Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Màster

Codi: 42948 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313782 Citogenètica i Biologia de la Reproducció OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ignasi Roig Navarro
Correu electrònic:
Ignasi.Roig@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Prerequisits

Tant pels estudiants del màsters que han triat la Orientació o Itinerari Professionalitzador, (s’han matriculat del Mòdul 11 “Pràctiques en Empreses”) com pels estudiants del màsters que estan interessats en poder realitzar amb la tesi doctoral i que per tant han triat la Orientació o Itinerari Recerca, (s’han matriculat del Mòdul 12 “Metodologies d’Investigació”), els prerequisits del Mòdul 13 “Treball de Fi de Màster”són els següents:

Estar en disposició del títol de llicenciat, graduat o equivalent en Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica o Biotecnologia o formacions afins amb plans d’estudi adients en les diferents universitats. També podran accedir-hi llicenciats o graduats en Microbiologia i Bioquímica. En aquests casos es valorarà la formació especifica d’alumnes en l’àmbit de la Citogenètica i/o de la Biologia de la Reproducció respectivament. Quan sigui necessari la Comissió del Màster instarà a l’alumna a realitzar cursos de formació.

Cal també acreditar un coneixement basic del català (Nivell B1) o del castellà (nivell B1) (Nomes en alumnes que no tinguin el català o castellà com llegua materna) En  cas que l’estudiant no pugui acreditar el coneixement del Idioma la Comissió del Màster farà l’entrevistarà i decidirà la seva admissió o exclusió.

Cal també disposar d’un nivell suficient d’angles per tal d'estar capacitat per realitzar, adequadament, totes les etapes del treball: valorar l'estat de la qüestió per l’elaboració de la Introducció, plantejar la hipòtesi de treball i els objectius a assolir, triar lesmetodologies més idònies entre les disponibles i valorar el desenvolupament de noves metodologies, obtenir, valorar i discutir els resultats produïts en relació a la bibliografia del àrea per tal d'extreure’n les conclusions concretes del seu treball.

Objectius

 
Objectus generals
 
Elaboració, presentació i defensa pública del treball experimental realitzat durant el desenvolupament del mòdul 12 "Metodologia d'investigació" o el mòdul 11 "Pràctiques en empreses" on l'estudiant integrar els coneixements, habilitats i competències adquirides en el màster.

Objectius concrets del Treball de Fi de Màster

 • B06 (Bàsica) - Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  • B06.00 - Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B07 (Bàsica) - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • B07.00 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • B08 (Bàsica) - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
  • B08.00 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que,tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B09 (Bàsica) - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
  • B09.00 - Que els estudiants sàpiguencomunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • B10 (Bàsica) - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
  • B10.00 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • E04 (Específica) - Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster.
  • E04.16 - Dissenyar, desenvolupar i sintetitzar un projecte d’investigació bàsica o aplicada en l’àmbit del màster.
  • E04.17 - Proposar projectes emprenedors, a partir d’una visió integrada dels coneixements adquirits.
 • T04 (Transversal) - Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.
  • T04.00 - Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.
 • T06 (Transversal) - Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions
  • T06.00 - Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions

Competències

 • Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions
 • Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dissenyar, desenvolupar i sintetitzar un projecte d'investigació bàsica o aplicada en l'àmbit del màster.
 2. Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions.
 3. Proposar projectes emprenedors, a partir d'una visió integrada dels coneixements adquirits.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.

Continguts

L'estudiant desenvoluparà durant el curs acadàmic  un Treball de Fi de Màster, que pot tractar-se d'un cas clínic (si ha optat pel Itinerari  Professionalitzador) o un treball de recerca (si ha optat pel Itinerari Recerca), els continguts dels quals s'establiran amb el seu Director del TFM

Metodologia

La Metodologia aplicada en la realització del "Treball  fi de Màster" (TFM) es basa en la tutorització de l'estudiant durant tot el curs acadèmic.

