Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Màster

Codi: 43894 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Yago Ramis Laloux
Correu electrònic:
Yago.Ramis@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Miquel Torregrossa Álvarez
Eva Parrado Romero

Prerequisits

L'assignatura no té prerequisits tot i que es recomana la seva realització un cop superades les assignatures del primer i segon semestre del Màster de Psicologia de l'Esport i l'Activitat Física. Igualment es recomana que l'assignatura es matriculi havent efectuat prèviament el procés d'assignació de places (durant el segon semestre del primer curs) i una vegada s'hagi obtingut l'acord amb un tutor o tutora respecte als continguts, temporalització i supervisió del treball final de màster.

Objectius

El Treball Final de Màster (TFM) té com a objectiu principal confrontar a l'estudiant amb un cas pràctic de recerca, avaluació i/o intervenció que tingui relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls previs del pla d'estudis, amb els mòduls propis de pràctiques externes i amb les línies pròpies de recerca del professorat del màster.

Una vegada realitzat el TFM l'estudiantat hauria de ser capaç de:

 • Plantejar un problema o identificar una necessitat de l'àmbit de la psicologia de l'esport i l'activitat física.
 • Recollir i analitzar informació rellevant sobre l'estat de la qüestió en relació a la temàtica.
 • Dissenyar i desenvolupar una serie d'objectius i accions que donin resposta al problema o oportunitat.
 • Comunicar a diferents interlocutors la rellevància del problema o oportunitat, així com la pertinença i viabilitat de la solució o resposta desenvolupada.
  • Els productes esperats del TFM inclouen: un resum i projecte inicial de TFM, un informe escrit amb el disseny i el desenvolupament del projecte, i una presentació oral breu del projecte i els resultats obtinguts.

Competències

 • Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca psicològica.
 • Analitzar les dades i interpretar els resultats d’una recerca en psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada a psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les dades recollides per a l’estudi i redactar els resultats.
 2. Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques i arribar a conclusions aplicables en la psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 3. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 4. Plantejar la pregunta de recerca que es contestarà en el treball.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Redactar el marc teòric de la pregunta de recerca.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

Al llarg del Pla d'Estudis del Màster de Psicologia de l'Esport i l'Activitat Física, i específicament durant la supervisió del TFM, l'alumnat adquirirà competències i recursos suficients per portar a terme treballs de recerca de les tres tipologies següents:

 • Professionalitzador: Desenvolupament d'un cas pràctic d'avaluació o intervenció en l'àmbit en que s'han portat a terme les pràctiques externes o en algun altre al que l'estudiant hi tingui accés.
 • Investigació empírica: Projecte de recerca que, en base a objectius específics i rellevants impliqui un disseny de recollida de dades i l'avaluació de resultats.
 • Investigació teòrica: Revisió sistemàtica amb finalitat avaluativa d'un projecte, programa o metodologia existents, o bé, reflexió crítica sobre temes específics d'interès de cara a la identificació d'àrees poc estudiades o problemàtiques en l'estat actual de la qüestió, o bé a l'establiment de pautes per a la pràctica de les distintes àrees d'actuació professional en l'àmbit de la psicologia de l'esport i de l'activitat física. 

El TFM podrà presentar-se en català, castellà o anglès. El treball haurà d'incloure un resum en anglès, català i castellà. La seva extensió màxima serà de 12.000 paraules sense considerar el resum, les referències i annexos.

Metodologia

Els 12 crèdits ECTS (300h) del TFM són bàsicament de treball autònom (275h) i, en menor mesura, de treball supervisat (20h) i d'avaluació (2,5h). Tot i que no es contempla docència dirigida, s'organitzaran sessions durant el primer curs amb l'objectiu de (a) presentar el funcionament del mòdul, (b) explicar en detall les característiques i el procés d'elaboració del TFM i (c)  facilitar el procés d'assignació de supervisió i d'esborrany del projecte.

El TFM comptarà amb un supervisor de continguts que realitzarà el seguiment mitjançant tutories. Les tutories tenen el propòsit de clarificar la tipologia del treball a realitzar, oferir-ne models i marcs de referència pels aspectes fonamentals del treball, guiar als estudiant durant el procés i oferir-los una instància de feedback.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Coordinació i avaluació 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutorització 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del TFM 275 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

El sistema d'avaluació del TFM contempla tres resultats obtinguts derivats de l'exercici d'investigació del TFM: Resum inicial del projecte, informe final i defensa pública. A l'avaluació del primer i el segon hi participarà el tutor-supervisor mentre que a l'avaluació de la defensa, els responsables seran membres d'un tribunal creat ad-hoc.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa pública 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Informe final TFM 65% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Resum inicial del projecte 15% 0,5 0,02 2, 4, 6, 7, 10, 11

Bibliografia

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. American Psychological Association (7th Edition).

Appelbaum, M., Cooper, H., Kline, R. B., Mayo-wilson, E., Nezu, A. M., Rao, S. M., & Clinic, C. (2018). Journal Article Reporting Standards for Quantitative Research in Psychology : The APA Publications and Communications Board Task Force Report. American Psychologist, 73(1), 3–25.

Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., & Suárez-orozco, C. (2018). Journal Article Reporting Standards for Qualitative Primary , Qualitative Meta-Analytic , and Mixed Methods Research in Psychology : The APA Publications and Communications Board Task Force Report. American Psychologist, 73(1), 26–46.

Moher, D., Libertati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-270. http://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135