Logo UAB
2020/2021

Idioma modern I (anglès)

Codi: 100036 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500243 Estudis Clàssics OT 3 0
2500243 Estudis Clàssics OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 0
2500501 Història OT 4 0
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 3 0
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 0
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elisenda Pilar Vila Estrada
Correu electrònic:
Elisenda.Vila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura els alumnes han de tenir un nivell d’anglès equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 

Objectius

Aquesta assignatura posa èmfasi en la comprensió oral de la llengua anglesa. A partir de diversos materials es tractaran deferents aspectes gramaticals i lèxics corresponents al nivell del curs. (Es treballaran temps verbals, comparacions, condicionals entre altres) També es treballarà l’adquisició de vocabulari, correcció d’errors, comprensió de texts i organització d’escriptura.

Competències

  Història de l'Art
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
 2. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 5. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 6. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.

Continguts

Es faran les Unitats 1,2,3 i 5 del llibre com també altra material per treballar el material del curs.

Organització d’escriptura: Resums.

 

Metodologia

 

 

La metodologia que segueix aquesta assignatura és la que especifica al llibre de text (vegeu Bibliografia). Es faran les Unitats 1,2 3 i 5 del text. Hi haurà bàsicament activitats d’expressió i comprensió oral. També es treballarà la comprensió de texts i organització d’escriptura.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats Dirigides 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Activitats Supervisades 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Preparar treball i presentació oral 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de la següent manera:

 

Avaluació Continuada                                                                        35%

-          4 proves (no es poden recuperar)

-          2 treballs d’escriptura

Presentació                                                                                      10%

Examen Final                                                                                   45%

Activitats Parlades                                                                            10%

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

  

Recuperació: 

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

-          L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.

-          L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

-          L’alumnat haurà d’haver aprovat 2 de les 4 proves.

-          La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

 

Qualificació "No avaluable"

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitatsen els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que lesproves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats Parlades 10% 3 0,12 2, 5, 6
Avaluació continuada (tests i redaccions) 35% 4 0,16 2, 7
Examen final 45% 1,5 0,06 1, 2, 4
Presentació oral 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 6, 7

Bibliografia

Llibre de text:

 

Lansford, Lewis, Dummett, Paul, and Helen Stephenson. (2017). Keynote Advanced for "Usos Bàsics" (UAB SPECIAL EDITION). Hampshire:National Geographic Learning.

 

Per millorar la gramàtica es recomana:

- Kennedy-Scanlon, Michael, Pladevall, Elisabet and Cebrián, Juli (2012). Guided Error correction

Level B2. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions

Bellaterra

 

http://www.ldoceonline.com/ (Longman Dictionary of Contemporary English)

http://www.merriam-webster.com/ (Merrian-Webster dictionaries on line)

http://dictionary.cambridge.org/ (Cambridge dictionaries on line)

http://www.flo-joe.co.uk/ (Cambridge official examination practice)

http://www.els-lab.com (listening exercises with self-correction multiple-choice activities)

http://oxforddictionary.so8848.com/ (online collocation dictionary)