Logo UAB
2021/2022

Grans temes de la història

Codi: 100218 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 1 2
2500240 Musicologia FB 1 1
2500245 Estudis Anglesos FB 1 2
2500246 Filosofia FB 1 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2
2500256 Antropologia Social i Cultural FB 1 1
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Pomés Vives
Correu electrònic:
Jordi.Pomes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Grups en català 2, 3, 4, 5, 6, i 7

Equip docent

Ramón Martí Castelló
Javier Antón Pelayo
Just Casas Soriano
Ignacio Diaz Sierra
Jesus Brufal Sucarrat
Daniel Aznar Martinez
Fatma Sinem Eryilmaz Unsal
Arnau González Vilalta
Joan Oller Guzman

Prerequisits

Cap. 

Objectius

Un recorregut generalista sobre els principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat des de la Prehistòria i fins el món actual, amb diversos enfocaments temàtics de la Ciència Històrica (social, polític, econòmic, de gènere, cultural, ideològic). En aquest recorregut s'atendrà als aspectes que puguin ser d'interès per als estudis específics dels estudiants de cada grup de l'assignatura. Teoria i metodologia de la Història.

Competències

  Història de l'Art
 • Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Antropologia Social i Cultural
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Accedir a les fonts electròniques d'informació i elaborar i comunicar aquesta informació en formats electrònics
 2. Accedir a les fonts electròniques d'informació i elaborar i comunicar aquesta informació en formats electrònics.
 3. Accedir a les fonts electròniques d'informació i elaborar i comunicar aquesta informació en formats electrònics 
 4. Analitzar casos històrics de fets científics.
 5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Enumerar fets històrics que han pogut influir en el desenvolupament científic
 8. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
 9. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 10. Exposar els conceptes propis de la història de la ciència
 11. Identificar el context en que s'inscriuen els processos històrics
 12. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics
 13. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 14. Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets
 15. Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
 16. Identificar i analitzar el vocabulari específic que ha produït cada una de les formacions socials que seran analitzades
 17. Identificar i analitzar el vocabulari específic que va produir cada una de les formacions socials analitzades
 18. Identificar i analitzar el vocabulari específic que va produir cada una de les formacions socials analitzades.
 19. Identificar i interpretar les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a l'època contemporània
 20. Identificar i interpretar les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a l'època contemporània.
 21. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
 22. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
 23. Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
 24. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 25. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 26. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 27. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 28. Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un determinat tema
 29. Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un determinat tema.
 30. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics
 31. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics.
 32. Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics
 33. Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics.
 34. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 35. Treballar en equip respectant les diverses opinions.
 36. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història
 37. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la ciència
 38. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 39. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.
 40. Utilitzar lèxic específic de la història

Continguts

 

 

 1. El sentit del temps. El concepte d’història.
 2. L’escenari de la historia.
 3. El nombre dels homes: vida, subsistència i mort dels éssers humans
 4. Formes de subsistència, treball i condicions de vida
 5. Formes d’organització col·lectiva: la societat. Gènere, família, raça, classe social. 
 6. L’organització política. Estat i nació. Violència, poder i resistència 
 7. Les idees: Cultura, religió, civilització i ciència

 

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

Assistència a classes teòriques dirigides per el/la professor/a.

 

Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el/la professor/a.

 

Lectura comprensiva de textos.

 

 

 

Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

 

Preparació de presentacions orals.

 

Estudi personal.

El professorat haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d’alguna classe a permetre que els seus estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoriques 39 1,56 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40
Seminaris i pràctiques d'aula 13,5 0,54 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 37
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Estudi personal per preparar la matèria 45 1,8 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 36, 37, 38
Lectura de textos, redacció de treballs. Preparació de comentaris orals i seminaris 30 1,2 2, 3, 6, 8, 9, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 40

Avaluació

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar, el seu pes en la qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. )

 

 

El sistema d’avaluació s’organitza en dos mòduls:

• Mòdul d’exàmens, amb un valor del 60% (30%+30% si es fan dues proves) de la nota final de curs.

• Mòdul de treballs, comentaris de text i/o exposicions orals, amb un valor del 40% de la nota final de curs.

