Logo UAB
2020/2021

Activitat Física i Estil de Vida Saludable

Codi: 43888 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Capdevila Ortis
Correu electrònic:
Lluis.Capdevila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Antoni Sanz Ruíz
Rosa Maria Escorihuela Agulló
Andres Chamarro Lusar
Eva Parrado Romero

Equip docent extern a la UAB

Pere Lavega

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és oferir als estudiants un coneixement avançat dels models d'investigació en l'àmbit de l'activitat física i de l'exercici en relació amb la salut.
Un altre objectiu és proporcionar coneixement sobre el procés d'estrès / recuperació de l'esforç físic que es relaciona amb la salut dels esportistes i amb una adequada adaptació als entrenaments i les competicions.

Competències

 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 • Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els efectes d’intervencions multidisciplinàries per millorar el procés d’estrès i recuperació en esportistes.
 2. Avaluar els efectes d’intervencions per millorar l’estil de vida actiu.
 3. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 4. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 5. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Resumir i sintetitzar de manera crítica intervencions dutes a terme en l’àmbit comunitari per potenciar un estil de vida actiu i saludable.
 10. Resumir i sintetitzar de manera crítica intervencions dutes a terme per millorar la recuperació saludable de l’esforç en esportistes.
 11. Seleccionar els instruments i les tècniques més adequats per fer intervencions multidisciplinàries per millorar el procés de recuperació de l’esforç en esportistes.
 12. Seleccionar els instruments i les tècniques més adequats per fer intervencions multidisciplinàries per millorar l’estil de vida actiu en població general.
 13. Sintetitzar el paper dels diferents processos psicològics en el procés d’estrès i recuperació en esportistes.
 14. Sintetitzar el paper dels diferents processos psicològics en l’adherència a l’activitat física o l’abandonament.
 15. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.

Continguts

1. Activitat física, estil de vida i salut: models i línies de recerca en població general i en esportistes.
2. Avaluació conductual i psicofisiològica de l'activitat física i de l'estil de vida saludable.
3. Metodologia d'avaluació de la condició física saludable en població general.
4. Activitat física i estil de vida saludable en contextos i poblacions especials: 4.1. Activitat física i estil de vida saludable en el medi natural. 4.2. Activitat física en educació secundària. Cap a una educació emocional.
5. Models experimentals per a l'estudi de l'exercici físic i de la dieta en relació amb la salut.
6. Promoció de l'activitat física. Intervencions individuals i comunitàries.
7. Sistema d'avaluació del procés d'estrès / recuperació en esportistes.

 

 

Metodologia

- Les activitats dirigides consisteixen en classes magistrals i la presentación oral de treballs.

- Les activitats supervisades consisteixen en tutories que pot sol·licitar l’alumne i la realització d’activitats i exercicis pràctics.

- Les activitats autònomes consisteixen en la lectura d’articles científics i d’informes d’interès i en l’elaboració de treballs i informes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 35 1,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Activitats Autònomes 98 3,92 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

- Els estudiants entreguen els treballs relacionats amb els temes tractats al mòdul i es comenten en les sessions presencials.

- Els estudiants van confeccionant el seu portafoli a la seva carpeta virtual (Moodle) afegint informes i les tasques sol·licitades pels professors.

- Es destinarà la sessió final per a les presentacions orals dels treballs confeccionats pels estudiants i per a proporcionar el feedback corresponent per part del professors.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs/informes 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14
Portafoli de l'estudiant 30% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació Oral 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15

Bibliografia

Capdevila, Ll.  (2005) Actividad física y estilo de vida saludable. Girona: Documenta Universitaria.

Capdevila, L.; Niñerola, J.; Cruz, J; Losilla, JM; Parrado, E; Pintanel, M; Valero, M. and Vives, J. (2007). Exercise motivation among university community members: A behavioral intervention.  Psicothema, 19 (2), 250-255.

Capdevila,L, Niñerola,J i Pintanel,M. (2004), Motivación hacia la actividad física: El autoinforme de motivos en la práctica de ejercicio físico. Revista de Psicología del Deporte, 13 (1), 55-74.

Lavega, P., March, J & Filella, G. (2013). Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada en la educación física y el deporte. Revista de Investigación Educativa, RIE, 31(1), 151-166

Lavega, P., Alonso, J.I., Etxebeste, J., Lagardera, F., & March, J. (2014). Relationship between traditional games and the intensity of emotions experienced by participants. Research Quarterly for Exercise and Sport, 85, 457–467. doi:10.1080/02701367.2014.961048

Nieuwenhuijsen, M.J. et al. (2014). Positive health effects of the natural outdoor environment in typical populations in different regions in Europe (PHENOTYPE): a study programme protocol. BMJ Open 2014;4:e004951 doi:10.1136/bmjopen-2014-004951Niñerola,J; Capdevila,L, i Pintanel,M. (2006), Barreras percibidas en el ejericico físico: el autoinforme de barreras para la práctica de ejercicio físico. Revista de Psicología del Deporte, 15 (1), 53-69.

Parrado, E., Cervantes, J.C., Ocaña, M., Pintanel, M.,Valero, M. y Capdevila, Ll. (2009). Evaluación de la conducta activa: el Registro Semanal de Actividad Física (RSAF). Revista de Psicología del Deporte, 8(2), 197-216.

Prochaska JJ, Sallis JF (2004), A randomized controlled trial of single versus multiple health behavior change: promoting physical activity and nutrition among adolescents. Health Psychol, 23, 314-8.

Puig, N. (2013). Emociones en el deporte y sociología. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, Ricyde, 8(28), 106-108. doi:10.5232/ricyde2012.028