Logo UAB
2020/2021

Preproducció

Codi: 43777 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María Pilar Sánchez Gijón
Correu electrònic:
Pilar.Sanchez.Gijon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Ramon Piqué Huerta
Tianqi Zhang
Dolors Marín López
Antoni Oliver González
Adrià Martín Mor

Equip docent extern a la UAB

Lucía Morado

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster.

Objectius

 

 • Conèixer els fonaments de la preproducció.
 • Aprendre a identificar problemes en la fase de preproducció.
 • Conèixer els fonaments de la gestió de corpus.
 • Familiaritzar-se amb les eines de gestió de corpus i les seves funcions bàsiques.
 • Aprendre a compilar un corpus.
 • Conèixer els fonaments bàsics de la gestió de formats dels productes que es tradueixen.
 • Aprendre a transformar arxius entre formats.
 • Conèixer els formats estàndard bàsics en traducció.
 • Conèixer els fonaments bàsics de l'automatització de tasques.
 • Aprendre a utilitzar de manera aplicada expressions regulars.
 • Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de continguts (CMS).
 • Familiaritzar-se amb les eines lliures aplicades a la traducció.
 • Aprofundir en l'ús d'eines lliures per a traduir.

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Conèixer i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de les tecnologies de la traducció.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Definir els fonaments de la preproducció com a fase del procés de traducció.
 2. Gestionar i intercanviar informació lingüística entre eines de Traducció Assistida per Ordinador.
 3. Gestionar informació lingüística en forma de corpus per a la traducció.
 4. Identificar els problemes associats amb la preproducció d'un projecte de traducció i oferir solucions automatitzades mitjançant expressions regulars i macros.
 5. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Treballar amb formats i els estàndards propis de la indústria de la traducció.
 10. Treballar amb programari lliure per dur a terme processos professionals de traducció.

Continguts

El mòdul de preproducció inclou els continguts propis de la fase prèvia a la traducció, és a dir, aquells relacionats amb l'obtenció d'informació i el producte que ha de ser traduït. En concret inclou els continguts següents:

 • Fonaments de la preproducció. Docent: Pilar Sánchez Gijón (castellà).
 • Corpus. Docent: Pilar Sánchez Gijón (castellà).
 • Gestió de formats. Docent: Antoni Oliver (català).
 • Formats estàndar. Docents: Lucía Morado (castellà).
 • Expressions regulars. Docent: Tianqi Zhang (català).
 • Sistemes de gestió de continguts (CMS). Docent: Ramon Piqué (català).
 • Sistemes operatius lliures. Docent: Adrià Martín (català).

Metodologia

Classes teòriques

Seminaris

Classes de resolució de problemes/casos/exercicis

Pràctiques a l'aula

Lectura de llibres/articles/informes

Estudi autònom

Elaboració d'informes/treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives a l'aula 37 1,48 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives realitzades per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

10% Assistència i participació

15% Control de coneixements pràctics sobre gestió de formats. Docent: Antoni Oliver

30% Lliurament d'informes i treballs sobre Fonaments de la preproducció, gestió de corpus i formats estàndard. Docent: Pilar Sánchez Gijón

20% Control de coneixements pràctics sobre l'ús d'eines lliures. Docent: Adrià Martín

15% Control de coneixements pràctics sobre l'ús d'expressions regulars. Docent: Tianqi Zhang

10% Control de coneixements pràctics sobre gestors de continguts (CMS). Docent: Ramon Piqué

Normativa d'avaluació de la FTI
(COAT 18/01/2018)

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escritel procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Control de coneixements pràctics 60% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lliurament de treballs 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

El/La docent de cada contingut proporcionarà la bibliografia corresponent.

 

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.