A l'inici de cada curs acadèmic els Coordinadors dels Mòduls corresponents assignen a cada estudiant matriculat un tutor/director del TFM, en funció de l'especilitat i l'itinerari triat per cada estudiant.

En el cas d'estudiants que realitzen l'Itinerari Professionalitzador,  el coordinador del módul "Pràctiques en Empresa" assigna a cada estudiant un tutor del TFM. Aquest Tutor del TFM és un científic de plantilla d'empreses /centres col · laboradors, amb els que s'ha establert el corresponent conveni empresa / centre-UAB, en el que l'estudiant realitzarà la seva estada  i realitzarà el corresponent TFM.

En el cas d'estudiants que realitzen l'Itinerari d'Investigació, el coordinador del Mòdul "Metodologies d'Investigació" assigna a cada estudiant un tutor del TFM. Aquest Tutor del TFM és un investigador /professor implicat en docència del Màster Oficial de Citogenètica i Biologia de la Reproducció, del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia  i de Immunologia o d'altres Departaments de la UAB, o també de Centres d'investigació vinculats / col·laboradors de la UAB amb el que l'estudiant realitzarà l'activitat de recerca corresponent. En quansevol cas el tutor del TFM és responsable d'una  línia d'investigació vigent.  En cas d'un investigador d'un Centre d'investigació vinculat a la UAB se li assigna també un professor de la UAB tutor acadèmic. 

Les tutories realitzades pels tutors del TFM, tenen l'objectiu de guiar l'estudiant en l'assoliment de les competències especificades i de fer un seguiment individualitzat i personalitzat en cada cas.Es  basa en, durant tot el curs acadèmic, mantenir reunions de treball periòdiques, estudiant -tutor/director del TFM.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Introducció a la cerca bibliografica del tema. 5 0,2 1, 2, 4, 7, 8, 9
Introducció a la obtenció i valoració dels resultats i corresponent comunicació dels mateixos. Discussió dels resultats 10 0,4 2, 3, 4, 6, 7, 9
Introducció a les tasques d'experimentació en el laboratori relativa al tema 20 0,8 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Cerca Bibliogràfica relativa al tema 15 0,6 1, 2, 4, 7, 8, 9
Obtenció, valoració i crítica dels resultats en base a la bibliografia existent 65 2,6 2, 3, 4, 6, 7, 9
Tasques d'experimentació al laboratori relatives al tema 35 1,4 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Avaluació

MEMÒRIA ESCRITA DEL TREBALL FI DE MÀSTER (TFM)

 

Format:

 • Es redactarà utilitzant un estil directe impersonal
 • Tindrà una extensió màxima de 15 pàgines (excloent la portada, l’índex, el resum, la bibliografia, el llistat d'acrònims i abreviatures i l’annex, si n’hi ha)
 • Podrà estar redactat en català, castellà o anglès
 • Tipus de lletra "Times New Roman 12" o "Arial 11"
 • Interlineat 1,5 espais
 • Marges per defecte (“Normal”) del Microsoft Word (superior i inferior: 2,5 cm ; dreta i esquerra: 3 cm).
 • La memòria escrita es presentarà electrònicament i físicamentabans del 28 de Juny a les 13:30 hores:
  • En format electrònic (PDF) via el campus virtual de l’assignatura.  
  • 3 còpies impreses i signades a la secretaria de la Unitat de Citologia i Histologia de la Facultat de Biociències (despatx C2/131).

