Logo UAB
2020/2021

Gestió de Projectes

Codi: 43779 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Olga Torres Hostench
Correu electrònic:
Olga.Torres.Hostench@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Jordi Ballonga Xaver
Rosa Maria Esqué
Juan Jose Arevalillo Doval
Manuel Mata Pastor
María Pilar Sánchez Gijón
Oscar Nogueras Bastardo

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster. 

Objectius

 • Aprendre els fonaments de la gestió de projectes
 • Aprendre com es gestionen els projectes de localització
 • Aprendre com es gestionen projectes amb traducció automàtica
 • Aprendre a aplicar tècniques de SEO (Search Engine Optimisation) i SEM (Search Engine Marketing)
 • Aprendre tècniques avançades de fulls de càlcul
 • Aprendre questions relatives a la fiscalitat per a traductors i a la creació d'empreses
 • Conèixer estratègies d'inserció laboral
 • Aprendre estratègies per treballar com a traductor autònom

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Complir amb instruccions i terminis, individualment i en equip.
 2. Conèixer el valor dels serveis oferts.
 3. Conèixer estratègies de màrqueting davant clients o clients potencials.
 4. Especificar els requisits, objectius i propòsits del client.
 5. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 6. Gestionar i dur a terme processos de producció amb recursos compartits en servidor mitjançant eines de Traducció Assistida per Ordinador.
 7. Identificar els problemes associats amb la gestió d'un projecte de traducció i oferir solucions mitjançant programes de Traducció Assistida per Ordinador.
 8. Negociar amb el client (terminis, tarifes, factures, especificacions, etc.).
 9. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Continguts

Aquest mòdul inclou continguts transversals de qualsevol projecte de traducció, com ara eines per a la gestió, fiscalitat o la gestió de projectes de TA. S'inclouen continguts per gestionar projectes complexos en empreses de localització i també per a gestionar projectes individuals com a traductor autònom.  

Concretament:

 • Fonaments de la gestió de projectes: què cal que sàpiga un traductor sobre la gestió de projectes? Docent: Olga Torres (castellà).
 • Gestió de projectes: què cal que sàpiga un gestor de projectes? Docent: Juanjo Arevalillo (castellà).
 • Gestió de projectes amb traducció automàtica: què cal que sàpiga un gestor de projectes en què es faci servir traducció automàtica? Docent: Pilar Sánchez Gijón.
 • SEO (Search Engine Optimisation), SEM (Search Engine Management) i traducció: quines són les peculiaritats d'un projecte de traducció centrat en SEO i SEM? Docent: Óscar Nogueras(castellà).
 • Fulls de càlcul: com podem augmentar la productivitat amb els fulls de càlcul? Docent: Olga Torres (català).
 • Fiscalitat per a traductors i Creació d'empreses: quins són els requisits legals i fiscals per ser traductor autònom? Quins elements cal prendre en consideració per a la creació d'empreses relacionades amb la traducció? Docents: Jordi Ballonga (català) i Rosa Maria Esqué (castellà).
 • Traductor autònom: què cal saber per a treballar com a traductor autònom? Docent: Manuel Mata (castellà).

Metodologia

Classes teòriques 

Seminaris

Classes de resolució de problemes/casos/exercicis

Pràctiques a l'aula

Lectura de llibres/articles/informes

Estudi autònom

Elaboració d'informes/treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives supervisades pels docents 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives realitzades per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 111 4,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

10% Assistència i participació

40% Lliurament d'un treball sobre fonaments de la gestió de projectes + traductor autònom. Docent: Olga Torres

10% Control de coneixements pràctics sobre fiscalitat i creació d'empreses. Docent: Jodi Ballonga

15% Control de coneixements pràctics sobre gestió de projectes. Docent: Juanjo Arevalillo

15% Control de coneixements pràctics sobre gestió de projectes amb traducció automàtica. Docent: Pilar Sánchez Gijón

10% Control de coneixements pràctics sobre SEO i SEM. Docent: Óscar Nogueras

Normativa d'avaluació de la FTI
(COAT 18/01/2018)

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procedimentde recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Controls de coneixements pràctics 50% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lliurament de treball 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

El docent de cada contingut indicarà a classe la bibliografia corresponent. 

 

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.