Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Màster

Codi: 43969 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316493 Periodisme i Innovació en Continguts Digitals OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pepe Rodriguez Bonfill
Correu electrònic:
Pepe.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

No existeixen prerequisits per cursar l'assignatura

Objectius

En el desenvolupament del mòdul, l'estudiant ha de realitzar una investigació dirigida i supervisada (per un/a doctor/a) que respongui a una pregunta o preguntes sobre un tema específic d'una de les àrees d'investigació previstes en el Màster i que s'emmarqui dins de les línies de treball d'un dels grups de recerca del Departament. El mòdul pretén que l'estudiant pugui presentar i defensar el seu treball davant d'un tribunal avaluador. El treball de recerca ha de resultar en una aportació no trivial al coneixement aplicat en el Màster amb relació a l'àmbit de les ciències de la comunicació.

L'objectiu del mòdul és iniciar als estudiants en la realització d'investigacions i oferir l'oportunitat de poder adquirir l'experiència necessària per a que puguin dur a terme una futura investigació doctoral.

Competències

 • Aplicar les eines de gestió, anàlisi, organització i planificació de la informació d’acord amb objectius i projectes informatius específics.
 • Comprendre i analitzar les tendències i les dinàmiques del canvi en l’ecosistema comunicatiu, informatiu i regulador de l’empresa periodística del segle XXI.
 • Conèixer i avaluar els processos de gestió i producció de contingut digital informatiu, i proposar solucions innovadores que integrin l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i avaluar projectes d’innovació i investigació en l’àmbit del periodisme i la comunicació digital.
 • Generar propostes innovadores i competitives d’investigació aplicada.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar metodologies i tecnologies de producció i gestió de continguts informatius per al desenvolupament de projectes periodístics innovadors.
 2. Aportar explicacions sobre les dinàmiques de canvi en l'ús tecnològic aplicat a la producció i la gestió dels fenòmens comunicatius des d'un treball de recerca.
 3. Avaluar els projectes i productes informatius en funció dels sistemes de regulació i legislació nacional, europea i internacional.
 4. Comprendre els aspectes bàsics de la dinàmica de la producció informativa al segle XXI i aplicar-los a un entorn simulat d'experiència professional.
 5. Comprendre les diferents formes de narració digitals i els models d'organització i presentació de la informació.
 6. Conèixer i experimentar amb tendències del periodisme mòbil, el periodisme de dades i la intel·ligència artificial aplicades a les pràctiques quotidianes de la producció periodística.
 7. Conèixer i experimentar les metodologies i procediments del treball científic aplicat al plantejament d'un projecte de recerca.
 8. Conèixer l'evolució de l'empresa periodística en l'ecosistema mediàtic i aplicar una mirada crítica a partir de les regulacions i polítiques de comunicació estudiades.
 9. Conèixer les dinàmiques estructurals del posicionament dels continguts periodístics a les plataformes d'intercanvi i recerca d'informació.
 10. Gestionar els processos de gestió, anàlisi, organització i planificació de la informació, introduint desenvolupaments innovadors i creatius en cada un d'ells.
 11. Integrar nous llenguatges i eines innovadores a les dinàmiques professionals i reflexionar sobre les responsabilitats socials i ètiques d’utilitzar-los en entorns comunicatius.
 12. Integrar, en un espai professional, els coneixements teòrics i pràctics per al desenvolupament de tasques quotidianes de producció digital d'informació.
 13. Proposar alternatives innovadores i creatives que integrin les noves tendències participatives i col·laboratives de narració de continguts informatius digitals.
 14. Proposar estudis crítics i científics que analitzin la viabilitat i l'eficàcia de nous models de narrativa digital en un context d'aplicació específic.
 15. Reconèixer l'evolució de l'entorn mediàtic i dels perfils professionals per proposar rols de lideratge dins d'una empresa informativa.
 16. Reconèixer les metodologies i les eines tècniques que permeten formular un projecte de recerca sobre les dinàmiques de canvi en l'ús tecnològic aplicat a la producció i gestió dels fenòmens comunicatius.
 17. Utilitzar els coneixements adquirits per a la formulació d'idees originals que serveixin per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada.
 18. Utilitzar els sistemes de mesura i recopilació de dades de les audiències per dissenyar estratègies adaptades de posicionament dels continguts informatius.

Continguts

L'assignatura consisteix en el disseny i en la realització d'un Treball de Fi de Màster (TFM) per part dels i les estudiants, sota la supervisió d'un professor doctor o una professora doctora vinculats al Departament de Periodisme de la UAB. En casos excepcionals, sota l'autorització de la Coordinació del Màster, es podrà permetre la tutorització del TFM per part d'un doctor o doctora extern o externa al Departament de Periodisme de la UAB.

