Logo UAB
2020/2021

Litigació Civil

Codi: 44218 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sandra Camacho Clavijo
Correu electrònic:
Sandra.Camacho@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Prerequisits

Per cursar el Master és indispensable estar en possessió de la Llicenciatura o Grau en Dret

Professorat

Litigació Civil I

Joan Manel Abril Campoy (català)

Xavier Cecchini Rosell (català)

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera (castellà)

Carles Górriz López (castellà)

Jorge Miquel Rodriguez (castellà)

Ramón Morral Soldevila (català)

Judith Solé Resina (català)

Litigació Civil II

Manuel Cachón Cadenas (castellà)

Cristina Riba Trepat (català)

Francisco Ramos Romeu (català-castellà)

Albert Fauria Planas (català-castellà)

Josep Lluís Rodríguez (català-castellà)

Verónica Dávalos (castellà)

Objectius

La finalitat que es persegueix és que les persones que la cursin adquireixin les aptituds necessàries per preparar i dirigir un procés civil, en qualsevol de les seves modalitats, tant des de la posició de part actora com de part demandada.
El mòdul de Litigació Civil es subdivideix, a efectes docents, en dos submòduls:
- Litigació Civil 1 (Temes de Dret civil i de Dret mercantil) Coordinadora: Prof. Dra. Sandra Camacho Clavijo
- Litigació Civil 2 (Dret processal civil) Coordinador: Dra. Nuria Reynal Querol.
Cada submòdul s'organitza i es qualifica de manera independent i te un valor del 50%.
La qualificació final de l'assignatura és la única del mòdul de Litigació Civil. És el resultat de la suma entre les
notes obtingudes en els dos submòduls.
En cada submòdul, per l'obtenció de la nota final es té en compte la nota obtinguda en l'avaluació continuada
respectiva.

Competències

 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dominar les tècniques d'interrogació processal.
 2. Dominar les tècniques de recerca de proves.
 3. Fer negociacions dirigides a evitar el procés.
 4. Fer negociacions dirigides a finalitzar el procés ja iniciat.
 5. Planificar i dirigir l'estratègia adequada per defensar els interessos jurídics del client.
 6. Plasmar aquesta estratègia en escrits i al·legacions orals al llarg del procés.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

El mòdul Litigació civil és divideix en dos blocs: Litigació civil I que comprèn Dret civil i Dret Mercantil, i Litigació Civil II que abasta la matèria processal.

LITIGACIÓ CIVIL-SUBMODUL 1 (Coord Sandra Camacho Clavijo)

I. TEMES DE DRET CIVIL 

DRET DE FAMÍLIA I PERSONA

TEMA 1. FILIACIÓ - IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA

1. Principis del règim de filiació. La filiació : concepte

2. El període legal de concepció

3. Identificació de la persona : inscripció de la maternitat i de la paternitat.

4. El reconeixement. Expedient de jurisdicció voluntària

5. Reproducció assistida : requisits i configuració. Reproducció assistida post mortem

6. La maternitat subrogada, qüestions sobre la seva inscripció.

TEMA 2. ACCIONS DE FILIACIÓ

1. Accions de filiació. Regles generals

2. Accions de reclamació : reclamació de la filiació matrimonial. Reclamació de la filiació no matrimonial. Reclamació i pretensió d'impugnació

3. Accions d'impugnació : Impugnació de la maternitat. Impugnació de la paternitat matrimonial

4. Impugnació del reconeixement.

5. La presumpció de paternitat no matrimonial

TEMA 3: NUL·LITAT, SEPARACIÓ I DIVORCI

1. El procediment

2. Mesures prèvies i mesures provisionals

3. Mesures definitives proposades perconveni regulador

4. Mesures definitives acordades per l'autoritat judicial

5. Pactes fora de conveni regulador

6. Modificació de mesures

7. Mediació familiar

8. La cura dels fills.

9. Responsabilitat parental

10. Pla de parentalitat

DRET DE CONTRACTES

TEMA 4: ACCIONS EN MATÈRIA CONTRACTUAL

1. La nul·litat del contracte. Especial referència a les clàusules abusives i al control de transparència formal i material.

2. L’anul·labilitat del contracte.  Els vicis del consentiment

3. La resolució del contracte de compravenda. Anàlisi de la regulació del llibre VI CCCat: manca de conformitat, incompliment essencial.

