Logo UAB
2020/2021

Bases Fisiològiques, Psicològiques, Pedagògiques i Socials de l'Activitat Física i l'Esport

Codi: 43884 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gabriel Daza Sobrino
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

Anna Vilanova Soler
Carles González Arévalo
Carles Ventura Vall-llovera
Joan Solé Fortó
Unai Sáez de Ocáriz Granja

Prerequisits

Es recomana estar familiaritzat amb la plataforma virtual d'aprenentatge amb el fi de seguir i interactuar amb els continguts del modul. S'aconseja el domini de la llengua anglesa.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant aprofundeixi en l'estudi dels diferents aspectes fisiològics, psicològics, pedagògics i sociològics i de teoria de l'entrenament vinculat a l'activitat física i l'esport:

 • Bases fisiològiques de l'activitat física i l'esport.
 • Bases psicològiques de l'activitat física i l'esport.
 • Bases pedagògiques de l'activitat física i l'esport.
 • Bases socials de l'activitat física i l'esport.

Competències

 • Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca psicològica.
 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les conseqüències de la iniciació esportiva en la salut i en el benestar dels nens, dels adolescents i dels joves.
 2. Analitzar les conseqüències de la pràctica esportiva en la salut i en el benestar dels esportistes al llarg del cicle vital.
 3. Identificar els principals models teòrics utilitzats en l’estudi de l’activitat física i la seva relació amb la salut.
 4. Identificar els principals models teòrics utilitzats en l’estudi dels aspectes psicològics relacionats amb el rendiment esportiu.
 5. Identificar les principals característiques dels enfocaments teòrics en l’estudi de la psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 6. Integrar els diferents models d’intervenció en psicologia de l’esport atenent a factors fisiològics, pedagògics i sociològics.
 7. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 12. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

 • Bases fisiològiques de l'activitat física i l'esport
 • Bases psicològiques de l'activitat física i l'esport
 • Bases pedagògiques de l'activitat física i l'esport
 • Bases socials de l'activitat física i l'esport

Metodologia

La metodologia emprada es basa en abordar el procés d’aprenentatge des d’un entorn obert, participatiu i constructiu. S’utilitzaran diferents estratègies docents, dirigides a tota la classe, en petits grups i de forma personalitzada. Es vol afavorir la reflexió i la construcció del coneixement crític. La forma de desenvolupar les sessions és mitjaçant:

 • Classes magistrals 
 • Presentació oral de treballs
 • Tutories
 • Lectura d'articles / informes d'interès
 • Elaboració de treballs i informes

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 33 1,32 3, 4, 5, 10, 12
Presentació oral de treballs 11 0,44 8, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 44 1,76 1, 2, 7
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 54 2,16 1, 2, 6, 8, 12
Lectura d'articles / informes d'interès 49 1,96 1, 2, 6, 10

Avaluació

L’avaluació continuada implica l’assistència regular, participació i el desenvolupament de les activitats formatives proposades a cadascuna de les sessions. L’aprofitament i domini d’habilitats i coneixements es valorarà mitjançant les activitats de:

 • Proves escrites de síntesi
 • Treballs / informes escrits
 • Presentació oral de treballs

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta d'aprenentatges 8 5 0,2 2, 7, 8
Comentari crític articles 4 5 0,2 5, 6, 7, 9, 12
Defensa oral 10 2 0,08 6, 8, 12
Disseny d'un informe 15 8 0,32 4, 9, 10
Elaboració de treball 13 8 0,32 2, 3, 5, 11
Exposició oral 10 2 0,08 1, 8, 11
Prova escrita 25 2 0,08 4, 6, 10
Prova tipus test 15 2 0,08 1, 3, 5, 12

Bibliografia

Cox, R.H. (2009). Psicología del Deporte. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

De la Vega, R., Del Valle, S., Maldonado, A., & Moreno, A. (2008). Pensamiento y acción en el deporte. Wanceulen: Sevilla.

Garcés, E.J., Olmedilla, A., & Jara, P. (2006). Psicología y Deporte. Murcia: Diego Marín.

Olmedilla, A., Abenza, L., Boladeras, A., & Ortín, F. (2011). Manual de Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Murcia: Diego Marín.

Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona: INDE.

Solé, J. (2008). Teoría del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport.

Solé, J. (2006). Planificación del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport.

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2010). Fundamentos de Psicología del deporte y del Ejercicio Físico. Madrid: Editorial Panamericana.