Logo UAB
2021/2022

Ús de la Llengua Anglesa II

Codi: 100233 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Andrea Huerta Bon
Correu electrònic:
Andrea.Huerta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es dóna per suposat que l’alumne té els coneixements de Ús de la Llengua Anglesa 1. 

Cal un nivell inicial d’anglès equivalent a un C2.1 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb el nivell C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

“Ús de la Llengua Anglesa 2” forma part de la matèria “Ús de la Llengua”, juntament amb “Ús de la Llengua Anglesa 1”, “Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada” i “Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada”. 

 Objectius:

 • Millorar l’ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa, tant escrita com oral, fins a un nivell C2.1 de competència en llengua, i preparar a l’estudiant per a la matèria nuclear de “Ús de la Llengua”.
 • Treballar el nivell de pronúncia i entonació, tot ajustant-se als requisits del registre formal i acadèmic.
 • Entendre textos autèntics especialitzats i no especialitzats.
 • Parlar i argumentar amb fluïdesa sobre un tema no especialitzat sense cometre errors bàsics de gramàtica, amb una pronunciació acurada, i amb un vocabulari relativament ampli.
 • Entendre material audiovisual sobre una varietat de temes especialitzats i no especialitzats.
 • Escriure diferents tipologies de textos formals de manera ben estructurada i cohesiva, utilitzant una varietat relativament sofisticada de vocabulari i d’estructures gramaticals.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar la comprensió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 2. Demostrar la compressió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 3. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta, i interpretar-los de manera crítica.
 4. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 5. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre una varietat de temes d'interès general.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 8. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 9. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 10. Redactar assaigs argumentatius breus en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 11. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 12. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat sobre temes especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 13. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C2.

Continguts

Gramàtica i vocabulari:

 • Consolidació d’estructures gramaticals avançades de l’anglès.
 • Exercicis de correcció d’errors.
 • Exercicis de vocabulari basats en textos i materials audio-visuals.
 • Exercicis de col•locacions lingüístiques i expresions idiomàtiques.

 Comprensió auditiva:

 • Activitats de comprensió de materials audiovisuals autèntics.
 • Presa d’apunts i posterior resum escrit dels punts principals d’un discurs gravat o exposat oralment.

Producció oral:

 • Activitats de pràctica oral a classe.
 • Sessions de pràctica oral.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr)

Activitats dirigides (Classes teòriques i classes pràctiques)

 • Classes magistrals amb suport TIC i discussió col•lectiva.
 • Realització d’exercicis, col•lectivament i en grups reduïts.
 • Pràctica oral a l’aula.

Activitats supervisades (tutories)

 • Pràctica oral en grups.

Activitats autònomes (Estudi personal, realització de exercicis, producció de textos, participació a l’entorn virtual)

 • Estudi de llibres de text i consulta de manuals
 • Exercicis pràctics
 • Redacció de textos argumentatius i d’opinió, cartes, informes i ressenyes
 • Redacció de un dossier d'aprenentatge
 • Ús de les TIC i Campus Virtual.

 Activitats d’avaluació

 • Proves de comprensió auditiva i prova final oral i escrita d’aptitud general (examen)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 30 1,2
Pràctica oral a l'aula 15 0,6
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport 22 0,88
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi - Exercicis i treballs - Ús de les TIC 76,5 3,06

Avaluació

 • Continuous Assessment (20%)
 • Examen final oral (30%) 
 • Examen final escrit (50%) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S’ha de tenir en compte el següent:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

IMPORTANT:

1)      Per aprovar l'assignatura els estudiants han d'haver assolit un 60% del contingut de l'examen oral i escrit, i la mitjana del curs ha de ser igual o superior a un 60%. L'examen escrit només es pot fer si l'examen oral ha estat aprovat.

2)      Per aprovar l’examen final (tant l'oral com l'escrit) es necessita haver assolit un 60% del contingut de l'examen.

3)      Caldrà que l’alumnat tingui un mínim de 55% aprovat en cadascuna de les 3 proves que configuren l'examen escrit perquè se li faci mitjana. En cas contrari, caldrà que recuperi aquelles parts inferiors a 55%. 

4)      Només si l'alumne/a aprova l'examen escrit i l'examen oral amb el 60%, se li calcularà la mitjana amb les notes de l'avaluació continuada i amb les altres activitats d’avaluació.

Procediment de revisió de les qualificacions
 
En elmoment de realització decada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

 •   Només poden anar a la recuperació aquells estudiants que:

(i) hagin completat íntegrament l'avaluació continuada i els exàmens finals, excloent els casos degudament justificats. Òbviament, algunes tasques no es poden repetir (participació a classe i algunes tasques d'avaluació continuada).

i

(ii) hagin assolit entre un 35% i 59.9% el contingut de l'examen final oral i escrit.

Si es recupera, es podrà obtenir un màxim d'un 5 a SIGMA com a nota final.

No avaluable

Només poden accedir al “no avaluable” els alumnes que hagin presentat menys d’un 30% de lestasques d’avaluació.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLT IMPORTANT: En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Continuous assessment 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen final escrit 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen final oral 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

 • Estebas Vilaplana, Eva. Teach Yourself English Pronunciation: An Interactive Course for Spanish Speakers. Madrid: UNED, 2014.
 • Michael Kennedy-Scanlon, Juli Cebrian & John Bradbury. Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. Level C1 Book 2. UAB 2010

Llibres de referència recomanats:

 • Michael McCarthy & Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD) Third Edition. Cambridge University Press, 2012
 • Work on your Vocabulary. Hundreds of Words to Learn and Remember. Advanced. Collins, 2013.
 • Collins COBUILD English Language Dictionary or Oxford Dictionary English
 • Michael Swan. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Pàgines web:

 • General practice

www. ejerciciodeingles.com

 • Listening comprehension practice

https://www.ted.com/talks

BBC One Minute World News

 • Pronunciation

http://www.howjsay.com/ (American English)

 • Dictionaries

http://www.macmillandictionary.com/ (includes pronunciation files, British English)

http://www.ozdic.com/ (collocations)

the British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Programari

No s'utilitzarà cap programari específic.