteca Nueva.

J. Guerrero Zamora [1961-1967], Historia del teatro contemporáneo, I-IV, Barcelona, Juan Flors Editor.

C. Oliva & F. Torres Monreal [1994], Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 1994.

V. Pandolfi [1964-1969], Història del teatre, vols. I-III, Barcelona, Institut del Teatre, 1989-1993.

P. Pavis [1980/1998], Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós, 1986.

——— [1996], El anàlisis de los espectáculos, Barcelona, Paidós, 2000.

R. X. Rosselló [1999], Anàlisi de l’obra teatral (Teoria i pràctica), València/Barcelona, IIFV/PAM, 1999.

R. Salvat [1966], El teatre contemporani, I-II, Barcelona, Edicions 62.

A. Sánchez Trigueros & M. Á. Grande Rosales [1996], Teatro, drama, espectáculo, Sevilla, Algaida, 1996.

J.-P. Sarrazac (ed.) [2005], Lèxic del drama modern i contemporani, Barcelona, Institut del Teatre, 2009.

P.  Szondi [1978], Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico, Barcelona, Destino, 1994.

A. Ubersfeld [1978], Semiótica teatral, Madrid, Cátedra, 1993.

J. Urrutia  [2007], El teatro como sistema, Madrid, Biblioteca Nueva.

Programari

Teams.