Metodologia

L'assignatura inclou activitats supervisades per part del director assignat del Treball de Fi de Màster, així com un conjunt d'activitats autònomes per assolir l'objectiu final de dissenyar, elaborar i presentar un treball de recerca.

De manera orientativa, es considera que una extensió aproximada de entre 18.000 a 27.000 paraules és adequada per a un TFM de 9 crèdits. El format recomanat seguirà les normes APA (https://ddd.uab.cat/record/113512) i adoptarà l'estructura d'un treball científic pensat per a una publicació acadèmica (revista científica).

 

L'estructura suggerida del TFM és la següent:

A. portada: la Facultat posarà a disposició a la seva pàgina web un format de portada específic per al desenvolupament del TFM amb totes les dades que ha de contenir el document.

B. Cos del text:

Introducció: Presentació temàtica del TFM; Objectius i preguntes de recerca, i justificació

Presentació metodològica del TFM: Definició del tipus d'investigació; Disseny metodològic (Mostra o corpus de recerca)

Antecedents teòrics / Estat de la qüestió

Presentació dels resultats del TFM

Discussió dels resultats principals

Conclusions

Bibliografia

Annexos (en cas de ser necessari)

 

Informació general:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/preguntes-frequents-1345768678249.html
 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories acadèmiques 5 0,2 1, 2, 7, 14, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Elaboració de treballs/informes 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Elaboració del Treball Final de Màster 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

Els treballs es lliuraran en la data que sigui establerta a cada curs, i que com a norma bàsica és l'ultim dia laborable de la quarta setmana de juny, en versió electrònica i en format PDF, d'acord a les instruccions de la pàgina web de la Facultat, als següents destinataris:

 • Al tutor/a (correu electrònic)
 • Als membres del tribunal, si s'ha fet pública la seva composició (correu electrònic)
 • A la Coordinació del màster (correu electrònic)
 • A l'adreça de correu electrònic: Masters.oficials.comunicacio@uab.cat (correu electrònic)
 • Al campus virtual del TFM (en la tasca creada per la coordinació de l'assignatura)

La qualificació del TFM la atorgarà el tribunal d'avaluació format per tres doctors. El tutor o tutora del TFM haurà de fer un informe fent una valoració del TFM que dirigirà als membres del tribunal. Si el TFM presentat no compta amb l'informe del tutor, el TFM no podrà ser defensat per l'estudiant davant del tribunal avaluador. El tribunal lliurarà les actes de les defenses dels TFM amb la nota final a la coordinació i aquesta introduirà les notes a Sigma. Un cop introduïdes les notes, les qualificacions serán públiques per als estudiants. Finalment, la custòdia de les actes de defensa dels TFM correspon a la gestió acadèmica.

La defensa davant del tribunal es farà durant el mes de juliol, en la data que sigui assignada cada any. La defensa del treball és una de les condicions que estableix la normativa estatal sobre el TFM, la no presentació del o la estudiant a la defensa davant del tribunal implicarà una qualificació de "No Avaluable".

En cap de les convocatòries del TFM hi ha reavaluació. És un acord de la Junta de Facultat del 28 de febrerde al 2014.

La defensa pública del treball es realitzarà durant la segona setmana del mes de juliol, en una data determinada per la Comissió de Màster i anunciada als estudiants en la reunió de benvinguda al curs corresponent. Els treballs qualificats amb 10 seran examinats per una comissió de tres membres triada per la Comissió de Màster, que adjudicara les matrícules d'honor corresponents, si procedís.

El treball final de Màster ha de ser original i ha de fer referència de manera específica totes les fonts, directes i indirectes, en què s'ha inspirat i / o basat. Les cites es realitzaran dins el text seguint el sistema APA (https://ddd.uab.cat/record/113512).

L'avaluació del TFM estarà regida pels criteris d'avaluació establerts per l'AQU (disponibles a http://www.aqu.cat/doc/doc_18533565_1.pdf) per garantir així un procés homogeni d'identificació de les competències adquirides.

En cas de disconformitat amb la qualificació final del TFM, es pot sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professorat que no hagi participat en la correcció del TFM. Un cop s'hagin tancat les actes, s'haurà de presentar la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat, argumentant sobre aquells aspectes específics del TFM que, segons el parer de la persona que reclama, no han estat adequadament valorats pel tribunal. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran directament desestimades.

Plagi: Segons l'article 116.10 de la normativa acadèmica de la UAB, "En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir ".

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral del Treball de Fi de Màster 10 0 0 7, 14, 17
Realització i lliurament del Treball Final de Màster 90 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

La bibliografia serà recomanada per cada supervisor a l'estudiant, en funció del tema de recerca triat.