Logo UAB
2021/2022

Fonètica i Fonologia Angleses II

Codi: 100226 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Solé Sabater
Correu electrònic:
MariaJosep.Sole@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Celia Gorba Masip
Daria Seres Guillen

Prerequisits

 • Per cursar aquesta assignatura cal haver cursat l’assignatura Fonètica i Fonologia Angleses 1 (FFA1). Els requisits específics relatius als seus continguts són el coneixement de transcripció fonètica i termes descriptius bàsics de l’assignatura FFA1.
 • Cal un nivell inicial d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta;  resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

Aquesta assignatura es cursa el segon any, després d’haver cursat Fonètica i Fonologia Angleses 1. S’estudien les diferències entre els sistemes fonològics de l’anglès i del català/castellà centrant-se en els aspectes suprasegmentals, a diferència de  FFA1, que se centra en els aspectes segmentals.

S’analitza l’accentuació de paraules i frases en anglès, la reducció vocàlica, el ritme i l’entonació.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Utilitzar transcripció fonètica.
 • Identificar la forma i la funció de les variacions accentuals, rítmiques i d’entonació en anglès.
 • Percebre i produir els contrastos rellevants en anglès.
 • Comparar el sistema fonològic de l’anglès i del català/castellà i identificar àrees problemàtiques.

Millorar la seva pronunciació de l’anglès.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els aspectes teòrics i pràctics de la fonètica articulatòria així com dels processos implicats en la producció de la parla.
 2. Definir detalladament l'inventari de fonemes consonàntics i vocàlics de l'anglès i les seves realitzacions al·lofòniques més freqüents, així com els principis de l'organització i combinació dels sons en seqüències possibles.
 3. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la lingüística.
 4. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 5. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 6. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 7. Identificar les principals àrees de dificultat en la pronunciació de l'anglès en funció de la llengua materna de l'estudiant, i treballar-ne els aspectes més problemàtics.
 8. Percebre i produir els contrastos vocàlics i consonàntics de l'anglès, així com els patrons accentuals, rítmics i entonatius.

Continguts

Anàlisi i contrast dels sistemes fonològics de l’anglès i el català/castellà i de diferents varietats de l’anglès, centrant-se en els aspectes suprasegmentals. Aprenentatge i millora de la pronunciació de l’anglès com a llengua estrangera, tècniques de producció i percepció de contrastos segmentals i de patrons accentuals, rítmics i d’entonació.

 UNITAT 1.  Principis de la combinació de sons en anglès i estructura sil.làbica 

 UNITAT 2.  Accentuació de paraules i nivells de prominència

 UNITAT 3.  Accentuació en paraules derivades i paraules compostes

 UNITAT 4. L’accent de frase i el ritme en anglès

 UNITAT 5. L’entonació en anglès

 UNITAT 6. Transcripció fonològica de textos curts i diàlegs i pràctica de lectura de textos transcrits.

 

Metodologia

Activitats autònomes: Exercicis, treballs, lectura de texts i estudi, participació.

Activitats dirigides: Classes teòriques i seminaris de pràctiques

Activitats supervisades: Tutories

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i seminaris de pràctiques 45 1,8 2, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 22,5 0,9 6
Tipus: Autònomes      
Exercicis, treballs, lectura de texts i estudi, participació 57,5 2,3 2, 3, 6, 8

Avaluació

Avaluació

 • El 80% de la nota final es calcularà a través de la realització de dos exàmens escrits a mitjans i finals de semestre (25% cadascun) i un examen oral a finals de semestre (30%).  La nota mínima per aprovar els exàmens escrits és 5/10.  Per aprovar l’examen oral (i qualsevol ítem d’avaluació oral) caldrà obtenir una puntuació igual o superior al 60% de la nota màxima (60% = aprovat = 5 sobre 10 en el còmput de la nota final). 
 • Un 5% de la nota final provindrà de la realització de d'un assignment individual que els alumnes duran a terme, o prepararan, fora de les hores de classe.
 • El 15% restant es calcularà mitjançant la realització i correcció d’exercicis pràctics i participació en la correcció dels exercicis i en pràctiques de transcripció i pronunciació.

