Logo UAB
2020/2021

Aplicació d'Instruments d'Avaluació i Tècniques d'Intervenció en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Codi: 43891 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Ventura Vall-Llovera
Correu electrònic:
Carles.Ventura2@e-campus.uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Jaume Cruz Feliu
Yago Ramis Laloux
Gerard Soriano Gillue
Jesús Portillo Morilas

Equip docent extern a la UAB

Antoni Caparrós
Beatriz Galilea
Carles Ventura
Catarina Sousa
Eduardo Amblar
Joan Barangé
Joan Palmi
Joan Vives
Josep Marí

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per al mòdul.

Objectius

Aquest mòdul pretén que l'alumnat sigui capaç de:

     - Conèixer i aplicar els instruments d'avaluació per a la intervenció psicològica aplicada en els àmbits de la iniciació esportiva, del rendiment i de l'activitat física saludable.

    - Conèixer les principals tècniques psicològiques d'intervencions, principalment en el context del rendiment Esportiu.

    - Triar la tècnica / s psicològica que millor s'ajusta a les Necessitats de cada cas en particular.

    - Aplicar la tècnica/ques psicològica segons el criteri d'eficàcia.

 

 

Competències

 • Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca psicològica.
 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 2. Conèixer els principals mètodes de recerca i saber identificar-ne la idoneïtat en relació amb la demanda esportiva.
 3. Conèixer les tècniques, els procediments i els protocols basats en l’evidència per avaluar les principals problemàtiques en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física, i intervenir-hi.
 4. Discriminar quins instruments i sistemes d’avaluació són més apropiats per donar respostes als requeriments i les necessitats dels diferents agents esportius (esportistes, entrenadors, entitats, etc.).
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Seleccionar i aplicar les tècniques, els procediments i els protocols adequats per avaluar i detectar les diferents problemàtiques en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física.
 8. Sintetitzar els principals mecanismes implicats en els processos psicològics que intervenen en els diferents agents esportius partint de les teories i els models actuals.
 9. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

Instruments d'avaluació

 • Anamnesis i l'entrevista.
 • Qüestionaris d'avaluació.
 • L'observació i el registre.

Tècniques d'intervenció psicològica

 • L'establiment d'objectius
 • La gestió de l'activació.
 • La gestió atencional
 • La gestió de les imatges mentals.
 • La gestió emocional i les creences
 • L'autoparla

Aplicacions

 • El treball interdisciplinar en psicologia de l'esport
 • L'arbitratge i el judici esportiu
 • Estudis de casos

 

Metodologia

Per al desenvolupament del mòdul s'han previst 3 tipus d'activitats formatives:

48 hores dirigides d'activitat docent presencial en aula. La major part d'aquestes hores corresponen a classes de tipus magistral amb major participació per part del docent.

48 hores supervisades amb activitat formativa de treball en grup, tutories.

129 hores corresponents a treball autònom per part de l'alumne: cercar informació, estudi, preparació de proves i treballs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigides 47 1,88 2, 3, 4, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Supervisades 47 1,88 4, 5, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Autònomes 129 5,16 1, 5, 7, 8, 9

Avaluació

Prova escrita: examen sobre els continguts desenvolupats durant el mòdul.

Treball escrit: desenvolupament individual sobre un cas, fent ús dels continguts desenvolupats en el mòdul.

Presentació oral: presentació resumida del treball escrit.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs/ Informes 60 % 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 9
Presentació oral de treballs 10 % 1 0,04 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Proves escrites 30 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

Dosil, J. (2002). El psicólogo del deporte. Asesoramiento e intervención. Madrid: Editorial Síntesis.
Font, J. (2018). Psicología aplicada al MotorSport. Madrid: Editorial EOS.
Martin, G.L. (2008). Psicología del deporte. Guía práctica del análsisi conductual. Madrid:  Pearson.
Mora, J.A. & Díaz, J. (2008). Control del pensamiento y sus estrategias en el Deporte. Madrid:  Editorial EOS.
Moran, A. & Toner, J. (2018). Psicología del Deporte. Ciudad de México: Editorial Manual Moderno.
Weinberg, R.S. & Gould, D. (2010). Fundamentos de psicología del Deporte y del EjercicioFísico. Madrid: Editorial Médica Panamericana.