Logo UAB
2020/2021

Postproducció

Codi: 43778 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Olga Torres Hostench
Correu electrònic:
Olga.Torres.Hostench@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Ramon Piqué Huerta
Paula Igareda Gonzalez
Javier Cebrián
Dolors Marín López
Olga López García

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster. 

Objectius

 • Conèixer els fonaments de la postproducció 
 • Conèixer els fonaments dels sistemes per a l'autoedició i la maquetació per a l'aplicació a la traducció
 • Conèixer els fonaments de les eines per al control de qualitat en traducció i localització
 • Aprendre a dur a terme processos de revisió i d'anàlisi d'errors en el context industrial
 • Conèixer els fonaments de l'edició d'imatges per a l'aplicació en la localització
 • Aprendre a crear macros aplicades a projectes de traducció
 • Conèixer els formats multimèdia més habituals
 • Conèixer els formats audiovisuals més habituals per a l'aplicació a la subtitulació
 • Conèixer les normes de qualitat sobre traducció que fa servir la indústria

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Corregir i revisar una traducció d'acord amb els estàndards de qualitat de la indústria.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Definir els diversos tipus de formats multimèdia i audiovisuals.
 2. Definir els fonaments del control de qualitat.
 3. Dur a terme treballs de correcció de manera automatitzada.
 4. Establir mesures d'acord amb els estàndards de qualitat i fer un seguiment apropiat de la qualitat d'un projecte.
 5. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 6. Identificar els problemes associats amb la postproducció d'un projecte de traducció i oferir solucions automatitzades mitjançant programes de Traducció Assistida per Ordinador.
 7. Identificar i resoldre els problemes associats amb l'intercanvi d'informació multimèdia i audiovisual.
 8. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Treballar amb les normes de qualitat relatives a la provisió de serveis de traducció.

Continguts

El mòdul de postproducció inclou els continguts propis de la fase posterior a la traducció, és a dir, aquells relacionats amb l'optimització i la verificació del producte traduït. Específicament, els continguts d'aquest mòdul són els següents:  

Continguts relacionats amb el control de qualitat del projecte: 

 • Fonaments de la postproducció: tasques relacionades amb la fase posterior de la traducció. Docent: Olga Torres (castellà).
 • Fonaments del control de qualitat: Què ha de conèixer un traductor sobre el control de qualitat? Docent: Olga López (català).
 • Normes de qualitat: Quins estàndards de qualitat s'apliquen en els projectes de traducció/localització? Docent: Olga Torres (castellà).
 • Eines per al control de qualitat: Quines eines es fan servir per a controlar la qualitat? Docent: Olga Torres(castellà).
 • Anàlisi de l'error: Com s'han de dur a terme els processos de revisió en un projecte de traducció/localització? Docent: Olga López (català).
 • Macros: Com podem crear macros per a optimitzar la feina? Docent: Dolores Marín (castellà).

Continguts relacionats amb formats de lliurament del projecte: 

 • Autoedició: Quines tasques d'autoedició es poden aplicar al document final? Docent: Ramon Piqué (català).
 • Localització d'imatges: Com s'han de localitzar les imatges? Docent: Javier Cebrián (anglès).
 • Formats multimèdia: Quins formats multimèdia hauria de conèixer el professional de la localització? Docent: Dolores Marín (castellà).
 • Formats audiovisuals: Quins formats audiovisuals hauria de conèixer el professional de la localització amb vista a lasubtitulació? Docent: Paula Igareda (castellà).

 

Metodologia

Classes teòriques 

Seminaris

Classes de resolució de problemes/casos/exercicis

Pràctiques a l'aula

Lectura de llibres/articles/informes

Estudi autònom

Elaboració d'informes/treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives a l'aula 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Actividats formatives realitzades per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 111 4,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

10% Assistència i participació

25% Lliurament d'un treball sobre fonaments de post-producció, normes de qualitat i eines per al control de qualitat. Docents: Olga Torres

25% Control de coneixements pràctics sobre control de qualitat i anàlisi de l'error. Docent: Olga López

10% Control de coneixements pràctics sobre formats multimèdia, i macros. Docent: Loli Marín

10% Control de coneixements pràctics sobre autoedició. Docent: Ramon Piqué

10% Control de coneixements pràctics sobre localització d'imatges. Docent: Javier Cebrián

10% Control de coneixements pràctics sobre formats audiovisuals. Docent: Paula Igareda

Normativa d'avaluació de la FTI
(COAT 18/01/2018)

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Controls de coneixements pràctics 65% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lliurament de treball 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

El/la docent de cada contingut proporcionarà la bibliografia corresponent. 

 

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.