Logo UAB
2020/2021

Pràctiques d’Intervenció

Codi: 44393 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge OT 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carrasumada Serrano Pau
Correu electrònic:
Carrasumada.Serrano@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent extern a la UAB

Laura Gonzalez Sanvisens

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

G1Ampliar la formación práctica del profesional de la logopedia

G1.1Observar y participar gradualmente en actividades que preparen para la práctica profesional como  logopeda

G1.2 Relacionar, en el contexot de la práctica aplicada, los conocimientos teóricos previos y los que se  consigan en el máster.

G1.3 Aprender a identificar los límite de su futura competencia profesional y saber derivar al especialista los casos que no correspondan a su capacitación como  logopeda

G1.4Saber identificar las situaciones en las que ha de pedir asesoramiento o supervisión al profesional especialista

G2 Profundizar en los conocimientos teórico-prácticos que les possibiliten la cualificación  y la  especialización en el diagnóstico y la intervención logopédica

G2.1 Familiarizarse con el código deontológico propio de la professión

G2.2 Interaccionar con otros profesionales

G2.3 Aprender a gestionar centros de Logopedia

Competències

 • Actualitzar, relacionar críticament i aplicar a l'activitat professional els diferents marcs teòrics sobre els processos d'aprenentatge i d'adquisició dels processos comunicatius.
 • Adequar i supervisar plans d'intervenció logopèdica, en funció de l'avaluació i de les variables individuals i socials concurrents, enfront de problemàtiques noves i complexes.
 • Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i actuar d'acord al codi deontològic de la professió considerant la diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies.
 • Desenvolupar la pràctica professional des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb capacitat per avaluar-la i optimitzar-la.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la intervenció logopèdica.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el discurs a les competències lingüístiques i comunicatives de l'usuari i la seva família.
 2. Adequar l'actuació professional al codi deontològic en el context de les pràctiques d'intervenció logopèdica.
 3. Adequar la comunicació atenent a la diversitat sociocultural de l'usuari i el seu entorn familiar i comunitari.
 4. Analitzar els tractaments logopèdics en el marc de les teories de l'aprenentatge que els donen suport.
 5. Conèixer el llenguatge propi de fonts d'informació no logopèdiques amb la finalitat d'interpretar adequadament les informacions proporcionades per altres professionals en el context de les pràctiques d'intervenció logopèdica.
 6. Conèixer i intervenir sobre els facilitadors i barreres de l'adhesió terapèutica.
 7. Dominar les tècniques d'entrevista en logopèdia.
 8. Establir els objectius de la intervenció logopèdica des d'una perspectiva interdisciplinària.
 9. Identificar les característiques de l'entorn familiar i social per determinar la seva influència en el procés d'intervenció.
 10. Interpretar críticament els resultats dels instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica.
 11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 12. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 13. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 15. Reconèixer els estats afectius i processos vivencials de l'usuari i la seva família.
 16. Reconèixer la importància i identificar els recursos per a una actualització permanent en l'exercici de l'activitat professional en el context de les pràctiques d'intervenció logopèdica.
 17. Reconèixer la necessitat d'exploracions addicionals, complementàries a les fonts d'informació recaptades, en el context de les pràctiques d'intervenció logopèdica.
 18. Seleccionar de forma argumentada, sobre la base de criteris de garbellat i de qualitat, les fonts documentals pertinents per a l'objectiu de la recerca, l'avaluació o la intervenció logopèdica en el context de les pràctiques d'intervenció logopèdica.
 19. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 20. Utilitzar adequadament els procediments i tecnologies per a una comunicació efectiva entre professionals.
 21. Utilitzar críticament els instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica.

Continguts

El mòdul de Pràcticum d'intervenció no té pròpiament temari, sino objectius que han estat descrits en l' apartat OBJECTIUS i que s'han d' aconseguir d' acord amb els Resultats d' Aprenentatge, en els centres de Pràctiques.

Metodologia

L' estudiant haurà d' assistir als centres de Pràctiques. Haurà d' assistir també a una sessió de tutoria grupal informativa i de seguiment del procés de les pràctiques, en les quals s' explicarà l' organització general i les característiques de la memòria que s' haurà de presentar al final de les pràctiques.

“Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària”.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques assistencials 178 7,12 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tutoria 4 0,16 11, 14
Tipus: Autònomes      
Lectura d' articles i informes i elaboració de la memòria, agenda d'activitats o procediment que s' acordi amb el centre de pràctiques 118 4,72 11, 12, 14

Avaluació

L' avaluació consisteix en la suma de dues evidències : un informe del tutor o tutora de Pràctiques que suposa el 80% de la nota final i el lliurament de la memòria final que ha d' elaborar l' estudiant, que suposa el 20% restant. Els requisits per a l' acompliment d' aquestes evidències s' explicaran amb detall a les tutories informatives i al Campus Virtual. 

 

 https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1: Memòria o agenda d' activitats o procediment que s' acordi 20% 0 0 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20
EV2: Pràctiques assistencials 80% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Bibliografia

Les lectures obligatòries s' indicaran a cada centre de pràctiques