Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Màster

Codi: 43388 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4311312 Gestió, organització i economia de l'empresa / Management, Organization and Business Economics OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pere Ortín Ángel
Correu electrònic:
Pere.Ortin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

La Master Thesis es començarà i desenvoluparà desprès de completar amb èxit la resta de mòduls del Màster, a finals de maig.

La Master Thesis ha de ser supervisada per almenys un membre del professorat del màster. A finals de maig, quan les classes acabin, els possibles supervisors suggeriran possibles projectes de Master Thesis. Els estudiants hauran de dir quins són els seus primers, segon i tercers projectes favorits. L'assignació de projectes als estudiants tindrà en compte les seves preferències i els seus resultats acadèmics.

Només els estudiants prèviament assignats a una proposta de recerca desenvolupada conjuntament amb una empresa (Industrial Master Thesis) estaran exempts d’aquest procés d’assignació, ja que en aquest cas l’elecció del candidat es fa conjuntament amb l'empresa. En aquests casos, hi haurà dos supervisors, un membre del personal de MMOBE i un membre del personal de la companyia.

Objectius

La Master Thesis és un treball d' investigació original en el qual l'estudiant demostra les seves competències desenvolupades durant els cursos previs del màster i la seva capacitat de complir terminis. L'estudiant comença a treballar al juny i la màster thesis s'haurà de concloure a finals d'Agost (els hi farem saber les dates exactes). Cal defensar la màster thesis públicament a Palma de Mallorca durant les primeres setmanes de setembre. La llengua del Màster és l'anglès, de manera que l'informe i les presentacions hauran de fer-se en aquest idioma

Competències

 • Capacitat de lideratge i decisió.
 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
 • Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
 • Demostrar que es coneixen els temes de recerca rellevants i els debats acadèmics actualment en curs en l'àmbit de l'economia de l'empresa i de les organitzacions.
 • Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
 • Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
 • Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
 • Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
 • Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.
 • Proposar, plantejar i desenvolupar una recerca independent i original i interpretar els resultats a nivell avançat.
 • Reconèixer, recopilar i manipular les fonts documentals apropiades per al desenvolupament d'una recerca econòmica de les organitzacions.
 • Relacionar les aportacions de diferents disciplines que poden donar origen a nous enfocaments a l'economia de l'empresa.
 • Utilitzar les diferents metodologies de recerca, en els diferents àmbits de l'economia de l'empresa i de les àrees afins, per construir les explicacions relacionals i interpretatives que permetin una comprensió profunda del fenomen empresarial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprofundir en la interrelació entre diferents àrees d'estudi relacionades amb la realitat empresarial.
 2. Capacitat de lideratge i decisió.
 3. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
 4. Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
 5. Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
 6. Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
 7. Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
 8. Dominar els temes de recerca actualment rellevants en el camp de l'economia de l'empresa i les organitzacions.
 9. Dominar les tècniques de recerca que permetin una millor comprensió del fenomen empresarial.
 10. Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
 11. Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.
 12. Proposar, plantejar i desenvolupar una recerca independent i original i interpretar els resultats a nivell avançat.
 13. Reconèixer, recopilar i manipular les fonts documentals apropiades per al desenvolupament d'una recerca econòmica de les organitzacions.

Continguts

La Master Thesis ha de ser un treball original de recerca escrit en anglès.

 La Master Thesis tindrà una estructura el més semblant possible a un treball acadèmic.

 Aquí teniu algunes recomanacions orientatives (el supervisor ha de tancar-ho):

 Extensió: text principal 25-35 pàgines (espai doble, Times New Roman size 12). Es pot incloure apèndixs. El text ha de ser llegible sense llegir aquests apèndixs.

 Estructura del text principal:

1. Introducció: objectius de la tesi de màster, importància del tema, contribució a la literatura i breu resum dels resultats.

2. Marc teòric: Resum de la literatura existent i informació que cobreix aquesta investigació.

3. Metodologia: metodologia utilitzada per omplir aquest buit.

4. Resultats: resum dels principals resultats.

5. Conclusions: Principals conclusions i limitacions de la investigació.

 

Taules i gràfics. Les taules i els gràfics han de ser numerats per ordre d'aparença. Cada un ha de ser titulat. Cal citar la seva font.

 

Referències: Al final de la tesi de màster cal presentar una llista de referències. Aquestes referències s'han de citar al text principal. Utilitzeu un procediment de citació establert a la literatura, per exemple, el Manual d’estil de Chicago.

 

Metodologia

Els estudiants han de desenvolupar el projecte de recerca assignat finalment sota la supervisió del professor/s que ha fet la proposta.

En una primera reunió amb el /s supervisor/s (presencial o electrònica), establiran, entre altres coses, un calendari de reunions.

L'objectiu d'aquestes reunions és orientar l'estudiant en la seva investigació i supervisar l'execució de la Master Thesis.

Cal presentar un informe de la Master Thesis i defensar-lo públicament.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Reunions supervisors 56,2 2,25 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Realització i redacció de la Master Thesis 306,8 12,27 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

El Màster acaba amb un workshop organitzat a principis de setembre a Palma de Mallorca.

És obligatori la participació en totes les activitats del workshop.

Durant 30 minuts, cada estudiant defensarà la seva Màster Thesis. La defensa consisteix en l'exposició del seu treball i les respostes fetes a les preguntes d'un comité de tres persones u altres assistents al taller, normalment professors del màster o convidats d'altres universitats.

Al final del taller hi ha una reunió de qualificació. En aquesta reunió es convida a tots els professors del Màster. El comitè de cada Master Thesis exposa la seva avaluació, després el supervisor i, finalment, altres membres del professorat poden donar la seva opinió.

Les Master Thesis es comparen en funció de la seva originalitat i rellevància del tema, la memòria escrita i la seva presentació. Les Màster Thesis s'ordenen i finalment es qualifiquen amb una nota.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació al workshop 100 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Ehrenberg (1982) "Writing tecnical papers or reports". The Amercian Statitician. Vol. 36, n.4, p. 326-329.

The Chicago Manual of Style. Disponible online.

Podeu trobar més informació:

A la pàgina web del MMOBE (accés públic)

A la plataforma E-learning del MMOBE (accés restringit a estudiants matriculats al màster)