Cal tenir en compte el següent:

 • Els exàmens, tant els dos escrits com l'oral, i l'assignment són OBLIGATORIS.  
 • Per aprovar l’assignatura, s’han de complir les condicions següents:

             -  Cal aprovar l’examen final oral.

           -  La combinació de les notes dels dos exàmens escrits ha de resultar en una mitjana igual o superior a 5. I en el cas que un dels dos exàmens estigui suspès, aquest haurà de tenir una nota igual o superior a 4.

 • La qualificació de No avaluable com a nota final del curs correspondrà a la realització com a màxim d’un examen i l'assignment. La realitzacióde dos exàmens exclou la possibilitat d'obtenir la qualificacióde No avaluable.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en els exàmens en la mesura que afecten a la comprensió dels continguts que exposa l’estudiant.
 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 • MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat.  En cas que hi hagi reiteració, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.
 • En cas d’absència justificada en un dia d’examen o de lliurament de treball (per exemple una malaltia), caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a realitzar la prova un altre dia, prèvia autoritzaciódel coordinador/a de l’assignatura.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Recuperació

Les proves de recuperació es faran item-per-item amb les següents condicions:

 •  Cal haver realitzat tots els ítems d’avaluació.
 •  Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
 •  Es podrà recuperar com a màxim un examen escrit i/o un oral.

 La nota màxima que es pot obtenir en un examen de recuperació és un aprovat (excepte en els casos que la recuperació sigui deguda a una absència justificada el dia de l’examen). 

Les dates de recuperació les fixa la Facultat amb antelació i per tant no es contemplaran dates alternatives.

El professor/a infomaràl’alumnat del dia i lloc de les proves de recuperació per Moodle.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades: Assignment 1 i els deures que es vagin lliurant durant el curs.

Procediment de revisió de les qualificacions

 En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (mitjançant Moodle) del procediment,la data i lloc de revisió de les qualificacions.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
"Assignment" 5% 5,5 0,22 1, 6, 7, 8
Deures i participació 15% 16 0,64 1, 2, 3, 6, 7, 8
Examen oral 30% 0,5 0,02 1, 7, 8
Test 1 25% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 8
Test 2 25% 1,5 0,06 1, 2, 6, 7, 8

Bibliografia

-Llibres de text

Cruttenden, Alan. 2001. Gimson's pronunciation of English [6th edition]. London: Edward Arnold.

Finch, Diana. F. and Ortiz Lira, Hector. 1982. A course in English Phonetics for Spanish Speakers. London: Heinemann.

Kreidler, Charles.W. 1997. Describing Spoken English. An Introduction. London: Routledge. Ch. 7

Ladefoged, Peter. 1982 (1993, 2005). A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich/Thomson Wadsworth.

Mott, Brian. 2000. English Phonetics and Phonology for Spanish Speakers. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Roach, Peter. 1983. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

Wells, John.C. 2006. English Intonation: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

 

-Llibres de pràctica recomanats

Estebas, Eva. 2009. Teach yourself English pronunciation: An interactive course for Spanish speakers.  Netbiblos/UNED.

García-Lecumberri, María Luisa & John A. Maidment. 2000. English Transcription course. London: Arnold.

Hancock, Mark. 2003. English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, Martin. 2007. English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge:Cambridge University Press.

 Rogerson, P and J.B. Gilbert 1990. Speaking clearly. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Trancripció fonètica

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/flashin.htm

http://davidbrett.uniss.it/phonology/page%20with%20frames2.htm

 

Fonètica general i anglesa

http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/index.html

http://www.phonetics.ucla.edu/course/contents.html

http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/

https://corpus.linguistics.berkeley.edu/acip/

 

Pràctica de pronunciació I reconeixement de sons

http://www.shiporsheep.com/

http://www.cambridge.org/elt/shiporsheep/

http://www.btinternet.com/~eptotd/vm/vowelmachine/vowelmachine.htm

http://www.englishaccentcoach.com/  

Programari

No s'utilitzarà cap programari específic