Logo UAB
2020/2021

Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre

Codi: 42921 Crčdits: 9
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
4313774 Ecologia Terrestre i Gestiķ de la Biodiversitat OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluaciķ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciķ en funciķ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitāries.

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Piņol Pascual
Correu electrōnic:
Josep.Pinol@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
espanyol (spa)

Prerequisits

Realització dels mòduls inicials del màster.

Objectius

 

Aquest mòdul ofereix un nexe entre la formació més teòrica i genèrica oferta en els mòduls anteriors del màster i la seva aplicació, en el treball de fi de màster, a la resolució d'un problema determinat en l'àmbit de l'ecologia terrestre. Es tracta d'un treball individual realitzat sota la supervisió d'un director i l'objectiu és que l'estudiant (1) s'integri en un grup de recerca o de treball en l'àmbit corresponent; (2) es familiaritzi amb la literatura especialitzada en la temàtica del seu treball; (3) sigui capaç d'aportar solucions vàlides als problemes o incògnites que se li plantegin per al disseny del que serà el seu treball de fi de màster; (4) produeixi un disseny experimental complet per aplicar al que serà el seu treball de fi de màster; (5) planifiqui aquest treball i el distribueixi de manera realista en el temps; i (6) conegui i aprengui a utilitzar correctament les metodologies que necessitarà per desenvolupar aquest treball.

Es tracta d'una formació supervisada per preparar l'estudiant en un àmbit específic de l'ecologia terrestre. Es pot dur a terme a les instal·lacions de la UAB, en qualsevol de les altres institucions que participen directament en el màster (CREAF, IRTA, CSIC) o en empreses (públiques o privades) o organismes públics que treballin en l'àmbit de l'ecologia terrestre.

 

Competčncies

 • Buscar informaciķ en la literatura especialitzada fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informaciķ per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
 • Organitzar, planificar i gestionar projectes relacionats amb el seu āmbit d?estudi.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar de manera autōnoma treballs tčcnics o de recerca originals en l'āmbit de la biologia ambiental
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciķ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva ārea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autōnom a autodirigit
 • Valorar críticament els punts forts i febles d'un treball

Resultats d'aprenentatge

 1. Aportar solucions vālides als problemes o incōgnites que se li plantegin per al disseny del que serā el seu treball de final de māster.
 2. Debatre idees utilitzant evidčncies i arguments científics.
 3. Demostrar l?esperit crític (constructiu) essencial en cičncia.
 4. Interpretar textos especialitzats
 5. Organitzar i dur a terme un estudi en el camp de l?ecologia terrestre de manera autōnoma, des del plantejament de les hipōtesis inicials fins a la seva planificaciķ detallada.
 6. Participar i coordinar-se en un equip d?investigaciķ o de treball en l?āmbit de l?ecologia terrestre.
 7. Planificar el treball i distribuir-lo de manera realista en el temps.
 8. Produir un disseny experimental complet per aplicar al treball de final de māster.
 9. Treballar de manera autōnoma mostrant curiositat a partir de l?aprofundiment en un āmbit d?estudi determinat.
 10. Utilitzar correctament les metodologies que necessitarā per desenvolupar el treball.

Continguts

No aplicable.

Metodologia

Treball propi de cada estudiant, supervisat pel seu director/a.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Diseny i metodologia de treballs experimentals 200 8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Redacciķ de la memōria 25 1 2, 3, 4, 5

Avaluaciķ

La memòria escrita inclourà els antecedents, la metodologia a aplicar i els resultats esperats del treball de fí de màster.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memōria escrita 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Hairston NG (1991) Ecological Experiments: Purpose, Design and Execution. Cambridge University Press.

Henderson PA (2003) Practical Methods in Ecology, Blackwell Publishing

Hillborn R, Mangel M (1997) The Ecological Detective: Confronting Models With Data. Princeton University Presss.

Newport C (2012) So good they can't ignore you: why skills trump passion in the quest for work you love. Piatkus, London.

Newport C (2016) Deep work: rules for focused success in a distracted world. Piatkus, London.

Quinn GP, Keough M J (2010) Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press.

Resetarits W, Bernardo J (2001) Experimental Ecology. Issue and Perspectives. Oxford University Press.

Scheiner SM, Gurevitch J (eds) (2001) Design and Analysis of Ecological Experiments, 2nd edn Oxford University Press, New York.

Underwood AJ (1997) Experiments in Ecology. Their Logical Design and Interpretation Using Analysis of Variance. Cambridge University Press.