Logo UAB
2020/2021

Predisposició Genètica al Càncer

Codi: 42929 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313802 Genètica Avançada / Advanced Genetics OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Surrallés Calonge
Correu electrònic:
Jordi.Surralles@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Massimo Bogliolo
Daniela Steigerwald
Gonzalo Hernandez Viedma

Prerequisits

There are not specific requirement for this module. A certain background on human genetics and DNA damage response, including DNA repair mechanism, is advisable.

Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és disseccionar la base genètica de la predisposició al càncer. Discutirem i realitzarem experiments de laboratori per explorar les bases moleculars de síndromes com el càncer de mama hereditari, càncer de còlon familiar o síndromes rares de reparació d’ADN caracteritzades per predisposició de càncer com Xeroderma pigmentosum, anèmia Fanconi o síndromes de Lynch. També parlarem i comprovarem de manera experimental com es pot orientar la reparació de l’ADN a teràpies anticancerígenes específiques.

Competències

 • Analitzar els resultats de la investigació per obtenir nous productes o processos de valoració de la seva viabilitat industrial i comercial per a la transferència a la societat.
 • Demostrar coneixement en la gestió de la informació i del coneixement.
 • Demostrar responsabilitat en la direcció de grups i/o projectes en equips multidisciplinaris.
 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Dominar l'anàlisi genètica, com a eina transversal aplicable a qualsevol àmbit de la Genètica.
 • Integrar els coneixements sobre les possibles alteracions en el DNA amb les seves conseqüències sobre els éssers vius.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i altres recursos relacionats amb la genètica i camps afins.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els mecanismes moleculars que operen en les patologies genètiques.
 2. Analitzar els mecanismes que operen en el procés tumoral i en la predisposició genètica que ho pateix.
 3. Analitzar els resultats de la investigació per obtenir nous productes o processos de valoració de la seva viabilitat industrial i comercial per a la transferència a la societat.
 4. Demostrar responsabilitat en la gestió d'informació i coneixement i en la direcció de grups i / o projectes en equips multidisciplinaris.
 5. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 6. Escriure resumen crítics sobre seminaris impartits.
 7. Escriure un informe que considera que l'ús de la metodologia utilitzada en el mòdul per a resoldre un problema específic.
 8. Preparar i fer presentacions en seminaris.
 9. Preparar treballs relacionats amb el contingut del mòdul.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Redactar memòries sobre bases genètiques de diferents malalties.
 12. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i altres recursos relacionats amb la genètica i camps afins.
 13. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.

Continguts

Conferències i seminaris teòrics:
										
											
										
											-Base molecular de la predisposició del càncer: reparació d’ADN i mecanismes de resposta de damange d’ADN.
										
											
										
											-BRACITAT i predisposició genètica a càncer de mama / ovari
										
											
										
											-Sindromes de reparació d’ADN per a predisposició del càncer
										
											
										
											-Reparació de la reparació d’ADN en el tractament del càncer: quimiosensibilitzar tumors inhibint la reparació d’ADN.
										
											
										
											Letalitat sintètica: quimioteràpia de tumors BRCA amb inhibidors de PARP
										
											
										
											 
										
											
										
											Experiments de laboratori:
										
											
										
											-Sensibilitat de cèl·lules des de Xeroderma pigmentosum a la llum ultraviolada
										
											
										
											-Reparació de la cinètica de dímer pirimidina induïda per la llum UV
										
											
										
											-Sensibilitat de cèl·lules negatives BRCA als inhibidors de PARP
										
											
										
											-Assaig de recombinació d’Homologus
										
											
										
											 
										
											
										
											Aquests experiments requereixen les tècniques següents:
										
											
										
											-cultiu de cèl·lules humanes a partir de síndromes predisposades al càncer
										
											
										
											-citotoxicitat i anàlisis del cicle cel·lular
										
											
										
											-irradiació local subsubnuclear del fibroblast
										
											
										
											-Transfecció de plàmids
										
											
										
											-Interferència d’ARN per siRNA
										
											
										
											-citometria de flux
										
											
										
											-Western blot
										
											
										
											-citometria de flux

 

 

Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.”


 

 

Metodologia

L’estudiant rebrà diverses conferències per obtenir els antecedents teòrics necessaris per realitzar i seguir els experiments de laboratori que tindran la major part del temps en contacte estret amb especialistes en l’àmbit d’aquest mòdul. Es proporcionarà bibliografia prèviament a través de Campus Virtual perquè els estudiants puguin discutir-la, resumir-la o preparar fitxers PPT en format de seminaris. Els estudiants hauran de resumir els experiments de laboratori realitzats al laboratori.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectures 10 0,4
Seminars 3 0,12
Tipus: Supervisades      
Discusion of papers and preparation of PPT files with seminars 20 0,8
Laboratory experiments 40 1,6
Laboratory report 30 1,2
Tipus: Autònomes      
Studing and reading 37 1,48

Avaluació

Els estudiants han de passar un examen final per demostrar que han aconseguit un grau de reconeixement acceptable sobre els diferents temes tractats al mòdul.
										
											 
										
											Els estudiants hauran de redactar un informe sobre els experiments realitzats, que seran corregits i avaluats.
										
											
										
											 La participació activa al laboratori i a través de Campus Virtual serà una altra font d’informació per assolir la qualificació final.
 
L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EXAMEN 40 2 0,08 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13
Memoria 40 6 0,24 3, 6, 7, 8, 11, 13
Participació 20 2 0,08 6

Bibliografia

The student will receive a list of references and the corresponding PDF documents via Campus Virtual