Al llarg del quadrimestre es programaran almenys 3 activitats d'avaluació i 2 tipologies d’avaluació. Cap activitat d’avaluació pot suposar més del 50% del total de la nota.

Les activitats d'avaluació es programaran al llarg del curs acadèmic. Les dates de realització de les proves a l'aula i de lliurament de treballs i recensions seran comunicades a l'alumnat amb antelació suficient. El professor establirà un horari específic de tutories per procedir al comentari de les activitats d'avaluació realitzades.

S'aprova l'assignatura si s'aconsegueix un mínim de 5 punts (sobre 10) amb la suma de les qualificacions de totes les activitats d'avaluació realitzades.

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L'alumne serà qualificat amb un No Avaluable quan no es presenti a activitats d'avaluació per valor superior al 60% de la nota d'avaluació continuada

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

L'alumne tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professor establirà oportunament els mecanismes per fer-ho

En les activitats escrites es tenen en compte les faltes ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques. La penalització pot ser d'entre 0,1-0,2 punts per cada falta comesa sobre la nota final. Les faltes repetides poden descomptar.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

RECUPERACIÓ

Tal i com estableix el protocol de recuperació de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de tenir dret a la recuperació, els/les alumnes "han d'haver-se presentat a totes les proves que consten en la guia docent de l'assignatura de l'any en curs". Això vol dir que si no es fa algun dels exàmens previstos o no es lliuren els treballs obligatoris, no es tindrà dret a ser reavaluat.

La recuperació consistirà en un examen del global de l'assignatura, i tindrà lloc en la data establerta per la Facultat.

La nota màxima que es podrà obtenir en el procés de reavalució és un 5 (APROVAT)

En cap cas es podrà plantejar la recuperació com un mecanisme per a millorar la nota dels/de les alumnes que ja haguessin aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites parcials 60% 5,5 0,22 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40
Treballs, comentaris de text, exposicions orals 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Bibliografia

J. M. Roberts, Historia del mundo. De la prehistoria a nuestros días. Madrid: Debate, 2010. (tractament per etapes cronològiques)

J. Fontana, Introducció a l’estudi de la història. Barcelona: Crítica, 1997. (tractament temàtic, més estructural, que és el que seguim per fer la proposta de temari en bona mesura)

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Jack Goody, El robo de la Historia, Madrid: Akal 2011 (totes les èpoques històriques).

Peter Burke. Historia Social del Conocimiento, Barcelona: Paidós, 2012.

Peter Watson, Ideas. Historia intelectual de la humanidad, Barcelona: Crítica, 2006.

Donad Wassoon, Cultura. El patrimonio común de los europeos, Barcelona: Crítica, 2006.

C.A. Bayly, El nacimiento del mundo moderno, 1780-1914, Madrid: Siglo XXI, 2009.

B.S. Anderson, J.P. Zinsser, Historia de las Mujeres: una historia propia, Crítica, Barcelona, 1992. 2 vols.
 
Gisela Bock, La mujer en la Historia de Europa, Crítica, Barcelona, 2001
 
Georges Duby, Michelle Perrot (Dir.), Historia de las mujeres, Taurus, Madrid, 1993, 5 vols.
 
Isabel Morant (Dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, Cátedra, Madrid, 2006. 4 vols.

 

INSTRUMENTS

 

R. Overy, Historia del Mundo: The Times. La cartografía de la historia. Madrid: La Esfera de los libros, 2007.

N. J. G. Pounds, Geografía histórica de Europa. Barcelona: Crítica, 2000.

DUBY, G. (ed.), Atlas histórico mundial, Debate, Madrid 2001.

KINDER, H.; HILGEMANN, W., Atlas Histórico Mundial, Istmo, Madrid 1999.


R. Williams, Palabras clave. Uu vocabulario de la cultura y la sociedad, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión

Elena SÁNCHEZ DE MADARIAGA (1998), Conceptos fundamentales de historia, Madrid: Alianza Editorial.

Pierre VILAR (1980), Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelona: Crítica.

 

Programari

No es preveu