Logo UAB
2021/2022

Idioma Modern II (AnglŔs)

Codi: 100045 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500239 Hist˛ria de l'Art OT 3 0
2500239 Hist˛ria de l'Art OT 4 0
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 0
2500501 Hist˛ria OT 4 0
2501801 Estudis de CatalÓ i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de CatalÓ i Espanyol OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OT 3 0
2502533 Estudis Francesos OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
2503702 CiŔncies de l'Antiguitat OT 4 0
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificaciˇ Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i LingŘÝstica OT 4 0
2504211 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0
2504211 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elisenda Pilar Vila Estrada
Correu electr˛nic:
Elisenda.Vila@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
anglŔs (eng)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengŘes

Validat!

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura els alumnes han de tenir un nivell d’anglès equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Es recomana haver cursat Idioma Modern I.

Objectius

Aquesta assignatura posa èmfasi en la comprensió oral de la llengua anglesa. A partir de diversos materials es tractaran deferents aspectes gramaticals i lèxics corresponents al nivell del curs. (Es treballaran temps verbals, causa i efecte, i quantificadors, entre altres) També es treballarà l’adquisició de vocabulari, correcció d’errors, comprensió de texts i organització d’escriptura.

CompetŔncies

  Hist˛ria de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Hist˛ria
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de CatalÓ i Espanyol
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Francesos
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  CiŔncies de l'Antiguitat
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificaciˇ Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i LingŘÝstica
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i literatura espanyoles
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramÓtica de manera adequada.
 2. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramÓtica de manera adequada.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadŔmics adequats
 4. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadŔmics adequats.
 5. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 6. Participar en debats sobre fets hist˛rics respectant les opinions dels altres participants.
 7. Participar en els debats orals a l'aula de manera crÝtica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 8. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crÝtica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 9. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crÝtica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 10. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 11. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadŔmic adequat

Continguts

Es faran les Unitats 6,7,8 i 10 del llibre com també altra material per treballar el material del curs.

Organització d’escriptura: Esquemes i topic sentences

Metodologia

La metodologia que segueix aquest curs és la que s’especifica al llibre de text (vegeu Bibliografia). Es faran les unitats 6,7,8 i 10. Hi haurà bàsicament activitats d’expressió i comprensió oral. També es treballarà la comprensió de textos i organització de l’escriptura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats Dirigidas 50 2 2, 3, 5, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Activitats Supervisadas 10 0,4 2, 8
Tipus: Aut˛nomes      
Activitats Aut˛noms 50 2 10
Preparar treballs i presentaciˇ oral 25 1 2, 3, 8, 10

Avaluaciˇ

L’assignatura s’avaluarà de la següent manera:

 

Avaluació Continuada                                                                  35%

-          4 proves (no es poden recuperar)

-          2 treballs d’escriptura

Presentació                                                                                 10%

Examen Final                                                                              45%

Activitats Parlades                                                                       10%

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

-          L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.

-          L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

-          L’alumnat haurà d’haver aprovat 2 dels 4 tests.

-          La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

 

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats Parlades 10% 4 0,16 6, 7, 8, 9, 10
Evaluaciˇ Continuada (tests i redaccions) 35% 5,5 0,22 1, 2, 5, 8
Examen Final 45% 1,5 0,06 2
Presentaciˇ oral 10% 4 0,16 3, 4, 11

Bibliografia

Llibre de text:

Lansford, Lewis, Dummett, Paul, and Helen Stephenson. (2017). Keynote Advanced for "Usos Bàsics" (UAB SPECIAL EDITION). Hampshire:National Geographic Learning.

 

Per millorar la gramàtica es recomana:

- Kennedy-Scanlon, Michael, Pladevall, Elisabet and Cebrián, Juli (2012). Guided Error correction

Level B2. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions

Bellaterra.

 

Diccionaris:

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP.

- Collins Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publishers.

- Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, CUP.

- Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary, 6th ed., Grijalbo.

- Longman Language Activator. Longman.

 

http://www.ldoceonline.com/ (Longman Dictionary of Contemporary English)

http://www.merriam-webster.com/ (Merrian-Webster dictionaries on line)

http://dictionary.cambridge.org/ (Cambridge dictionaries on line)

http://www.flo-joe.co.uk/ (Cambridge official examination practice)

http://www.els-lab.com (listening exercises with self-correction multiple-choice activities)

http://oxforddictionary.so8848.com/ (online collocation dictionary)

 

 

Programari

No s'utilitza programari específic.