4. La rescissió del contracte de compravenda: avantatge injust i rescissió per lesió.

DRETS REALS

TEMA 5: TUTELA JUDICIAL DE LA POSSESSIÓ

1. Concepte de possessió , adquisició i pèrdua de la possessió

2. La tutela sumària de la possessió interdictes de retenir i interdicte de recobrar

2.1. Legitimació activa; 2.2. Legitimació passiva; 2.3. Objecte; 2.4. Termini

3. Acció publiciana

TEMA 6: TUTELA JUDICIAL DEL DRET DE PROPIETAT

1.Concepte de propietat

2. Acció reivindicatòria: Requisits de l'acció reivindicatòria

3. Acció declarativade domini

4.Accions d'exclusió: 4.1.Acció negatòria: Legitimació activa. Legitimació passiva. Pressupost d'exercici del'acció: immissions il·legítimes; 4.2.El tancament de finques; 4.3.L'acció de delimitació i fitació

TEMA 7: EL REGISTRE DE LA PROPIETAT I ELS SEUS EFECTES

1. Efectes del Registre de la Propietat respecte al titular registral: 1.1.El principi de legitimació registral (art. 38 LH); 1.2.El principi de presumpció d'exactitud del Registre: conseqüències

2. La usucapió: 2.1.Concepte i requisits; 2.1. La usucapió secundum tabulas i la usucapió contra tabulas.

3. L'acció registral (article 41 LH): 3.1. Fonament de l'acció registral: distinció dels interdictes de retenir i recobrar; 3.2. Legitimació activa i legitimació passiva; 3.3. Procediment: causes d'oposició

4. Efectes del Registre de la Propietat respecte a tercers: 4.1. La inoposabilitat dels títols no inscrits davant de tercers (art 32 LH): requisits: 4.2. El principi de bona fe registral: la protecció del tercer (art 34LH): requisits

DRET DE SUCCESSIONS

TEMA 8: ACCIONS EN MATERIA DE DRET DE SUCCESSIONS

1.L’apertura de la successió: el dret aplicable: Reglament UE 650/2012.

2.La delació voluntària. La “interpellatio in iure”. Acceptació i repudiació de l’herència. La impugnació dels negocis mortis causa.

3. La delació legal: declaració d’hereus ab intestat.

4. La comunitat hereditària i la partició d’herència.

5. La protecció dels creditors del causant. El benefici deseparació.

6. L’acció de reclamació d’herència. La reclamació de la llegítima i del seu suplement. La reducció de llegats i donacions inoficiosos.

7.Laprotecció del consort o convivent supervivent: beneficis viduals. La quarta vidual.

II. TEMES DE DRET MERCANTIL

TEMA 1. DRET CONCURSAL

TEMA 2: CONTRACTACIÓ MERCANTIL

TEMA 3. DRET DE SOCIETATS

LITIGACIÓ CIVIL-SUBMODUL 2 (Coord Nuria Reynal Querol )

TEMES DRET PROCESSAL

1. Competència civil i parts processals

1.1. La jurisdicció civil

1.2. La competència judicial internacional (o jurisdicció internacional) dels Tribunals civils espanyols

1.3. La competència objectiva

1.4. La competència territorial

1.5. la competència funcional

1.6. El repartiment d'assumptes

1.7. Control de la jurisdicció i de les diverses classes de competència

1.8. Les parts processals

1.9. Capacitat per ser part i capacitat processal

1.10. La legitimació

1.11. La successió

1.12. El litisconsorci

1.13. La intervenció processal

1.14. La postulació processal

2. Diligències preliminars i fase d'al·legacions

2.1. Classes de diligències preliminars

2.2. Competència

2.3. Procediment

2.4. La demanda

2.5. Forma i estructura de la demanda

2.6. Determinació de la classe de procés que s'ha de seguir

2.7. Fixació dela quantia litigiosa

2.8. Fixació de l'objecte del procés

2.9. Aportació de documents i altres proves amb la demanda

2.10. Còpies de la demanda i dels documents

2.11. Admissió, inadmissió o suspensió de l'admissió de la demanda

2.12. Efectes que produeix la demanda

2.13. Ampliació de la demanda

3. Fase d'al·legacions (continuació)

3.1. L'acumulació d'accions

3.2. L'acumulació de processos

3.3. Citació a comparèixer del demandat

3.4. Actituds processals que el demandat pot adoptar enfront la demanda

3.5. Efectes processals de la declaració de rebel·lia (arts. 496 i ss. LEC)

3.6. Personació del demandat sense contestar la demanda

3.7. La contestació a la demanda

3.8. Aportació de documents i altres proves amb la contestació a la demanda, i presentació de còpies de la contestació a la demanda i dels documents acompanyats

