Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Professionals Externes

Codi: 43968 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316493 Periodisme i Innovació en Continguts Digitals OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pepe Rodriguez Bonfill
Correu electrònic:
Pepe.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

José Manuel Pérez Tornero

Prerequisits

L'assignatura no té requisits previs.

Objectius

El mòdul permet aplicar els coneixements adquirits en les assignatures del Màster sobre la innovació en continguts digitals, en un entorn professional amb estades supervisades en empreses i institucions relacionades amb la comunicació i el periodisme.

L'objectiu principal de les pràctiques professionals externes és que l'estudiant pugui vincular-se com un agent estratègic en l'empresa per efectuar estudis específics o desenvolupar productes informatius innovadors que siguin rellevants per a l'empresa periodística.

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat.
 • Analitzar i avaluar tendències de narració digital de les empreses informatives i ser capaç de proposar alternatives de construcció del relat periodístic en un context digital i interactiu.
 • Aplicar el coneixement i l’experiència a través de la integració dels estudiants en una rutina professional de producció periodística.
 • Comprendre i analitzar les tendències i les dinàmiques del canvi en l’ecosistema comunicatiu, informatiu i regulador de l’empresa periodística del segle XXI.
 • Dissenyar, crear i desenvolupar estratègies digitals orientades al posicionament de continguts periodístics.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en equips de forma coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per contribuir en equips interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar l'impacte dels continguts informatius realitzats i proposar línies temàtiques, de producció i de gestió de continguts informatius adequades a les audiències de l'empresa periodística.
 2. Comprendre la dinàmica de treball en una redacció o laboratori de producció periodística que aporti innovació al contingut informatiu.
 3. Comunicar de manera eficaç un missatge identificant el públic al qual s’adreça el producte periodístic.
 4. Conèixer i distingir les eines d'extracció, organització i anàlisi d'informació útils per resoldre un problema de recerca.
 5. Conèixer noves tendències de construcció de la informació a partir de les eines tecnològiques per integrar-les a una rutina de producció periodística innovadora.
 6. Fer servir les eines i els conceptes adquirits per a la resolució de problemes en el seu entorn de desenvolupament pràctic.
 7. Identificar els elements estructurals de les polítiques de comunicació i de les regulacions mediàtiques a partir de l'avaluació i gestió de diferents fonts d'informació.
 8. Identificar problemes de recerca aplicada en l'entorn de la narració digital informativa.
 9. Participar en equips multidisciplinaris de manera coordinada i estratègica, i definir plans d'acció i de distribució del treball de manera coherent a l'objectiu proposat.
 10. Planificar la recol·lecció i tractament d'informació i documentació necessària per al desenvolupament d'un projecte i per a la construcció de marcs teòrics o conceptuals.
 11. Presentar projectes de recerca aplicada de manera coherent, ordenada i ajustada a paràmetres específics.
 12. Problematitzar, amb la metodologia i l’estructura d'un treball científic, les transformacions de l'entorn mediàtic dins de la societat de la informació.
 13. Reflexionar sobre les responsabilitats socials i ètiques del desenvolupament i l’aplicació de mètodes de recerca sobre un problema de rellevància periodística.
 14. Relacionar conceptes específics per a la presa de decisions creatives i responsables conformes al desenvolupament i a l'entorn de la seva feina.
 15. Treballar, a partir d'una orientació tutoritzada específica, de manera autònoma i autodisciplinada.
 16. Utilitzar diferents eines de gestió, anàlisi i organització de la informació amb la intenció de crear diferents productes informatius.

Continguts

Pràctiques en empreses i en institucions públiques i privades.

Metodologia

Tutories

Realització de pràctiques professionals externes

Elaboració de treballs / informes

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories acadèmiques 4 0,16 8, 12, 15
Tipus: Supervisades      
Realització de pràctiques professionals externes 210 8,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs/informes 11 0,44 1, 2, 11, 13, 15

Avaluació

L'avaluació es realitzarà, un cop acabada l'estada al mitjà de comunicació, a partir de la memòria final que l'alumne/a presenti a la seva tutora o tutor acadèmics i de l'informe avaluador facilitat per l'empresa.

Al principi de l'estada en l'empresa de comunicació, cal que els/les alumnes facin una tutoria amb el tutor/a responsable de l'assignatura. Com a mesura per millorar el seguiment docent pot demanar una memòria mensual reduïda, que tindrà també caràcter i finalitat avaluadora, així com altres documents complementaris, com alguna fitxa breu sobre les dades, característiques i cincunstancias del lloc de pràctiques.

Per aprovar aquesta assignatura es requereix obtenir una nota final igual o superior a 5.

Per poder ser avaluat, l'alumnat ha d'utilitzar els models de document (memòria, document d'avaluació de l'empresa, etc.) que en cada curs acadèmic li indiqui i/o proporcioni expressament el seu tutor/a acadèmic del pràcticum. Les estudiants també han de seguir les instruccions específiques donades pels tutors.

Com a norma general, la memòria final i el document d'avaluació signat per l'empresa de pràctiques han de ser lliurats al tutor/a acadèmic en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar de l'últim dia de pràctiques. L'alumnat que no realitzi almenys 2/3 de les hores fixades en el conveni i que no obtingui un document d'avaluació positiu del seu tutor/a de l'empresa de pràctiques, serà considerat com no avaluable.

Aquesta assignatura, per la seva pròpia configuració, no és recuperable.

Revisió de notes: La revisió de notes és un procediment automàtic que comença quan la nota es fa pública (ja sigui penjada al tauler instal·lat al costat del despatx del professor/a responsable o mitjançant algun altre mitjà digital o analògic). Des d'aquest moment, l'alumnat té una setmana per sol·licitar, per e-mail, una tutoria amb el professor/a responsable d'aquesta assignatura per analitzar la nota final. Passada una setmana des de la data de publicació d'una nota, ja no serà admesa cap sol·licitud de revisió de nota.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de progrés del tutor a l'empresa 35 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Informe final de pràctiques 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Realització de pràctiques professionals externes 35 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Sense bibliografia