Logo UAB
2020/2021

Metodologia i Tècniques d'Avaluació en Psicologia de l'Esport

Codi: 43885 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carme Viladrich Segués
Correu electrònic:
Carme.Viladrich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Lluís Capdevila Ortis
Eva Parrado Romero

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant tingui contacte vivencial amb els tres abordatges metodològics més utilitzats per a l'avaluació en psicologia de l'esport. D'aquesta forma l'estudiant adquirirà els coneixements necessaris per al disseny d'una investigació empírica o teòrica en l'àmbit de la psicologia de la salut i de l'esport. Una altra finalitat es que l'estudiant sigui capaç d'aplicar el mètode científic a nivell professional. Es desenvoluparan habilitats relatives a la gestió, anàlisi i interpretació de les dades i habilitats relacionades amb la cerca, selecció, lectura crítica i síntesi de la informació rellevant per portar a terme investigacions i per actuar a nivell professional.

 

Competències

 • Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca psicològica.
 • Analitzar les dades i interpretar els resultats d’una recerca en psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada a psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els criteris i els procediments relacionats amb la identificació de les principals característiques dels enfocaments teòrics en l’estudi de la psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 2. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 3. Conèixer quins són els criteris que hauria de reunir un resultat d’avaluació per ser convincent per a públics diversos.
 4. Preparar esquemàticament les fases, els instruments i els procediments per avaluar una intervenció concreta en psicologia de l’esport, utilitzant almenys dues tècniques d’avaluació diferents en la discussió de casos nous.
 5. Preparar esquemàticament les fases, els instruments i els procediments per avaluar una intervenció concreta en psicologia de l’esport, utilitzant almenys dues tècniques d’avaluació diferents.
 6. Preparar una diapositiva en la qual es mostrin gràficament els resultats descriptius d’una recerca i s’interpretin.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 10. Seleccionar els criteris de qualitat per valorar una recerca qualitativa enfront dels que regeixen per avaluar la qualitat d’una recerca quantitativa.
 11. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

UD1. Metodologia: Planificació de dissenys d'intervenció.

1. Com intervenir per a modificar un fenòmen. 2. Com afrontar la variabilitat del fenòmen que estudiarem. 3. Control dels factors de confusió.

UD2.Metodologia: Mesures de resultats.

1. Com registrar els resultats 2. Indicadors de qualitat dels registres de resultats.

UD3. Metodologia: Análisi de dades.

1. Representació gràfica. 2. Análisi visual. 3. Técniques estadístiques d'análisi.

UD4. Técniques d'avaluació en psicologia de l'esport i de l'activitat física

1. Avaluació psicofisiológica. 2. Avaluació cognitiva y conductual. 3. Avaluació de la intervenció.

 

Metodologia

Dirigides

◊    Classes magistrals

Supervisades

◊    Tutories

Autònomes

◊    Lectura d'articles/ informes d'interés

Elaboració de treballs i informes

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
tutories 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
activitats autònomes 82 3,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Durant les sessions les estudiants i els estudiants lliuren treballs per escrit i fan presentacions orals en relació amb els temes que s'estan tractant. Algunes d'aquestes evidències d'aprenentatge es desenvolupen presencialment i altres com activitats autònomes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de treballs 50% 3 0,12 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Presentacions orals 50% 3 0,12 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

León, Orfelio G. y Montero, Isabel (2003). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Madrid: McGraw Hill.

Fisterra atención primaria en la red (s.f.) Metodología de la investigación. Elsevier. http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/

Capdevila, L. (1997). Metodología de evaluación en Psicología del deporte. En J. Cruz (Ed.). Psicología del Deporte (pp. 111-145). Madrid: Síntesis.

Rodas, G., Pedret, C., Capdevila, L. y Ramos, J. (2008a). Variabilidad de la frecuencia cardiaca: concepto, medidas y relación con aspectos clínicos (I). Archivos de Medicina del Deporte, 25 (123), 41 - 47.

Rodas, G., Pedret, C., Capdevila, L. y Ramos, J. (2008b). Variabilidad de la frecuencia cardiaca: concepto, medidas y relación con aspectos clínicos (II). Archivos de Medicina del Deporte, 25 (124), 11 - 18.