 

 

Apartats:

1. Portada:

Haurà de contenir la següent informació:

 • Títol de treball
 • Nom i filiació de l'alumne (amb la seva especialitat i l’itinerari del Màster)
 • Curs acadèmic

 

 • En cas de Pràctiques en Empreses:
  • Nom i filiació del tutor del centre /director del treball (i tutor de la UAB si és el cas),
  • Nom del coordinador del mòdul "Pràctiques en empreses"
  • Data
  • Signatura de l'estudiant
  • Signatura del tutor

 

 • En cas de Metodologies de Investigació:
  • Nom i filiació del director del treball (i del Tutor de la UAB si és el cas)
  • Nom del coordinador del mòdul "Metodologia en investigació"
  • Data
  • Signatura de l'estudiant
  • Signatura del tutor

 

2. Índex:

Detallat i paginat

 

3. Resum:

Consistirà en un paràgraf d'un màxim de 250 paraules que resumirà la feina feta; els antecedents més rellevants, els mètodes usats, els resultats obtinguts i les conclusions principals.

 

4. Introducció i/o Revisió Bibliogràfica:

Es revisarà l'estat de la qüestió amb suficient amplitud com per introduir els objectius del treball a professors de l'àrea de Biologia Cel·lular.

 

5. Hipòtesi i Objectius del Treball:

Es platejarà una Hipòtesi de treball i enumerarà els objectius del treball, redactats de forma concisa i sintètica.

 

6. Material i Mètodes:

Es presentarà el material utilitzat. La metodologia es descriurà en detall si és innovadora. Quan sigui necessari s'exposaran els criteris d'anàlisi i la metodologia estadística aplicada.

 

7. Resultats i Discussió:

Els Resultats es podran presentar mitjançant taules i/o gràfiques. Es valorarà positivament els resultats explicats des d'un punt de vista biològic o clínic, segons el context de l'estudi realitzat.

La Discussió tindrà un format més obert. Pot consistir a comentar la relació dels resultats obtinguts amb altres publicats anteriorment, apuntar les novetats que representen els resultats, comentar les implicacions del treball realitzat o suggerir possibles vies per a l'avanç.

Aquests dos apartats es poden presentar conjuntament o per separat.

 

8. Conclusions:

Les Conclusions del treball han de derivar directament del treball que es presenta i

preferentment no seran més de 5, que han d'anar numerades i ser concises. En aquest apartat es limitarà al màxim, dins del possible, la presentació de xifres.

 

9. Bibliografia:

Recull en format idoni i uniforme, totes les cites bibliogràfiques rellevants esmentades en la memòria.

 

10. Llistat d'acrònims i abreviatures:

Tant les abreviatures com els acrònims emprats en el treball han d'estar correctament definits en un apartat específic.

 

11. Annex:

Informació addicional d'interès. Aquest apartat pot ocupar fins un total màxim de 3 pàgines. 

 

 

PRESENTACIÓ ORAL DEL TREBALL FI DE MÀSTER

 

 • Breu (màxim de 10 minuts).
 • Exposició oral pública de la feina feta.
 • L’Exposició Oral ha de ser un reflex de la memòria escrita presentada.
 • Tots els estudiants del màster han d'assistir a totes les Exposicions Orals del curs d'ambdós Itineraris.
 • L’arxiu de la presentació s’entrega el dia de la presentació oral i s’ha d’anomenar amb els dos cognoms de l’estudiant (Exemple:RoigNavarro.ppt).
 • A la primera diapositiva de la presentació ha de constar:
  • el nom de l’estudiant
  • el nom i filiació del tutor/director del treball
  • la data de la presentació
  • L'exposició es podrà realitzar en català, castellà o anglès.
  • En acabar, cadascun dels membres de la Comissió d'Avaluació pot fer preguntes a l'estudiant per debatre els aspectes més rellevants del treball presentat.
  • El temps de discussió de la presentació amb la Comissió pot durar fins a 10 minuts. 

 

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició Oral breu dels resultats obtinguts en el tema desenvolupat 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Memòria escrita del tema desenvolupat 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

La bibliografia del TFM ha de contenir, , en format adequat i homogèni,  indexada i pàginada en la memòria, els treballs de l'àrea publicats més rellevants que han estat usats en el desenvolupament i la elaboració del TFM (Memòria i Exposció oral presentats)