Logo UAB
2020/2021

Tècniques d’Anàlisi de Dades en Recerca

Codi: 44391 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
José María Losilla Vidal
Correu electrònic:
JosepMaria.Losilla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Si hi ha estudiants no competents amb la llengua catalana, la docència es farà en castellà.

Equip docent

Eduardo Doval Diéguez
Cristina Mumbardó Adam

Equip docent extern a la UAB

Cristina Mumbardó Adam

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquest mòdul.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumnat adquireixi els coneixements necessaris per analitzar les dades recollides en una investigació empírica en l'àmbit dels trastorns de la comunicació, així com per dissenyar o adptar instruments de mesura en aquest àmbit.

S'aprèn a formular correctament les hipòtesis d'investigació i es desenvolupen les habilitats relatives a la gestió, anàlisi i interpretació de les dades, així com les relacionades amb el disseny i adaptació d'instruments de mesura.

Per últim, l'alumnat aprene a identificar i discutir les implicacions sanitàries, metodològiques i tècniques de la investigació, així com les seves repercussions sobre l'actuació assistencial i sobre el progrés del coneixement científic.

Competències

 • Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dissenyar o adequar tècniques i instruments de recollida d'informació d'acord als estàndards de desenvolupament d'instruments a mida.
 2. Gestionar, analitzar i interpretar de forma òptima les dades d'una recerca.
 3. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 4. Seleccionar, valorant la seva qualitat, els procediments, tècniques i instruments de mesura més adequats en funció dels objectius o hipòtesis.
 5. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

 • Habilitats de lectura crítica de publicacions científiques.
 • Gestió i anàlisi informatitzada de dades (estadística descriptiva i introducció a la inferència).
 • Síntesis d’evidències científiques.
 • Fonaments de disseny i adaptació d’instruments de mesura.

Metodologia

En aquest mòdul és combinen diferents tècniques didàctiques tradicionals amb altres recursos orientats a fomentar l’aprenentatge significatiu i cooperatiu.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició teòrica 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5
Práctiques informatitzades 14 0,56 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Revisió de problemes integrats 15,5 0,62 1, 2, 4
Tutories 6 0,24 1, 2, 4
Tipus: Autònomes      
Entrenament en programaris informàtics basat en guies i tutorials 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5
Lectura comprensiva dels materials indicats pels docents 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5
Realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums 5 0,2 3, 4, 5

Avaluació

En aquest mòdul pretenem que l’avaluació compleixi una funció pedagògica i no només acreditativa.

A continuació, indiquem el tipus d’evidències que l'alumnat haurà d’aportar i el seu pes en la qualificació final:

 • Evidència 1 (setmana 5). Prova escrita teòrica i pràctica individual que es realitza de forma virtual. Permet obtenir fins a 4 punts. Continguts: instruments de mesura.
 • Evidència 2 (setmana 11). Prova pràctica individual que es realitza a l'aula d'informàtica. Permet obtenir fins a 5 punts. Continguts: anàlisi de dades.
 • Evidència 3 (setmana 12). Prova pràctica individual que es realitza de forma virtual. Permet obtenir fins a 1 punt. Continguts: anàlisi de dades textuals.

Estudiant "avaluable": l'alumnat es considera avaluable quan hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes major o igual a 4 punts; en cas contrari constarà en actes com a "no avaluable".

Mòdul superat: l'aliumnat ha superat el mòdul quan ha obtingut una qualificació mínima de 5 punts i al menys 2 punts provenen de l'EV1 i 2 punts de l'EV2.

Recuperació: podran optar a realitzar alguna de les proves de recuperació aquell alumnat que hagi assolit una qualificació final igual o superior a 3,5 punts i inferior a 5 punts, i que hagin estat prèviament avaluats en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total del mòdul.

Estudiants de 2a matrícula o posterior: No es preveu que l'alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.


En el següent enllaç es poden consultar les pautes d'avaluació de la Facultat:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1 - Instruments de mesura (setmana 5) 4 punts 2 0,08 1, 4
EV2 - Anàlisi de dades (setmana11) 5 punts 3 0,12 2, 5
EV3 - Anàlisi de dades textuals (setmana 12) 1 punt 2 0,08 2, 3, 5

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Els estudiants tindran accés a través del moodle als documents en format pdf que constitueixen la bibliografia bàsica de l'assignatura.

Bibliografia complementària

Abad, F.J., Olea, J., Ponsoda, V. y García, C. (2011). Medición en ciencias sociales y de la salud. Madrid: Síntesis.
Ato, M., Losilla, J.M., Navarro, B., Palmer, A., y Rodrigo, M.F. (2005). Modelo Lineal Generalizado. Girona: Documenta Universitaria - EAP.
Botella, J. y Sánchez Meca, J. (2015). Meta-análisis en ciencias sociales y de la salud. Madrid: Síntesis.
Losilla, J.M., Navarro, B., Palmer, A., Rodrigo, M.F. y Ato, M. (2005). Del Contraste de Hipótesis al Modelado Estadístico. Girona: Documenta Universitaria - EAP.
Losilla, J.M. y Vives, J. (2007). L’Ordinador en Psicologia. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.
Martínez Arias, M.R., Hernández, M.J. y Hernández, M.V. (2006). Psicometría. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
Pardo, A., Ruiz, M.A.. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Síntesis.
Pardo, A.,y  Ruiz, M.A.. (2012). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud III. Madrid: Síntesis.
Pardo, A. y San Martín, R. (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II. Madrid: Síntesis.
Solanas, A., Salafranca, L., Fauquet,J. i Núñez, M.I. (2005). Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Madrid: Thomson.