Logo UAB
2020/2021

Estratègies de Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Codi: 43886 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel Torregrossa Álvarez
Correu electrònic:
Miquel.Torregrossa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Yago Ramis Laloux
Anna Jordana Casas
Jaume Vives Brosa

Prerequisits

L'assignatura es desenvolupa el segon semestre del primer curs i no té prerequissits

Objectius

Els objectius d'aquest modul son:

 • Familaritzar l'estudiant amb el Treball de Fi de Master i començar a definir-ne la temàtica
 • Treballar la cerca d'informació científica en bases de dades especialitzades
 • Analitzar i descriure les diferents parts d'un treball acadèmic o un artícle científic
  • Aspectes formals
  • Introducció
  • Mètode
  • Resultats
  • Discussió
  • Referències
 • Discutir sobre la originalitat i les contribucions dels treballs científics

Competències

 • Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca psicològica.
 • Analitzar les dades i interpretar els resultats d’una recerca en psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada a psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 2. Discutir de manera crítica l’adequació de propostes d’intervenció per a una demanda concreta en l’àmbit de la psicologia de l’esport i de l’activitat física i avaluar-ne l’efectivitat de manera rigorosa.
 3. Escollir els instruments més adequats per a un projecte de recerca en psicologia de l’esport i de l’activitat física, argumentant-ne de manera raonada l’oportunitat.
 4. Identificar les principals característiques dels enfocaments teòrics en l’estudi de la psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 5. Proposar un disseny de recerca realista en la planificació i d’acord amb els objectius plantejats.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Seleccionar els resultats més rellevants d’una recerca i destacar l’aportació que fan a la literatura científica en psicologia de l’esport i l’activitat física.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 12. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

 • Treballs acadèmcis: format, estructura i continguts
 • La cerca d'informació actualitzada en bases científiques
 • La introducció de documents acadèmics
 • El mètode en documents acadèmics
 • Els resultats en documents acadèmcis
 • La discussió de documents acadèmics

 

Metodologia

Dirigides

 • Classes magistrals

Supervisadas

 • Tutories

Autònomes:

 • Lectura d'artícles / informes d'interès
 • Elaboració de treballs i informes

“Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària”.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories i Tallers 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Lectura, treballs i estudi 61 2,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació consistirà en 3 activitats a realitzar de forma autònoma a partir del que s'ha treballat en les sessions de classe magistral. S'haura de presentar un informe vinculat a cascuna de les activitats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Recerca en bases de dades científiques 25% 10 0,4 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12
EV2. Plantejar una recerca original 25% 10 0,4 3, 5, 6, 8, 10, 11
EV3. Avaluació de taules i figures publicades 25% 10 0,4 2, 4, 6, 7, 9, 12
EV4. Pòster 25% 10 0,4 5, 9, 12

Bibliografia

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. American Psychological Association.

Moher, D., Libertati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264–270. http://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135