Logo UAB
2020/2021

Simulació de Judicis

Codi: 44217 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Reynal Querol
Correu electrònic:
Nuria.Reynal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Equip docent

Albert Fauria Planas
Marta Isern
María Pilar López Fondón
Susana Vicente Argüelles

Equip docent extern a la UAB

Josefina Huelmo Regueiro
Luis Brun Menendez

Prerequisits

No s'exigeixen prerequisits per cursar aquest Mòdul.

Objectius

L'objectiu essencial d'aquest Mòdul consisteix en l'adquisició per part de l'estudiant de les habilitats, actituds i coneixements adequats pel correcte desenvolupament de la professió en els diferents àmbits jurisdiccionals. A aquest efecte, el Mòdul pretén proporcionar a l'alumne les seves primeres experiències pràctiques com a advocat de part en simulacions de diferents actes processals.

Competències

 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dominar les tècniques d'interrogació processal.
 2. Dominar les tècniques de recerca de proves.
 3. Fer negociacions dirigides a evitar el procés.
 4. Plasmar l'estratègia correcta en escrits i al·legacions orals al llarg del procés.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

El contingut del Mòdul s'integra per dos grans elements. D'una banda, la preparació dels casos i actes processals relatius als procediments objecte de simulació. De l'altra, la redacció d'escrits i la celebració de les actuacions orals (audiències, vistes, judicis...) que formen part d'aquests processos.

Metodologia

ATENCIÓ: La metodologia docent i l'avaluació poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

El Mòdul consta de tres apartats: la simulació de judicis civils, la simulació de judicis penals i la competició interuniversitària (triangular de judicis simulats).  

I)Simulació de judicis civils

-Es durà a terme en set sessions.

-Cada grup (40 alumnes) es dividirà en dos subgrups (de 20 alumnes cadascun).

-Al llarg de les set sessions cada subgrup analitzarà un cas d'un judici verbal i un cas d'un judici ordinari. 

-La simulació del judici verbal estarà integrada per les activitats següents:

1)Preparació i estudi del cas: 1ª sessió: consisteix en analitzar la problemàtica de l'assumpte de què es tracti així com de discutir la diferents estratègies processals. Amb caràcter previ s'haurà facilitat als alumnes la documentació necessària per fer aquesta preparació.

2)Preparació de la vista: 2ª sessió: amb l'ajuda del professor els alumnes prepararan la celebració d'aquest acte processal (intervencions dels advocats, pràctica de les proves...). 

3)Simulació de la vista: 3ª sessió: amb la presència d'un jutge es farà la simulació d'aquest acte processal on els alumnes hauran d'assumir els papers d'advocats, parts, prèrits, testimonis, etc.

 -La simulació del judici ordinari constarà de les següents activitats:

1)Redacció dels escrits de demanda i de contestació a la demanda: la redacció i presentació d'aquests escrits es farà amb caràcter previ a l'inici del Mòdul de Simulació de Judicis. Concretament, es farà coincidir amb l'explicació en el Mòdul de Litigació Civil dels temes de la demanda i de la contestació a la demanda. Per poder redactar aquests escrits es publicarà en el moment oportú la informació bàsica sobre l'assumpte de què es tracti. 

2)Preparació de l'audiència prèvia: 4ª sessió: amb l'ajuda del professor els alumnes prepararan aquest acte processal. 

3)Simulació de l'audiència prèvia: 5ª sessió: amb la presència d'un jutge es farà la simulació d'aquest acte processal on els alumnes hauran d'assumir el paper d'advocat de les parts actora i demandada.

4)Preparació del judici: 6ª sessió: amb l'ajuda del professor els alumnes prepararan la celebració del judici (intervencions dels advocats, pràctica de les proves...).

5)Simulació del judici: 7ª sessió: amb la presència d'un jutge es farà la simulació d'aquest acte processal on els alumnes hauran d'assumir el paper d'advocat de les parts actora i demandada, de litigants, de testimonis, de pèrits, etc.

II)Simulació de judicis penals

-Es durà a terme en sis sessions.

-Cada grup (40 alumnes) es dividirà en dos subgrups (de 20 alumnes cadascun).

-Al llarg de les sis sessions cada subgrup analitzarà tres casos diferents.

-Les activitats que es duran a terme seran les següents:

1)Redacció dels escrits d'acusació i defensa: aquesta activitat només es realitzarà en un dels tres casos que cada subgrup estudiarà. La redacció i presentació d'aquests escrits es farà amb caràcter previ a l'inici del Mòdul de Simulació de Judicis. Concretament, es farà coincidir amb l'explicació en el Mòdul de Litigació Penal dels temes referents a aquests escrits. Per poder redactar-los es publicarà en el moment oportú la informació bàsica sobre l'assumpte dequè es tracti.

2)Preparació dels judicis: 1ª, 2ª, 3ª i 4ª sessions: sota la direcció del professor s'analitzaran els diferents problemes que plantegen els tres casos penals que cada subgrup té assignats. Amb caràcter previ s'haurà facilitat als alumnes la documentació necessària per fer aquesta preparació.

3)Simulació dels judicis: 5ª i 6ª sessions: amb la presència d'un jutge es farà la simulació del judici oral dels diferents casos teballats, on els alumnes hauran d'assumir els papers d'advocats, parts, Ministeri Fiscal, testimonis, pèrits, etc.

III)Triangular de judicis simulats

-La preparació per a aquesta competició es realitzarà en cinc sessions.

-La primera sessió, dirigida a tots els alumnes del Mòdul, serà explicativa i informativa.

-Les quatre sessions restants es desdoblaran entre els alumnes que optin per la simulació de judicis civils i els que ho facin pels judicis penals. Aquestes sessions serviran per preparar els casos que es defensaran el dia del concurs.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació del professor 3 0,12 5
Tipus: Supervisades      
Preparació de les actuacions orals (judicis, vistes...) 30 1,2 1, 2, 3, 5
Simulació de les actuacions orals 15 0,6 1, 2, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Redacció d'escrits 45 1,8 4, 5, 7
Treball personal de l'alumne (individual o en grup) 48 1,92 4, 5, 7

Avaluació

-Les activitats avaluatives del Mòdul es desenvoluparan en els tres apartats que el configuren: en la simulació de judicis civils, en la simulació de judicis penals i en la triangular de judicis simulats.

-Les activitats que seran objecte d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'alumne seran les següents: 

 1. Entrega d'escrits: 20%
 2. Actuació processal en el rol d'advocat o de Ministeri Fiscal: 45% 
 3. Actuació processal en altres rols i participació en la preparació dels judicis: 15% 
 4. Triangular dels judicis simulats: 20% 

-En cas que, en la triangular de judicis simulats, el nombre d'alumnes que vulguin intervenir el dia del concurs sigui superior al nombre de places previstes per l'organització per fer-ho, la selecció dels participants es farà d'acord amb l'expedient acadèmic dels alumnes aspirants i l'interès mostrat en les dues parts anteriors del mateix Mòdul.

-Un cop hagi finalitzat la simulació de judicis civils i la simulació de judicis penals, els professors de cadascun d'aquests apartats fixaran una data perquè els alumnes que ho desitgin puguin fer la revisió oportuna.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Celebració dels actes orals 68% 6 0,24 1, 2, 4, 6, 7
Entrega d'escrits, elaboració d'esquemes, búsqueda de bibliografia i jurisprudència, etc. 32% 3 0,12 3, 4, 5, 7

Bibliografia

En funció dels casos plantejats, cada professor recomanarà la bibliografia que cregui més oportuna.