3.9. Al·legació d'excepcions reconvencionals per part del demandat

3.10. La reconvenció

3.11. Contestació a la reconvenció

4. L'audiència prèvia

4.1. Convocatòria de l'audiència prèvia

4.2. Compareixença del demandant

4.3. Compareixença del demandat

4.4. Intent deconciliació

4.5. Debat i resolució sobre les qüestions de caràcter processal que s'hagin plantejat en els escrits de les parts

4.6. Integració de les al·legacions i de les peticions efectuades en els escrits inicials, i de les proves aportades amb aquests escrits

4.7. Posicionament de les parts sobre les proves aportades fins aquest moment

4.8. Proposició i admissió de la prova

4.9. Senyalament del judici

5.  El judici. La sentència. Les costes

5.1. El judici del procés ordinari

5.2. La vista del judici verbal

5.3. Les diligències finals

5.4. La sentència

5.5. La cosa jutjada

5.6. Formes de finalització del procés alternatives a la sentència

5.7. Les costes processals

6. Els recursos

6.1. Concepte de recurs

6.2. Classes de recursos

6.3. Legitimació per recórrer

6.4. Possibles efectes de l'admissió dels recursos

6.5. Prohibició de la reformatio in peius

6.6. Recurs de reposició

6.7. Recurs de revisió

6.8. Recurs d'apel·lació

6.9. Recurs extraordinari per infracció processal i recurs de cassació

6.10. Recurs de queixa

6.11. Mitjans d'impugnació de resolucions fermes: Rescisió de sentències fermes a instància del demandat rebel, revisió de sentències fermes i incident de nul·litat d'actuacions

7. Mesures cautelars i execució

7.1. Funció de les mesures cautelars

7.2. Competència

7.3. Mesures cautelars que poden adoptar-se

7.4. Pressupòsits necessaris per adoptar mesures cautelars

7.5. Moments processals en què poden demanar-se les mesures cautelars i procediment per adoptar-les

7.6. Modificació de les mesures cautelars i prestació de caució substitutòria

7.7. L'execució provisional

7.8. L'acció executiva i el títol executiu

7.9. La competència judicial respecte de l'execució

7.10. Legitimació activa i passiva en el procés d'execució

7.11. La demandaexecutiva

7.12. El despatx de l'execució

7.13. Mesures executives que ha d'adoptar el secretari judicial després del despatx de l'execució

7.14. Oposició a l'execució

8. Execució (continuació)

8.1. Actes de preparació de l'embargament

8.2. L'embargament

8.3. Béns inembargables

8.4. Efectes jurídics derivats de l'embargament

8.5. El procediment de constrenyiment: modalitats de constrenyiment alternatives a la subhasta

8.6. La subhasta

8.7. L'execució de condemnes no dineràries 

9. Procediments especials: judici monitori i judici canviari

9.1. El procés monitori: nocions generals

9.2. Esquema general del procés monitori

9.3. El procés monitori europeu

9.4. El judici canviari

10Especialitats processals en matèria de consumidors

10.1. Especialitats processals en matèria de consumidors

10.2. Especial referència als problemes processals derivats de les clàusules abusives

Metodologia

Durant el curs es portaran a terme les següents activitats, amb metodologies específiques en cada cas:
Classes expositives
Classes de resolució de casos
Presentació oral de treballs
Confecció d'informes i treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 65 2,6 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs, realització de casos pràctics, lectures, recerca de bibliografia i jurisprudència 48 1,92 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures dels temes, preparació dels treballs, informes i textos, recerca de bibliografia i jurisprudència 112 4,48 2, 5, 6, 7, 9

Avaluació

Avaluació
Qualificació final del mòdul: 50% de la nota final correspon a l'avaluació continuada: 5 punts (sobre 10) 50% restant a l'examen final: 5 punts (sobre 10)
1.- Avaluació continuada:
El número concret i format de les activitats d'avaluació continuada el determina el professorat del curs i es dona a coneixer a través del Campus Virtual. Es poden dur a terme en un 50% de les sessions programades,aproximadament.

