Logo UAB
2021/2022

Idioma Modern I (Italià)

Codi: 100039 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 0
2500501 Història OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 0
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
2504211 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0
2504211 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0
2504212 Estudis anglesos OT 3 0
2504212 Estudis anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eduard Vilella Morató
Correu electrònic:
Eduard.Vilella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
italià (ita)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Rossend Arqués Corominas
Eduard Vilella Morató
Donatella Buovolo
Nicola Di Nino

Prerequisits

No s'escau.

Objectius

L'assignatura Idioma modern I (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua (orientativament, proper a un nivell A1), tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.

Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l’arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 6. Participar en els debats orals a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 7. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 8. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.

Continguts

1. Introducció. Familiarització amb la llengua i la cultura italianes. El sistema fonètic, l'alfabet. Comunicació a l'aula

2. Presentacions. Presentar/ presentar-se. Registre formal / informal. Demanar/fornir informacions generals. Adjectius

d'origen, el present d'indicatiu regular i irregular.

3. Descripcions. Lèxic i estructures pragmàtiques relatives a les descripcions d'espais. Interaccions comunicatives

quotidianes en societat (institucions públiques, comerç, restauració, horaris). Numerals, c'è / ci sono, presents, articles, preposicions.

4. La vida quotidiana. Descriure i les activitats habituals i la seva freqüència. Dialogar-ne. El treball. Desenvolupament de situacions relatives al món laboral. Lèxic i estructures pragmàtiques. Presents irregulars, articles, preposicions, adverbis.

5. Descripció de llocs, itineraris, indicacions. Donar i demanar informacions espacials. Diàlegs, lèxic i estructures pragmàtiques. La família. Descriure i parlar de les pròpies famílies. Construccions amb possessiu. Panoràmica sobre presents, possessius i articles. Adverbis

6. En passat. Lèxic i estructures pragmàtiques relacionades amb la descripció de successos passats: el passat perfet i imperfet: l'ús, els auxiliars, la concordança, particularitats.

7. Expressió i comprensió oral. Fonètica bàsica de l'italià.

 

Metodologia

L'assignatura de Idioma Modern I (italià) és de caire instrumental i essencialment pràctic. L'èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l'aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

- Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

- Pràctica d'expressió escrita i oral en llengua italiana

- Anàlisi de fenòmens gramaticals

- Lectura comprensiva de textos

- Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals

- Realització d'activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca

d'informacions a Internet…

- Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

- proves de gramàtica, d'expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació: exàmens parcial i final 10 0,4 1, 2, 4
Classes amb participació activa 35 1,4
Tutories 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Practica oral, situacions comunicatives simulades, redacció, debats… 25 1
Tipus: Autònomes      
Exercicis gramaticals, qüestionaris, redacció de textos relacionats amb les unitats, estudi del manual 50 2

Avaluació

-Avaluació continuada (= 100% de la nota final):

a) Prova parcial 1 (= 40%).

b) Prova parcial 2 (= 40%).

c) Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral (= 15%).

d) Participació al seminari rotatori de reforç oral i de lectura impartit per la prof. Buovolo (=5 %)

-S'avaluaran totes les destreses en llengua italiana: gramàtica, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

-Per tenir dret a l'avaluació (o en el seu cas la recuperació), l'alumnat ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

-Només tenen dret a la recuperació (total o parcial, segons calgui) els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.

-L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable en el cas que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

-La participació i les tasques relacionades amb l'activitat docent a classe queden excloses de la recuperació.

-La recuperació consistirà en una prova de síntesi de la part recuperable.

-En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

-Serà necessari aprovar cada una de les parts recuperables per poder tenir dret a la mitjana global.

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinarique s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

-En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral 15 % 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Participació al seminari rotatori de reforç oral i de lectura impartit per la prof. Buovolo 5 % 4 0,16 1, 2, 3, 4
Test 1 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4
Test 2 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Manual:

T. Marin, P. Diadori, Via del Corso. A1, Roma, Edilingua, 2017

A l'inici del curs el docent indicarà i posarà a disposició dels alumnes els materials per les classes.

Al llarg del curs el docent indicarà textos de lectura obligatoris.

Com a complement es poden consultar gramàtiques com la de Nocchi i la de Carrera Díaz, escrita en castellà i dirigida a un públic espanyol (amb atenció a la comparació de llengües i fenòmens contrastius etc.). Tres bons diccionaris bilingües són el d'Arqués (per al català) i els de Arqués-Padoan i Calvo-Giordano (per al castellà).


- R. Arqués, Diccionari català-italià italià-català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992 i 2002.

- R. Arqués/ A. Padoan, Grande Dizionario di Spagnolo-Italiano / Italiano-spagnolo, 2 ed, aggionata, Zanichelli, Bologna, 2020.

- R. Arqués - A. Padoan, Ágil. Dizionario italiano-spagnolo. Bologna, Zanichelli, 2014

- C. Calvo Rigual; A. Giordano, Diccionario italiano italiano-español, español-italiano, Barcelona Herder 2001.

- M. Carrera Díaz,Manual de gramática italiana , Barcelona, Ariel, 1991.

- S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma, 2012.

- N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. Minor, Bologna, Zanichelli, 2010.

 

 

Programari

No hi ha indicacions particulars al respecte, a part les habituals aplicacions d'ofimàtica, correu electrònic,  navegador (actualitzat), MS Teams per a eventuals sessions online, etc.