En cap cas, les absències en aquestes activitats, siguin justificades o no, no són recuperables en un altre moment. Aquesta regla només s'excepciona en casos molt concrets (per exemple, perllongades per  motius de salut o similars)
Es poden deixar de fer fins a un màxim de dos de les activitats d'avaluació continuada a cada mòdul de Litigació Civil, sense cap tipus de justificació. En el cas de que es realitzin totes les activitats, no es computaran les dos que hagin obtingut una menor puntuació.
Comprèn dos tipus d'activitats:
Activitats pràctiques avaluables (redacció d'escrits, resolució de casos pràctics, etc.); figuren al calendari del curs i/o s'avisen amb anticipació.
Qüestionaris breus (pregunta breu, veritat o fals, pregunta test, etc.) realitz2.- Examen final.
Test de 25 preguntes de cada part (total de 50 preguntes, en dos examens) segons el patró de la prova d'accés del Ministeri de Justícia (4 opcions de resposta, penalitzant errors amb -0,33)
Només valorable a partir d'una nota mínima de 3 (sobre 10) Qui tingui una nota inferior, suspèn el mòdul.
Possibilitat de reavaluació: qui hagi obtingut una nota d'examen inferior a 3, pot tornar-se a presentar per recuperar-lo. Aquesta recuperació afecta només a la nota de l'examen, no a la qualificació de l'avaluació contínua,que es manté.ats a classe en dates i hores que no es comuniquen prèviament
2.- Examen final.
Test de 25 preguntes de cada part (total de 50 preguntes, en dos examens) segons el patró de la prova d'accés del Ministeri de Justícia (4 opcions de resposta, penalitzant errors amb -0,33)
Només valorable a partir d'una nota mínima de 3 (sobre 10) Qui tingui una nota inferior, suspèn el mòdul.
Possibilitat de reavaluació: qui hagi obtingut una nota d'examen inferior a 3, pot tornar-se a presentar per recuperar-lo. Aquesta recuperació afecta només a la nota de l'examen, no a la qualificació de l'avaluació contínua, que es manté.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen final 50% 0 0 5, 6, 8, 9

Bibliografia

Litigació Civil I

GETE-ALONSO, Mª del Carmen / SOLÉ RESINA, Judith. Lliçons de Dret Civil Català (Ed Tirant lo Blanch, Valencia 2016, 2017):
I Part General de Dret Civil
II Dret de la persona
III Dret de família
IV Dret d'obligacions

DEL POZO, Pedro/ VAQUER, Antoni/ BOSCH, Esteve. Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, 5ª ed.Marcial Pons, 2018.

DEL POZO, Pedro/ VAQUER, Antoni/ BOSCH, Esteve. Derecho civil de Cataluña. Derecho de Sucesiones,Marcial Pons, 2017.

DEL POZO, Pedro/ VAQUER, Antoni/ BOSCH, Esteve. Derecho civil de Cataluña. Derecho de Obligaciones y Contratis,Marcial Pons, 2018.
 
DEL POZO, Pedro/ VAQUER, Antoni/ BOSCH, Esteve. Derecho civil de Cataluña. Derecho de Familia Marcial Pons 2016
 
Codi Civil de Catalunya. Jurisprudència sistematizada. SOLÉ RESINA, Judith et alii. 3ª ed, Tirant lo Blanch,
València 2017.
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_civil_catala/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.registradors.cat/seccion.php?pag_id=182&xml_file=info_general&section=info_general

Litigació civil II
 
-AA VV, Nociones preliminares de Derecho Procesal Civil, dir. Jordi Nieva y Llorenç Bujisa, ed. Atelier, Barcelona, 2015.
 
-RAMOS MÉNDEZ, El juicio civil, ed. Atelier, Barcelona, 2017
 
-ORTELLS RAMOS, Manuel, Derecho Procesal Civil, Aranzadi, Pamplona, última edició. 

-RAMOS MÉNDEZ, Francisco, Enjuiciamiento Civil, 2 vols, Atelier, Barcelona, última edició. 

-CACHÓN CADENAS, Manuel, La ejecución procesal civil, Atelier, Barcelona, últimaedició.